Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – najważniejsze informacje

W ciągu ostatnich kilku lat Polska stała się popularnym celem podróży nie tylko turystycznych, ale i zarobkowych. Nasz kraj zaliczył wysoki wzrost gospodarczy, warunki życia uległy poprawie, a koszty utrzymania i zamieszkania w Polsce są stosunkowo niskie w porównaniu do innych krajów europejskich. Obecnie Polska zajmuje pierwsze miejsce pod względem ilości wydawanych wiz długoterminowych i pozwoleń na pracę dla cudzoziemców.

Jak rozpocząć proces zatrudniania cudzoziemcy w Polsce?

Bez względu na to, ile osób chcemy zatrudnić, na jakie stanowisko i na jak długo, to ważne jest, abyśmy od początku zrobili to zgodnie z przepisami. Ochrona pracowników (nie tylko zagranicznych) w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie; odpowiednie do tego instytucje mogą udzielić nam pomocy i wsparcia w dokonaniu formalności oraz zadbać o to, abyśmy zrobili to zgodnie z obowiązującym prawem.

Dokumenty, które będzie musiał złożyć pracodawca, chcący zatrudnić osobę spoza granic Polski, to:

 • zezwolenie na pracę cudzoziemca,
 • zezwolenie na pracę sezonową,
 • wpis do ewidencji oświadczeń o powierzaniu pracy cudzoziemcowi.

Pozwolenie na pracę dla obcokrajowców to obecnie najpopularniejsza forma ich zatrudnienia. Jednak warunkiem koniecznym do wydania go jest posiadanie przez zatrudnionego tytułu pobytowego.

Powyższe pozwolenie nie zostanie wydane, jeśli podmiot zatrudniający:

 • nie spełnia wymogów dotyczących udzielenia go,
 • był karany za określone przestępstwa lub wykroczenia,

lub kiedy cudzoziemiec:

 • był karany za określone przestępstwa,
 • jego dane osobowe zostały umieszczone w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terenie Rzeczypospolitej jest wskazany jako niepożądany.

Decyzję odmowną uzyskamy również, gdy:

 • organ wydający stwierdzi, że naszym celem nie jest powierzenie pracy,
 • celem pracownika z zagranicy nie jest podjęcie pracy na terytorium RP,
 • nie wypełniamy należycie obowiązków wynikających z prowadzenia działalności, nie odprowadzamy składek na czas lub nie posiadamy odpowiedniego zaplecza finansowego.

Jak rozpocząć proces zatrudniania cudzoziemcy w Polsce

W przypadku decyzji odmownej pracodawca ma prawo do odwołania do organu drugiej instancji, tj. ministra do spraw pracy.

Jeśli więc nasz pracownik posiada takie pozwolenie, a my złożyliśmy stosowne dokumenty, to kolejnym krokiem jest podpisanie z nim umowy, która została przetłumaczona na jego język ojczysty.

Następnie pracodawca powinien:

 • skopiować dokument pobytowy cudzoziemca,
 • powierzyć pracę na warunkach spisanych w zezwoleniu lub oświadczeniu,
 • zgłosić cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego (w przypadku odpowiedniej formy zatrudnienia),
 • przekazać informację o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu pracy (w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wskazanej w oświadczeniu) przez cudzoziemca.

Ważne ustawy i regulacje

Głównym dokumentem mówiącym o warunkach zatrudniania i wykonywania pracy przez obcokrajowców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Ustawa o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy, która w 2019 roku została znowelizowana o kwestie regulujące warunki zatrudniania pracowników sezonowych.

Czy każdy pracodawca może zatrudniać cudzoziemców na terenie Polski?

Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia cudzoziemców mogą zatrudniać:

Warunkiem koniecznym jest, aby ww. podmioty miały siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Kolejne wymagania będą uzależnione od tego, z jakiego kraju pochodzi pracownik, jakie stanowisko ma podjąć, a także od jego sytuacji prawnej i rodzinnej.

Ustawa o promocji zatrudnienia za pracownika uznaje każdą osobę  zatrudnioną na podstawie jednej z poniższych form:

 • umowa o pracę na okres próbny (w tym również umowa na zastępstwo),
 • umowa o pracę na czas określony,
 • umowa o pracę na czas nieokreślony,
 • umowa zlecenie,
 • umowa o dzieło,
 • umowa o pracę nakładczą,
 • umowa o pomocy przy zbiorach.

Należy mieć na uwadze, że warunki tej ustawy mówią o zatrudnianiu osób, które ukończyły 18 lat. Jeśli planujemy zatrudnić pracownika w wieku 15-18 lat, to musimy dokonać tego zgodnie z przepisami o zatrudnieniu osób młodocianych.

Warunki, które musi spełnić potencjalny pracownik z zagranicy

Tu również obowiązującym dokumentem jest Ustawa o promocji zatrudnienia, według której cudzoziemiec musi:

 • posiadać nadany w Rzeczypospolitej status uchodźcy,
 • mieć udzieloną ochronę uzupełniającą,
 • posiadać pozwolenie na pobyt stały,
 • posiadać pozwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • posiadać zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
 • posiadać zgodę na pobyt tolerowany,
 • korzystać z ochrony czasowej.

W zależności od formy zatrudnienia i wykonywanej pracy, pozwolenia posiadają oznaczenia literowe A, B, C, D, E oraz niedawno dodane S.

W celu zatrudnienia cudzoziemca na podstawie jednego z pięciu pierwszych pozwoleń pracodawca zgłasza się do właściwego wojewody, zaś by uzyskać pozwolenie S (dot. pracy sezonowej) zgłasza się do starosty.

Zezwolenie na pracę (grupy A-E) wydawane jest zawsze dla konkretnego pracodawcy, konkretnego pracownika i szczegółowo określa miejsce i rodzaj pracy, formę zatrudnienia oraz nazwę stanowiska. Każda późniejsza zmiana wymaga zgłoszenia.

Rynek Polski oferuje coraz większą liczbę miejsc pracy na cudzoziemców. Chętnie zatrudniamy nie tylko pracowników fizycznych czy sezonowych, ale również wykwalifikowanych specjalistów, pracowników umysłowych i kadrę menadżerską.

Życzenia Świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się nowego roku, pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę i złożyć Państwu moc gorących życzeń, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności

życzy
Biuro rachunkowe 4Profit

CIT 2021 – ZMIANY

CIT 2021 – ZMIANY

Najważniejsze zmiany, które wchodzą w życie od 2021 roku w odniesieniu do podatku dochodowego od osób prawnych :

-opodatkowanie podatkiem CIT spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych,

– zwiększenie limitu przychodów uprawniającego do stosowania obniżonej 9% stawki podatku CIT

-wprowadzenie instytucji tzw. estońskiego CIT-u,

-wydłużenie czasu obowiązywania rozwiązań podatkowych wprowadzonych przez tzw. tarcze antykryzysowe.

Spółka komandytowa będzie podatnikiem CIT

Od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (w myśl zmienionego art. 1 ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.p.).

Spółka komandytowa może jednak zadecydować, że uzyskuje status podatnika dopiero od 1 maja 2021 r. (w myśl art. 12 ust. 2 Nowelizacji), wówczas przepisy wprowadzane Nowelizacją stosuje się do tej spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce począwszy od dnia 1 maja 2021 r.

Przepisy art. 12 i art. 13 Nowelizacji regulują kwestie związane z rozliczeniami związanymi z upodmiotowieniem spółki komandytowej w czasie, w którym spółka będzie podatnikiem podatku CIT.

Spółka jawna podatnikiem CIT

Spółki jawne, jeśli ich wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz nie złożą przed rozpoczęciem roku obrotowego do właściwego urzędu skarbowego odpowiedniej informacji o podmiotach posiadających prawa do udziału w zysku tych spółek lub aktualizacji takiej informacji w odpowiednim terminie, są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych

(w myśl zmienionego art. 1 ust. 3 pkt 1a u.p.d.o.p.).

Przepis art. 1 ust. 4 u.p.d.o.p. prezentuje obowiązkowe elementy informacji, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a u.p.d.o.p. (m.in. dane osobowe, NIP, wielkość prawa do udziału w zysku spółki jawnej). Wzór informacji wraz z objaśnieniami określony zostanie rozporządzeniem (delegacja ustawowa zawarta w art. 1 ust. 6 u.p.d.o.p.).

Podatnikami nie będą zatem spółki jawne, w przypadku których tożsamość wszystkich wspólników spółki, będących podatnikami podatku dochodowego (osoby fizyczne lub prawne) zostanie ujawniona właściwemu urzędowi skarbowemu.

Art. 1 ust. 5 u.p.d.o.p. precyzuje termin, od którego spółka jawna posiada status podatnika.

Dodanym art. 8 ust. 2b u.p.d.o.p. doprecyzowuje się czas trwania pierwszego roku podatkowego spółki jawnej w przypadku uzyskania przez nią statusu podatnika.

Dodanym art. 9 ust. 2e u.p.d.o.p. określa się obowiązki spółki jawnej w przypadku uzyskania przez nią statusu podatnika (m.in. zamknięcie ksiąg rachunkowych).

Przepisy art. 12 i art. 13 Nowelizacji regulują kwestie związane z rozliczeniami związanymi z upodmiotowieniem spółki jawnej w czasie, w którym spółka będzie podatnikiem podatku CIT.

Przychody osiągane na terytorium RP przez nierezydentów: spółki nieruchomościowe

Za dochody (przychody) osiągane na terytorium RP przez nierezydentów uważa się również dochody (przychody) z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej (art. 3 ust. 3 pkt 4a u.p.d.o.p.).

Zmiana ma związek z wprowadzeniem do prawa podatkowego art. 4a pkt 35 u.p.d.o.p. nowego podmiotu, jakim jest spółka nieruchomościowa.

Zmianie ulegnie także definicja spółki:

Zmieniony art. 4a pkt 21 lit. c u.p.d.o.p. rozszerza definicję spółki o spółki komandytowe, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.p. oraz spółki jawne, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a u.p.d.o.p.

Definicja spółki nieruchomościowej

Dodany art. 4a pkt 35 u.p.d.o.p. definiuje pojęcie spółki nieruchomościowej.

Wprowadzenie szczególnych regulacji w tym zakresie stanowi dostosowanie przepisów krajowych do przepisów UPO, z uwagi na nieefektywność egzekwowania zobowiązań podatkowych od wspólników spółek nieruchomościowych.

 

Ograniczenie możliwości rozliczania strat podmiotów przejmowanych

Zmiany w przepisach art. 7 ust. 3 pkt 7 oraz ust. 4b u.p.d.o.p. ograniczają możliwość rozliczania strat podmiotów przejmowanych.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 7 u.p.d.o.p. przy ustalaniu dochodu nie uwzględnia się strat podatnika, jeśli podatnik przejął inny podmiot lub nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w tym w drodze wkładu niepieniężnego, lub otrzymał wkład pieniężny, za który nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w wyniku czego:

a) zmianie uległ przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności lub

b) co najmniej 25% udziałów (akcji) podatnika posiada podmiot lub podmioty, które na dzień kończący rok podatkowy, w którym podatnik poniósł taką stratę, praw takich nie posiadały.

Ceny transferowe: transakcje z rajami podatkowymi

Zmienionym art. 11i u.p.d.o.p. rozszerza się stosowanie przepisów o obowiązku ustalania cen na poziomie rynkowym oraz weryfikacji cen transferowych do transakcji innych niż kontrolowane:

z podmiotem mającym rezydencję podatkową w raju podatkowym;

jeżeli rzeczywisty właściciel (beneficial owner) ma rezydencję podatkową w raju podatkowym.

Dodanym art. 11k ust. 2a u.p.d.o.p. określa się próg dokumentacyjny dla transakcji kontrolowanych z podmiotem posiadającym rezydencję podatkową w raju podatkowym na poziomie 100 000 zł (niezależny od rodzaju transakcji).

Zmiana w art. 11k ust. 4 u.p.d.o.p. ma na celu dostosowanie odesłania do zmienionych przepisów.

Zmienionym w art. 11o ust. 1 u.p.d.o.p. i dodanym w art. 11o ust. 1a u.p.d.o.p. określa się istnienie obowiązku dokumentacyjnego w przypadku podatników i spółek niebędących osobami prawnymi dokonujących transakcji innej niż transakcja kontrolowana:

z podmiotem mającym rezydencję podatkową w tzw. raju podatkowym, gdy roczna wartość transakcji przekracza 100 tys. zł;

lub transakcji kontrolowanej, jeżeli rzeczywisty właściciel (beneficial owner) ma rezydencję podatkową w raju podatkowym, a roczna wartość transakcji przekracza 500 tys. zł.

Dodany w art. 11o ust. 1b u.p.d.o.p. określa sytuację, kiedy należy uznać, że rzeczywisty właściciel ma rezydencję podatkową w raju podatkowym.

Dodanym art. 11q ust. 1a u.p.d.o.p. rozszerza się zakres elementów wymaganych w lokalnej dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami z rajów podatkowych o uzasadnienie gospodarcze dokonania tej transakcji, w tym tzw. test korzyści (benefit test), tj. opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych.

Nowe brzmienie przepisów jest wyrazem polityki zaostrzania przepisów ukierunkowanych na zwalczanie przerzucania dochodów do rajów podatkowych.

Przychody w przypadku uregulowania zobowiązania przez wykonanie świadczenia niepieniężnego

W zmienionym art. 14a ust. 1 u.p.d.o.p. rozszerza się – o zobowiązanie z tytułu podziału pomiędzy wspólników (akcjonariuszy) majątku likwidowanej spółki albo spółdzielni – katalog zobowiązań, które będąc regulowane przez wykonanie świadczenia niepieniężnego powodują powstanie przychodu w wysokości zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia.

Specjalny fundusz (rachunek) inwestycyjny

Specjalny fundusz inwestycyjny to jeden z dwóch alternatywnych wariantów opodatkowania (obok tzw. estońskiego CIT) wprowadzanych Nowelizacją 2.

W sensie ekonomicznym umożliwia szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych z uwzględnieniem dotychczasowych („klasycznych”) zasad opodatkowania.

Dodany art. 15 ust. 1hb u.p.d.o.p. określa przesłanki zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz, utworzony na cele inwestycyjne, o których mowa w art. 28g u.p.d.o.p.

Brak możliwości stosowania regulacji dotyczących specjalnego funduszu inwestycyjnego dotyczy tych samych kategorii podmiotów, co tzw. estońskiego CIT (katalog wskazany w art. 28k u.p.d.o.p.).

Dodany art. 15 ust. 1hc u.p.d.o.p. reguluje sytuację, w której podatnik zakończył opodatkowanie ryczałtem i planuje w ramach tzw. klasycznego CIT rozliczać wydatki na cele inwestycyjne poprzez fundusz.

W dodanym art. 15 ust. 1hd u.p.d.o.p. wskazuje się na sytuacje, z którymi wiąże się utrata prawa do korzystania z tej instytucji.

Dodany art. 15 ust. 1he u.p.d.o.p. wskazuje, że kwota odpisu stanowi pomoc de minimis.

Dodane art. 12 ust. 1 pkt 6b-6d u.p.d.o.p. oraz art. 12 ust. 1aa i 1ab u.p.d.o.p. są konsekwencją wprowadzenia nowego sposobu rozliczeń opartego na wykorzystaniu specjalnego funduszu (rachunku) inwestycyjnego.

Konsekwencją wprowadzenia możliwości wykorzystania specjalnego funduszu (rachunku) inwestycyjnego jest także dodanie w art. 16 ust. 1 pkt 48a i 48b u.p.d.o.p.

W przypadku wyboru wariantu z wykorzystaniem funduszu inwestycyjnego nie dochodzi do ingerencji w dotychczasowe rozliczenia, a podatnik może nadal korzystać z preferencji przewidzianych w „klasycznym” systemie CIT.

Szczególna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania dotycząca finansowania własnego

Zgodnie z dodanym art. 15cb ust. 10 u.p.d.o.p. możliwości skorzystania z preferencji wskazanej w art. 15cb ust. 1 u.p.d.o.p. nie stosuje się w sytuacji, gdy podatnik dokona nieuzasadnionych ekonomicznie czynności w celu umożliwienia potrącenia takich kosztów w rozliczeniu podatkowym z tytułu podatku dochodowego.

Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów: dodatkowe opłaty wynikające z odrębnych przepisów o charakterze sankcyjnym

Dodano art. 16 ust. 1 pkt 19f u.p.d.o.p., na podstawie którego wyłączona z kosztów uzyskania przychodów jest dodatkowa opłata, o której mowa w art. 12i ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, ze względu na jej sankcyjny charakter.

Dodano art. 16 ust. 1 pkt 19g u.p.d.o.p., na podstawie którego wyłączona z kosztów uzyskania przychodów jest dodatkowa opłata, o której mowa w art. 92 ust. 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ze względu na jej sankcyjny charakter.

Amortyzacja taboru transportu morskiego w budowie

Zmiana art. 16a ust. 2 pkt 4 u.p.d.o.p. wynikająca ze zmiany rozporządzania w sprawie PKWiU:

Amortyzacji podlega, niezależnie od przewidywanego okresu używania, tabor transportu morskiego w budowie, sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) symbolem ex „Statki i konstrukcje pływające”, przy czym oznaczenie „ex” oznacza, że zakres wyrobów i usług jest węższy niż określony w grupowaniu.

Ograniczenie podwyższania i obniżania stawek amortyzacyjnych

Dodanym art. 16i ust. 8 u.p.d.o.p. wprowadza się ograniczenie w stosowaniu przepisów o podwyższaniu i obniżaniu stawek amortyzacyjnych do środków trwałych wykorzystywanych do działalności zwolnionej z opodatkowania.

Przepis stosuje się do ŚT oraz WNiP wprowadzonych do ewidencji po dniu 31 grudnia 2020 r.

Indywidualne stawki amortyzacyjne: definicje używanych środków trwałych

Zmienionym art. 16j ust. 2 pkt 1 i art. 16j ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.p. doprecyzowuje się, że środki trwałe, o których mowa w tych przepisach, spełniają definicję używanych, jeśli przez określony czas były wykorzystywane przez podmiot inny niż podatnik.

Przepisy stosuje się do ŚT oraz WNiP wprowadzonych do ewidencji po dniu 31 grudnia 2020 r.

Struktury hybrydowe:

Przepisy uszczelniające system podatku dochodowego od osób prawnych, których celem jest implementacja dyrektywy Rady (UE) 2017/952 z dnia 29 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich (dyrektywa ATAD 2).

Dodany Rozdział 3a. Struktury hybrydowe (art. 16n-16t u.p.d.o.p.) zawiera przepisy dotyczące funkcjonowania struktur hybrydowych, regulując warunki i zasady w tym zakresie.

Przepis art. 16n u.p.d.o.p. zawiera słowniczek pojęć używanych we wprowadzanych przepisach (wyjaśnia się pojęcia m.in. hybrydowej transakcji, podmiotu transparentnego czy uzgodnień strukturalnych).

Przepis art. 16o u.p.d.o.p. wskazuje przypadki (uzależnione od tego, czy Polska jest krajem inwestora czy płatnika), kiedy podatnikowi nie przysługuje prawo do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów kosztów podlegających podwójnemu odliczeniu.

Przepis art. 16p u.p.d.o.p. wprowadza wyłączenie prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów podlegających odliczeniu bez opodatkowania.

Przepis art. 16r u.p.d.o.p. wprowadza wyłączenie prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów lub do pomniejszenia dochodów (przychodów) o straty.

Przepis art. 16s u.p.d.o.p. dotyczy hybrydowej transakcji skutkującej uzyskaniem przez więcej niż jeden podmiot ulgi podatkowej dotyczącej podatku pobieranego u źródła od świadczeń z tytułu przeniesionego instrumentu finansowego.

Przepisem art. 16t u.p.d.o.p. precyzuje sposób postępowania w przypadku rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych.

Zwiększenie limitu przychodów dla obniżonej 9% stawki podatku

Zmienionym art. 19 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. zwiększa się do 2 mln euro limit przychodów uprawniający do stosowania obniżonej 9% stawki podatku dochodowego.

Konsekwencją powyższej zmiany jest także zmiana wysokości limitu wskazanego w art. 25 ust. 1g u.p.d.o.p. odnoszącym się do sposobu kalkulacji zaliczek.

Zwolnienie z opodatkowania: przychody komandytariuszy

Dodanym art. 22 ust. 4e u.p.d.o.p. wprowadza się zwolnienie od opodatkowania 50% przychodów komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej (maksymalnie 60 tys. zł rocznie, liczone odrębnie dla każdej spółki komandytowej, w której jest komandytariuszem).

Dodany art. 22 ust. 4f u.p.d.o.p. wprowadza ograniczenia w stosowaniu zwolnienia z art. 22 ust. 4e u.p.d.o.p. dla komandytariuszy spełniających określone kryteria (kryteria wskazujące na „optymalizacyjny cel” założenia takiej spółki).

Zagraniczna jednostka kontrolowana

W treści art. 24a ust. 2 pkt 4 u.p.d.o.p. doprecyzowano, że mowa o bezpośrednim lub pośrednim posiadaniu udziałów w kapitale lub praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub praw do uczestnictwa w zysku.

Zmieniony art. 24a ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.p. obejmuje definicją zagranicznej jednostki kontrolowanej także zagraniczną jednostkę z kraju wymienionego w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Spółka nieruchomościowa

Przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku od dochodów ze zbycia udziałów w tzw. spółkach nieruchomościowych z sprzedawcy na spółkę nieruchomościową ma w założeniu służyć zwiększeniu efektywności poboru podatku dochodowego.

Rozliczenie obowiązku odbywać się będzie na zasadzie nałożenia obowiązku płatnika podatku u źródła na spółkę nieruchomościową.

Art. 26aa u.p.d.o.p. wprowadza regulacje dotyczące obowiązku zapłaty zaliczki na podatek w wysokości 19% przez spółkę nieruchomościową jako płatnika w związku ze zbyciem przez nierezydenta udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze w takiej spółce.

Dodany art. 26c u.p.d.o.p. wprowadza obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego w przypadku zobowiązań ciążących na spółkach nieruchomościowych, regulując warunki i zasady w tym zakresie.

Dodane w art. 27 ust. 1e-1g u.p.d.o.p. ustanawiają obowiązek przekazania Szefowi KAS przez spółki nieruchomościowe oraz podatników posiadających w takich spółkach odpowiednią wysokość praw głosu, ogółu praw i obowiązków albo ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze określonej tymi przepisami informacji.

Dodany art. 27b ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.p. rozszerza obowiązek publikowania indywidualnych danych podatników o spółki nieruchomościowe.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Dodany art. 27c u.p.d.o.p. wprowadza obowiązek sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, regulując warunki i zasady w tym zakresie.

Podmioty objęte tym obowiązkiem to podatkowe grupy kapitałowe oraz podatnicy realizujący przychody powyżej 50 mln euro.

Art. 27c ust. 2 u.p.d.o.p. wskazuje na informacje, jakie powinny być przekazywane w ramach informacji o realizowanej strategii podatkowej. Mowa jest m.in. o informacjach:

o stosowanych przez podatnika formach współpracy z organami KAS,

na temat realizacji obowiązków podatkowych, w tym liczbie przekazanych informacji o schematach podatkowych,

na temat transakcji z podmiotami powiązanymi oraz działaniach restrukturyzacyjnych,

o złożonych wnioskach o wydanie interpretacji podatkowych, wiążącej informacji stawkowej czy akcyzowej,

o dokonywanych w rajach podatkowych rozliczeniach podatkowych.

Wskazuje się na wyłączenie dotyczące przekazywania informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Dodany art. 27c ust. 11 u.p.d.o.p. wskazuje na brak zastosowania przepisów o realizowanej strategii podatkowej do podatników będących stroną umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s ust. 1 Ordynacji podatkowej.

Tzw. estoński CIT

Estoński CIT to jeden z dwóch alternatywnych wariantów opodatkowania (obok specjalnego funduszu inwestycyjnego) wprowadzanych Nowelizacją 2.

Dodaje się Rozdział 6b. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (przepisy art. 28c-28t u.p.d.o.p.), w którym szczegółowo określa się zasady stosowania tzw. estońskiego CIT.

Jest to system wiążący dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegający na znacznej modyfikacji podstawowych zasad opodatkowania, obowiązujących w ustawie o CIT.

Podstawowym założeniem tzw. estońskiego CIT-u jest przesunięcie momentu zapłaty podatku na moment dystrybucji zysku przez spółkę kapitałową. Dopóki wypracowany przez spółkę zysk nie zostanie przekazany udziałowcom (np. w formie dywidendy), dopóty taka spółka nie płaci zaliczek, ani nie odprowadza podatku w wyniku rocznego rozliczenia od takiego zysku.

Art. 28c u.p.d.o.p. zawiera słowniczek pojęć używanych dla celów tego rozdziału.

Zgodnie z art. 28d u.p.d.o.p. podatnik opodatkowany estońskim CIT-em obowiązany jest do prowadzenia księgowości w sposób umożliwiający prawidłową kalkulację podatku.

Rokiem podatkowym podatnika opodatkowanego ryczałtem jest rok obrotowy w rozumieniu przepisów o rachunkowości (art. 28e u.p.d.o.p.).

W myśl art. 28f u.p.d.o.p. wybór opodatkowania estońskim CIT-em obowiązuje podatnika przez okres czterech lat podatkowych (możliwość kontynuacji w kolejnych okresach).

Zgodnie z art. 28g u.p.d.o.p. podatnik obowiązany jest do ponoszenia bezpośrednich nakładów inwestycyjnych w ustalonej wysokości. Przepis ten określa także, co należy rozumieć pod pojęciem nakładów inwestycyjnych.

Warunki, których spełnienie uprawnia do skorzystania z instytucji tzw. estońskiego CIT-u wskazane zostały w art. 28j u.p.d.o.p. (m.in. limit 100 mln przychodów, limit przychodów pasywnych, prowadzenie działalności w formie sp. z o.o. albo SA).

Art. 28k u.p.d.o.p. zawiera katalog ograniczeń o charakterze podmiotowym.

Art. 28l u.p.d.o.p. zawiera katalog sytuacji skutkujących utratą prawa do ryczałtu.

Art. 28m u.p.d.o.p. szczegółowo opisuje przedmiot opodatkowania.

Art. 28n u.p.d.o.p. wskazują na podstawę opodatkowania ryczałtem.

Zgodnie z art. 28o u.p.d.o.p. wysokość ryczałtu wynosi:

15% (w przypadku małych podatników) oraz

25% (dla pozostałych podatników);

W szczególnych przypadkach stawka podlega obniżeniu o 5 p.p. (w razie dokonania przez podatnika większych nakładów inwestycyjnych).

W myśl art. 28t u.p.d.o.p. termin zapłaty podatku uzależniony jest od kategorii dochodów podlegających opodatkowaniu.

Wybór opodatkowania ryczałtem jest fakultatywny, a pozostałe instrumenty podatkowe (np. w zakresie wspierania innowacyjności czy niższej 9% stawki CIT) pozostają dostępne dla podmiotów nieobjętych ryczałtem.

Podatnik posiada swobodę wyboru w ocenie, zgodnie z jakim systemem opodatkowania zamierza dokonywać rozliczeń (analogicznie jak w przypadku wyboru przez osoby fizyczne między dostępnymi wariantami: skali podatkowej, podatku liniowego, ryczałtu od niektórych przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej).

Zmienione art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.d.o.p. umożliwiają podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i jednocześnie działalność rolniczą lub działalność w zakresie gospodarki leśnej wybór opodatkowania ryczałtem.

Dodane art. 7 ust. 7 i 8 u.p.d.o.p. wskazują na generalną zasadę, jaką jest utrata prawa do odliczenia straty podatkowej osiągniętej w latach poprzedzających pierwszy rok stosowania ryczałtu (obowiązuje wyjątek).

Dodanym art. 7aa u.p.d.o.p. wprowadza się szczegółowe zasady dotyczące obowiązków ciążących na podatnikach, którzy zdecydowali się na wybór ryczałtu, związanych z dopasowaniem dotychczasowych rozliczeń w podatku CIT do nowych wymogów systemowych.

Zmiany w art. 12 u.p.d.o.p. będące konsekwencją wprowadzenia możliwości opodatkowania ryczałtem:

zmiany w ust. 1 pkt 4e i 5a;

dodanie w ust. 1 pkt 12, ust. 3aa pkt 3, ust. 4 pkt 28.

Zmiany w art. 15 u.p.d.o.p. będące konsekwencją wprowadzenia możliwości opodatkowania ryczałtem to dodanie w ust. 1ab pkt 3 oraz dodanie ust. 1ze.

Konsekwencją wprowadzenia możliwości opodatkowania ryczałtem jest także dodanie: art. 16 ust. 1 pkt 48c u.p.d.o.p., art. 16g ust. 22 u.p.do.p., art. 16h ust. 3e u.p.d.o.p.

Zgodnie z dodanym art. 18aa u.p.d.o.p. podatnikowi, który stosuje ryczałt nie przysługuje prawo do odliczeń od podstawy opodatkowania, wskazanych w zakresie regulowanym w art. 18-18f u.p.d.o.p., czyli darowizn, ulgi B+R, ulgi na złe długi i innych ulg odliczanych od podstawy opodatkowania.

COVID-19

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA NASTĘPUJĄCEGO PO DNIU OGŁOSZENIA NOWELIZACJI

COVID-19: Darowizny na przeciwdziałanie COVID-19

Zmianami w art. 38g ust. 1 u.p.d.o.p. dostosowuje się przepisy dotyczące możliwości odliczenia darowizn na przeciwdziałanie COVID-19 od podstawy opodatkowania z uwagi na dalsze obowiązywanie pandemii. Rozszerza się także katalog podmiotów, którym taka darowizna może zostać przekazana o Główny Inspektorat Sanitarny z przeznaczeniem na wykonywanie zadań ustawowych.

Rozszerzony art. 38g ust. 2 u.p.d.o.p. o pkt 4-6 określa jaki procent wartości darowizny przekazanej od dnia 1 października 2020 r. podlega odliczeniu.

COVID-19: Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków

Zmienionym art. 38ha u.p.d.o.p., do końca miesiąca, w którym odwołany będzie stan epidemii, przedłuża się zwolnienie z podatku od przychodów z budynków.

COVID-19: Zwolnienie w przypadku poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych

Zmianami w art. 38i ust. 1 u.p.d.o.p. dostosowuje się przepisy dotyczące zwolnienia w przypadku poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z uwagi na dalsze obowiązywanie pandemii.

COVID-19: Odpisy amortyzacyjne od ŚT nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Zmienionym art. 38k ust. 1 u.p.d.o.p., do końca miesiąca, w którym odwołany zostanie stan epidemii, przedłuża się możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

COVID-19: Odliczenie kosztów kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową prowadzoną w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19

Zmienionym art. 38l ust. 1 u.p.d.o.p. dostosowuje się przepisy dotyczące możliwości odliczenia od dochodu kosztów kwalifikowanych ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową prowadzoną w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 z uwagi na dalsze obowiązywanie pandemii.

COVID-19: Stawka podatku i wysokości zaliczek w przypadku podatników osiągających dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19

Zmienionym art. 38m u.p.d.o.p. dostosowuje się przepisy dotyczące stawki podatku i wysokości zaliczek w przypadku podatników osiągających dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19 z uwagi na dalsze obowiązywanie pandemii.

COVID-19: Podatkowa grupa kapitałowa a negatywne konsekwencje ekonomiczne

Dodany art. 38na u.p.d.o.p. wprowadza fikcję prawną uznania za spełniony przez podatkową grupę kapitałową warunku dotyczącego osiągania określonego udziału dochodów w przychodach w sytuacji poniesienia w 2021 r. przez nią negatywnych skutków ekonomicznych z powodu COVID-19.

COVID-19: Ulga na złe długi a negatywne konsekwencje ekonomiczne

Zmienionym art. 38o u.p.d.o.p. dostosowuje się przepisy dotyczące ulgi na złe długi z uwagi na dalsze obowiązywanie pandemii.

COVID-19: Odliczenie darowizn sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych

Zmienionym art. 38p u.p.d.o.p. dostosowuje się przepisy dotyczące odliczenia darowizn sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych z uwagi na dalsze obowiązywanie pandemii.

Rozszerzony art. 38p ust. 4 u.p.d.o.p. o pkt 4-6 określa jaki procent wartości darowizny przekazanej od dnia 1 października 2020 r. podlega odliczeniu.

COVID-19: Zaliczenie do kosztów podatkowych kosztu wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw przekazywanych w formie darowizny na rzecz przeciwdziałania COVID-19 lub darowizn sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych oraz kosztów poniesionych z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie COVID-19

Zmienionym art. 38r ust. 1 u.p.d.o.p. dostosowuje się przepisy dotyczące zaliczenia do kosztów podatkowych kosztów wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn, o których mowa w art. 38g i art. 38p u.p.d.o.p. z uwagi na dalsze obowiązywanie pandemii.

Dodanym art. 38r ust. 2 u.p.d.o.p. wprowadza się możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów także kosztów poniesionych z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie COVID-19, na rzecz:

1) podmiotów wymienionych w art. 38g ust. 1 u.p.d.o.p.,

2) podmiotów lub jednostek, do których zadań ustawowych należy przeciwdziałanie COVID-19,

– o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

COVID-19: Wyłączenie z przychodów wartości darowizn na rzecz przeciwdziałania COVID-19 lub darowizn sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych oraz z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie COVID-19

Zmienionym art. 38s ust. 1 u.p.d.o.p. dostosowuje się, z uwagi na dalsze obowiązywanie pandemii, przepisy dotyczące niezaliczania do przychodów darowizn, o których mowa w art. 38g u.p.d.o.p. i art. 38p u.p.d.o.p. przez podatników, o których mowa w ww. artykułach.

Dodanym art. 38s ust. 2 u.p.d.o.p. rozszerza się katalog świadczeń niezaliczanych do przychodów o wartości nieodpłatnych świadczeń otrzymanych przez podatników, o których mowa w art. 38g ust. 1 u.p.d.o.p. oraz w art. 38r ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.p.

Źródło:

Papina-Ukleja Anna, CIT 2021 – przewodnik po zmianach
LEX/el. 2020
https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/poradniki/cit-2020-przewodnik-po-zmianach-151359703
CRF- skutki dla przedsiębiorców

CRF- skutki dla przedsiębiorców

Pod skrótem CRF kryje się Centralny Rejestr Faktur, który stanowić ma kolejne narzędzie do walki z luką podatkową. Jego wprowadzenie spowoduje wydłużenie się listy obowiązków, o których będą musieli pamiętać polscy przedsiębiorcy.

Jednolity Plik Kontrolny
Ze względu na fakt, iż fundament, na którym budowany będzie CRF stanowi Jednolity Plik Kontrolny, warto przypomnieć sobie, czym on tak właściwie jest. Pojęcie to oznacza zbiór danych finansowych, transakcji, który firmy zobowiązane są udostępnić każdego miesiąca administracji skarbowej. Warto dodać, iż dotychczas obowiązek ten dotyczył jedynie dużych, średnich i małych firm, natomiast od stycznia 2018 roku, do grona tego dołączyli również mikroprzedsiębiorcy.

Misja Centralnego Rejestru Faktur
Misją wprowadzenia Centralnego Rejestru Faktur jest namierzenie przestępstw podatkowych. Rejestr umożliwi bowiem przeprowadzenie analizy przedstawionych danych i wykrycie ewentualnych nadużyć. Zmiana ta skutkować ma poprawą warunków prawidłowego prowadzenia biznesu. Mimo, iż jej celem jest wychwycenie podejrzanych transakcji, będzie to dodatkowy obowiązek dla przedsiębiorców, którzy zamiast wykorzystywać czas na dużą ilość formalności, mogliby skupić się na celach swojej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy będą musieli pamiętać o zachowaniu terminów na wprowadzenie zmian, a także mieć na uwadze zastosowanie innowacji informatycznych. Odpowiednie przygotowanie zabierze zarówno trochę czasu, jak i pieniędzy.

Mimo tego, warto podkreślić, iż Centralny Rejestr Faktur ma być gwarancją na to, że faktury otrzymywane od klientów biznesowych są autentyczne. Poza tym dać ma pewność, iż Urząd Skarbowy jest o nich poinformowany, co pozwoli na bezpieczne odliczenie VAT.

Czas zatem pokaże, czy zmiany przyczynią się do lepszego prowadzenia działalności gospodarczych, czy też zbyt duża ilość formalności przytłoczy polskich przedsiębiorców.

Umowne wyłącznie płatności split payment

Split payment – umowne wyłączenie

Split payment to mechanizm podzielonej płatności dotyczącej podatku VAT. Model ten zakłada, że płatności za zobowiązania widoczne na fakturze dokonuje się na 2 rachunki bankowe. Kwota VAT wpływa na konto VAT, natomiast kwota netto na rachunek rozliczeniowy.

Środki na rachunku VAT

Osoba świadcząca usługi lub sprzedająca towar nie posiada zbyt wielu możliwości rozporządzania środkami z rachunku VAT. Pieniądze te nie mogą służyć do realizacji transakcji gospodarczych. Dodatkowo należy w tym miejscu zaznaczyć, że mechanizm podzielonej płatności odnosi się wyłącznie do transakcji pomiędzy przedsiębiorcami. Split payment nie można zastosować w relacji między konsumentem a przedsiębiorcą.

Split payment a dobrowolność

Zastosowanie płatności split payment nie jest obowiązkowe. Nabywca towarów lub usług sam może zdecydować o tym, czy chce wykorzystać tę instytucję. Ponadto należy zaznaczyć, że sprzedawca nie może sprzeciwić się temu rodzajowi płatności.

Wyłączenie split payment – porozumienie

Przedsiębiorca może uwolnić się
od podziału płatności!

Osoba sprzedająca towar lub usługę nie może zanegować systemu podzielonej płatności. Ma jednak szansę wyłączenia tego mechanizmu. Jest to możliwe dzięki dwustronnej umowie między sprzedającym a nabywcą.

Porozumienie to może występować w dwóch formach. Po pierwsze, sprzedawca może zachęcić kontrahenta do rezygnacji z systemu np. proponując mu zniżkę na towary lub usługi. Oprócz tego może także zastosować zupełnie odwrotne działanie – postanowić o podwyższeniu ceny w przypadku dokonania podzielonej płatności.

Ponadto można również zawrzeć w umowie informacje dotyczące zakazu stosowania split payment. Wybierając tę opcję warto umieścić tam również  powiadomienie o karze, w przypadku niedostosowania się do postanowień. Jest to istotne, ponieważ w przepisach prawa nie można dopatrzeć się negatywnych skutków w związku z przekroczeniem zapisu wyłączającego dany typ płatności.

Rozliczanie podatków metodą kwartalną

Kwartalne rozliczenie podatków

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek dokonania rozliczeń podatkowych. Zwykle firmy mają do czynienia jedynie z dwoma typami podatków: dochodowym (PIT) oraz od towarów i usług (VAT).

Mimo tego, rozliczanie się każdego miesiąca może okazać się problematyczne i męczące. Dlatego też warto zastanowić się nad kwartalnym rozliczaniem podatków w przedsiębiorstwie oraz korzyściami, które się z tym wiążą. Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że jedynie mali podatnicy mogą rozliczać VAT w okresach kwartalnych.

Zalety kwartalnego rozliczenia

Jakie zalety wiążą się z kwartalnym rozliczeniem podatków? Wśród pozytywnych konsekwencji znajduje się przede wszystkim ograniczony kontakt z urzędem skarbowym oraz mniej formalności. Jest to związane z tym, że zarówno deklaracjami VAT, jak i zaliczkami na podatek dochodowy trzeba zajmować się wówczas tylko 4 razy w roku zamiast 12.

Dodatkowo warto wspomnieć także o korekcie dokumentów. Nikt nie jest nieomylny i każdy może popełnić błąd. Jednak przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na rozliczenie kwartalne będą mieli do poprawy mniej deklaracji podatkowych aniżeli ci, którzy rozliczają się comiesięcznie.

Kolejna korzyść wiąże się z potrąceniem podatku naliczonego, a konkretnie dłuższym okresem, w którym przedsiębiorca może dokonać tej czynności. Metoda kwartalna oznacza czasami nawet 9 miesięcy na odliczenia.

Podejmując temat kwartalnego rozliczenia podatków nie można zapomnieć o korzyści w postaci płynności finansowej. Możliwość rzadszej regulacji zobowiązań podatkowych oferuje bowiem większą elastyczność dotyczącą planowania wydatków.

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na metodę kwartalną, jego obowiązkiem jest zgłoszenie tego do naczelnika właściwego urzędu skarbowego za pomocą powiadomienia w formie pisemnej. Ponadto należy pamiętać, że istotny jest również termin zgłoszenia decyzji o zmianie formy rozliczenia.

Dokonanie formalności związanych z modyfikacją metody rozliczenia podatkowego nie jest trudne. Warto się nią zainteresować, ponieważ dla niewielkich przedsiębiorców może oznaczać sporo korzyści.

IP BOX

IP BOX


Obniżenie stawki podatku Zmiany w prawie podatkowym, podpisane przez Prezydenta RP, wprowadzają do polskiego systemu podatkowego IP Box (Innovation Box) – mechanizm polegający na obniżeniu poziomu 5% opodatkowania dochodu uzyskanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Podstawą do zastosowania preferencyjnej stawki podatku ma być relacja skumulowanych kosztów poniesionych na wytworzenie danego prawa własności intelektualnej w ramach samodzielnie prowadzonych prac B+R oraz kosztów podwykonawstwa. Korzystać z niej będzie można aż do czasu wygaśnięcia danego prawa własności intelektualnej. To nowe rozwiązanie obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2019 r.

Wprowadzenie mechanizmu zwiększy atrakcyjność prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorstwa w Polsce, a także przyczyni się do poprawy świadomości w zakresie praw własności intelektualnej jako potencjalnych źródeł przychodów.

Warunki skorzystania z obniżonej stawki podatku

Podstawą opodatkowania preferencyjną stawką 5% będzie suma kwalifikowanych dochodów osiągniętych z kwalifikowanych praw własności intelektualnych, które zawierają:

 • prawo do wynalazku (patent),
 • dodatkowe prawo ochronne na wynalazek,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub środek ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczone do obrotu,
 • prawo z rejestracji nowych odmian roślin i ras zwierząt,
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

Prawa te muszą być wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności B+R, związanej z rozwojem, wytworzeniem lub ulepszaniem składnika własności intelektualnej. Katalog dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które mogą korzystać z ulgi, obejmuje dochody:

 • z opłat/należności wynikających z umowy licencyjne dotyczącej kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 • ze sprzedaży takiego prawa,
 • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,
 • z odszkodowania związanego z prawem.

Dochód „zawarty” w cenie danego towaru ma być ustalany w oparciu o zasadę ceny rynkowej. Co istotne, możliwe będzie ustalenie dochodu na poziomie całości produktu/usługi, lub ich grupy (zamiast poszczególnych/pojedynczych praw).

Warunkiem skorzystania z preferencyjnej stawki podatku będzie wyodrębnienie dochodu jej podlegającego w księgach rachunkowych.

 

Przygotowanie przedsiębiorstwa do IP Box

Nowe przepisy dopełniają katalog preferencji podatkowych dla działalności innowacyjnej w Polsce. Dotychczas przedsiębiorca, wprowadzając wynalazek na rynek, płacił z tego tytułu standardowy podatek dochodowy, tj. 19 % – przysługiwała mu jedynie ulga B+R, kalkulowana na podstawie poniesionych kosztów kwalifikowanych na opracowanie np. wynalazku. Od 2019 r. współistnienie Innovation Box oraz ulgi B+R, może stanowić duże wsparcie dla działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

Aby skorzystać z mechanizmu IP Box, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie Państwa firmy – m.in. przeprowadzenie audytu zakresu prawa własności intelektualnej w przedsiębiorstwie oraz opracowanie wewnętrznej strategii zarządzania innowacją i prawami własności intelektualnej.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu.

Zatrudnianie cudzoziemców - co należy wiedzieć przed przyjęciem do pracy obcokrajowca

Zatrudnianie cudzoziemców – co należy wiedzieć przed przyjęciem do pracy obcokrajowca

Obecnie wielu pracodawców decyduje się na poszukiwanie i zatrudnianie osób spoza granic Polski. Nasz kraj zajmuje pierwsze miejsce wśród krajów europejskich, pod względem ilości wydawanych wiz długoterminowych, zezwoleń pobytowych związanych z podjęciem pracy przez cudzoziemców.

Jakie dokumenty są wymagane?

Firma, która ma zamiar zatrudnić obcokrajowca musi złożyć stosowne oczywiście stosowne dokumenty. Najważniejsze z nich to (w zależności od typu podejmowanej pracy):

 • zezwolenie na pracę cudzoziemca
 • zezwolenie na pracę sezonową
 • wpis do ewidencji oświadczeń o powierzaniu pracy cudzoziemcowi

W samej pierwszej połowie 2018 roku rząd wydał ponad 15 tysięcy pozwoleń na pracę dla obcokrajowców. Jest to najbardziej powszechna forma ich zatrudniania. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku wymagane jest posiadanie, przez samego zatrudnianego, tytułu pobytowego.

Następnie należy podpisać z pracownikiem umowę, która przetłumaczona została na jego język ojczysty. Dodatkowo pracodawca powinien:

 • skopiować dokument pobytowy cudzoziemca
 • powierzyć pracę na warunkach spisanych w zezwoleniu lub oświadczeniu,
 • zgłosić cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego (w przypadku odpowiedniej formy zatrudnienia),
 • przekazać informacje o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca (w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wskazanej w oświadczeniu)

Zezwolenie na pracę – po stronie pracownika czy pracodawcy?

Odwrotnie niż w przypadku ubiegania się o prawo pobytu, o zezwolenie na pracę wnioskuje sam zatrudniający. W większości przypadków wydawane jest ono przez wojewodę (wyjątek stanowi zezwolenie typu S, które wydaje starosta). Występuje 6 rodzajów zezwoleń na pracę – A, B, C, D, E, i S. Od stycznia 2018 obowiązuje też nowy rodzaj dokumentu dopuszczającego do rynku pracy i jest to oświadczenie rejestrowane w powiatowym urzędzie pracy przez zatrudniającego.

Pismo to tyczy się powierzenia pracy obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy i uprawnia do wykonywania pracy niesezonowej bez zezwolenia przez 6 miesięcy w kolejnych 12 miesiącach.

Powyższe zezwolenie na pracę nie może być wydane, jeżeli podmiot powierzający pracę nie spełnił wymogów dot. udzielenia zezwolenia na pracę lub był karany za określone przestępstwa lub wykroczenia. Zezwolenia nie są wydawane również jeżeli cudzoziemiec nie spełnia określonych wymogów, tj.: był ukarany za określone przestępstwa lub jeżeli jego dane osobowe zostały umieszczone w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest wskazany jako niepożądany.

Właściwy organ może odmówić wydania zezwolenia, jeżeli stwierdzi że celem wnioskującego nie jest powierzenie pracy cudzoziemcowi lub celem cudzoziemca nie jest wykonywanie pracy, lub wnioskodawca nie dopełnia obowiązków wynikających z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy, tj.: nie posiada odpowiedniego zaplecza finansowego aby pokryć zobowiązania, nie prowadzi czy też nie odprowadzał należytych składek czy podatków w odpowiednim terminie.

Jeśli nastąpiła odmowa, pracodawca ma prawo do odwołania do organu drugiej instancji. W tym wypadku jest do minister do spraw pracy.

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy - co musi wiedzieć osoba posiadająca własną działalność

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy – co musi wiedzieć osoba posiadająca własną działalność

Osoby pracujące na etacie przeważnie nie muszą zastanawiać się nad konsekwencjami pojawienia się choroby i konieczności przejścia na zasiłek chorobowy. Prowadzenie działalności wiążę się z tym, że również w tym obszarze przedsiębiorca musi zdobyć odpowiednią wiedzę o tym jak postępować kiedy taka konieczność się pojawi.

Jakie rozwiązania?

Część z osób na samozatrudnieniu może skorzystać z zasiłku chorobowego i odroczenia składek ZUS. Fakt, że dotyczy to tylko niektórych wynika z dobrowolności opłacania ubezpieczenia chorobowego. Zatem tylko ci którzy składkę tę opłacają, mogą z niej skorzystać.

Aby nabyć do niej prawo, trzeba ją opłacać przez (przynajmniej) 90 dni. Po upływie tego czasu przedsiębiorca może starać się o przyznanie zasiłku.

Okres tych trzech miesięcy jest bardzo ważny i należy go bezwzględnie przestrzegać. Przepis ten ma wykluczać możliwość nadużyć ze strony ubezpieczanego.

Warto jednak pamiętać, że do tego okresu zalicza się również poprzednie okresy kiedy było się objętym ubezpieczeniem, czyli np. przy ostatniej umowie o pracę. Jednak przerwa pomiędzy okresami ubezpieczenia nie powinna być dłuższa niż 30 dni lub być spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym czy odbywaniem służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Kolejnym warunkiem jest terminowe opłacanie wszystkich składek. Jeśli wcześniej występowały przeterminowane płatności zainteresowany traci prawo do zasiłku na okres 3 miesięcy.

W jaki sposób zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego?

Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz – ZUS ZUA, a następnie dostarczyć dokument do odpowiedniej, najbliższej placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Osoba wnioskująca jest objęta ubezpieczeniem od dnia, który został wskazany we wniosku. Nie może to być jednak data wsteczna, sprzed dnia złożenia wniosku.

Od tego wymogu jest wyjątek – sytuacja, w której przedsiębiorca zgłasza się do dobrowolnego ubezpieczenia razem z zgłoszeniem do obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, przed tym nim upłynie 7 dni od momentu powstania tytułu do powyższych ubezpieczeń.

Jakiej kwoty zasiłku można się spodziewać?

Jego kwota wyliczana jest na podstawie średnich zadeklarowanych składek na przestrzeni ostatni 12 miesięcy. Wartość tę trzeba zmniejszyć o 13,71 procent. Oczywiście istotny jest tu również stopień choroby.

W momencie niezdolności do pracy przysługuje 80 procent podstawy wymiaru zasiłku. W razie pobytu w szpitalu jest to 70 procent. 100 procent może otrzymać osoba:

 • Której choroba została wykryta w czasie ciąży
 • Jej niezdolność powstała w drodze z lub do pracy,
 • Musi poddać się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek tkanek i narządów

Ważna jest informacja o obowiązku wypłacenia zasiłku za każdy dzień niezdolności do pracy, w tym również dni wolne. Przy tym należy pamiętać również, że od zasiłku pobierany jest podatek.

Jeśli przedsiębiorca zachoruje a przysługiwał mu zasiłek, przysługuje mu prawo do pomniejszenia podstawy składek na ubezpieczenie społeczne za okres, w którym nie był zdolny do wykonywania działalności. Podstawę tę pomniejsza się proporcjonalnie do ilości dni za które pobierany był zasiłek.

Jak zgłosić się po zasiłek chorobowy?

Zainteresowany musi złożyć w odpowiednim oddziale ZUS jeden dokument. Jest to wypełniony formularz ZUS Z-3b. Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi wypłacić należytą kwotę w terminie 30 dni od daty otrzymania dokumentu. Jeśli stanie się to w terminie późniejszym, możliwe jest ubieganie się o zapłatę odsetek ustawowych.

Podatek od darowizny - kiedy i komu się należy.

Podatek od darowizny – kiedy i komu się należy.

Ten rodzaj podatku często wiąże się z emocjonalnymi wydarzeniami. W ich obliczu, nie każdy ma siłę i czas na poszukiwanie rzetelnych informacji na ten temat. Dlatego warto poświęcić mu chwilę uwagi, aby wiedzieć jak postępować w sytuacji kiedy taką należność trzeba będzie uregulować.

Czym jest darowizna?

Wedle litery prawa jest to umowa zawierana między darczyńcą a obdarowanym. W jej świetle ten pierwszy zrzeka się części swojego majątku na rzecz tego drugiego. Darowiznę stanowią nie tylko dobra namacalne. Mogą to być również prawa (np. prawo użytkowania wieczystego) czy umorzenie zobowiązań, które ciążą na danej osobie wobec darczyńcy. Ma to miejsce np. w sytuacji kiedy zwalnia się pożyczkobiorcę z obowiązku uregulowania należności.

Warto tutaj wspomnieć o tym, czy nie może być darowizna. Do takich przypadków zaliczyć można majątek, w którego posiadanie weszło się w ramach innej umowy (np. testamentu).

Zobowiązania wynikające z darowizny.

Tutaj zaczynają się komplikacje, ponieważ wszystko zależy od formy w jakiej darowizna została przekazana. Nie zawsze oznacza ona całkowicie „bezinteresowne” oddanie drugiej osobie danej nieruchomości, rzeczy czy gruntu.

W takim przypadku można mówić o „umowie służebności” lub „umowie dożywocia”. Pierwsza często oznacza np. nieruchomość przekazaną nowym właścicielom, z zaznaczeniem, że dotychczasowi mieszkańcy mają prawo jej użytkowania do końca życia.

darowizna a podatekJeśli chodzi o drugą umowę, ma ona na celu zabezpieczenia osoby ofiarującej. Może się to dotyczyć zabezpieczenia w postaci obowiązku opłacania przez obdarowanego rachunków, wiktu, czy jedzenia do końca życia ofiarodawcy. Reasumując – są to więc umowy wiązane.

Często wykorzystywane, aby uniknąć w przyszłości nieprzyjemności przy konieczności dzielenia majątku pomiędzy członków rodziny czy inne osoby uposażone.

Podatek od darowizny.

Jeśli zostanie już ustalone z jaką formą umowy ma do czynienia osoba przyjmująca darowiznę, musi ona wiedzieć, że zostaje ona automatycznie przypisana do jednej z trzech grup podatkowych. To od tego zależeć będzie jaką kwotę będzie trzeba uregulować.

I grupa podatkowa:

 • małżonek
 • wstępni
 • zstępni
 • pasierbowie
 • ojczym
 • macocha
 • rodzeństwo
 • teściowie
 • zięciowie
 • synowe

II grupa podatkowa:

 • zstępni rodzeństwa
 • rodzeństwo rodziców
 • małżonkowie rodzeństwa i pasierbów
 • małżonkowie rodzeństwa małżonków
 • małżonkowie zstępnych;

III grupa podatkowa:

 • wszystkie pozostałe osoby

Rozróżnienie to jest ważne, ponieważ w zależności od tego, w której grupie znajduje się osoba obdarowana, obowiązuje ją inna kwota wolna od podatku. Wedle poniższego rozróżnienia.

 • I grupa: 9 637 złotych
 • II grupa: 7 276 złotych
 • III grupa: 4 902 złotych

Jeśli powyższe kwoty zostaną przekroczone, zaczynają obowiązywać trzy progi kwotowe w ramach których określa się wysokość wymaganego podatku; do 10 278 złotych; od 10 278 złotych do 20 556 złotych i kwoty wykraczające ponad 20 556 złotych.

Kiedy już te kryteria zostaną ustalone, pozostaje ostatnia kwestia – obliczenie podatku ze względu na grupę pokrewieństwa o których mowa była wcześniej. Podstawa wygląda następująco:

 • I grupa – w przypadku pierwszego progu podatek wynosi 3 proc. wartości darowizny, drugiego – 5 proc., a trzeciego – 7 proc.,
 • II grupa – w przypadku pierwszego progu podatek wynosi 7 proc. wartości darowizny, drugiego – 9 proc., a trzeciego – 12 proc.;
 • III grupa – w przypadku pierwszego progu podatek wynosi 12 proc. wartości darowizny, drugiego – 16 proc., a trzeciego – 20 proc.

Na pierwszy rzut oka formuła ta wydaje się dość skomplikowana, jednak jeśli znane są dokładne wartości przekazanego majątku i umiejscowienie względem grup – obliczenie jego wysokości nie powinno być wyzwaniem dla przyjmującego darowiznę.