Nowy JPK_V7 oraz V7K

01.10.2020 roku pojawi się nowy obowiązek raportowania do urzędu skarbowego faktur sprzedaży według kodów oraz rodzajów transakcji.

Nakłada to na Was drodzy klienci obowiązek informowania nas księgowych o symbolach towarów i usług, które sprzedajecie oraz procedur, które stosujecie.

Bardzo Was proszę o sprawdzenie aktualizacji Waszych programów do wystawiania faktur sprzedaży, abyście mogli wywiązać się z powyższego obowiązku.

Oprogramowanie takie musi pozwalać na raportowanie danych w prosty i przejrzysty sposób, nie utrudniając przy tym pracy przedsiębiorcy. Klasyfikacja powinna odbywać się więc nie na etapie księgowania a znacznie wcześniej — już na poziomie ewidencji sprzedaży oraz magazynu.

Na zmiany, które wprowadza nowy JPK w 2020 roku, podatnicy muszą się dobrze przygotować, szczególnie pod kątem prawidłowej identyfikacji transakcji. Konsekwencje za popełniony błąd w nowym JPK będą bowiem dla nich dotkliwe. Przyczyną nakładania wspomnianej kary jest uniemożliwienie weryfikacji organom podatkowym powstałych transakcji.

Poniżej szczegóły oznaczeń, proszę sprawdzić czy obejmie Was nowy obowiązek.

KODY GTU, które wpiszecie na swojej fakturze jeśli sprzedajecie:

GTU_OI: napoje alkoholowe — alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (jeśli taki alkohol jest częścią usługi gastronomicznej to obowiązku oznaczania kodem brak)

GTU 02: benzyny silnikowe i lotnicze, oleje napędowe i opałowe, biopaliwa ciekłe itp. (pełen katalog towarów znajduje się w art. 103 ust. 5aa ustawy),

GTU 03: olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olej smarowy, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 1999 z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85,

GTU_04: wyroby i susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych,

GTU_05: odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy

GTU 06: urządzenia elektroniczne oraz części do nich, określone w poz. 7-9, 59- 63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy (uwaga na folię stretch, która jak wiadomo jest urządzeniem elektronicznym ;-))

GTU 07: pojazdy i części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701 — 8708 oraz CN 8708 10 (jeśli takie części samochodowe są częścią usługi naprawy auta to obowiązku oznaczania kodem brak, nawet jeśli te części wymienione są na fakturze sprzedaży),

GTU_08: metale szlachetne i nieszlachetne,

GTU_09: lekarstwa i wyroby medyczne, artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,

GTU_IO: budynki, budowle, grunty (usług budowlanych nie oznaczamy kodem!

Leasing finansowy budynków czy budowli, sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność oraz ustanowienie prawa wieczystego gruntu też oznaczamy)

GTU_11 : usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,

GTU 12: usługi o charakterze niematerialnym: prawne, księgowe, doradcze, reklamowe.

(usługi notariusza to też usługi prawne! Pomocna tu jest klasyfikacja PKWIU)

GTU_13: usługi transportowe i gospodarki magazynowej (wg wyjaśnień MF jeśli taki transport jest częścią sprzedaży towarów to obowiązku oznaczania kodem brak, nawet jeśli ten transport wymieniony jest na fakturze sprzedaży),

Oznaczenie GTU maja również zastosowanie do:

 • faktur zaliczkowych

 • faktury z oznaczeniem FP wystawionych do paragonów

 • towarów używanych

 • eksportu usług np. niematerialnych

Na jednej fakturze sprzedaży może być kilka kodów GTU. SYMBOLE PROCEDURY, które wpiszecie na swojej fakturze sprzedaży:

SW dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy (gdy sprzedajecie towary za granicę dla osób prywatnych),

EE świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy (m.in tzw. procedura MOSS)

TP powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy

(to szczególnie ważne! Gdy wystawisz fakturę na np. swojego brata, żonę, jeśli jesteś wspólnikiem spółki to na spółkę albo prezesem, który fakturuje swoją sp. z o.o.

TT_WNT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy

TT_D dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy

MR_T świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustaw

MR_UZ dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy

I 42 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42

Procedura 42 dotyczy importu towaru a więc na wstępie warto by było wyjaśnić co to jest import ? Import towarów jest określony w ustawie o podatku VAT jako przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego (poza UE) na terytorium Unii Europejskiej

I 63 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63

I 63 — po powrotnym przywozie towarów, które przeszły wcześniej odprawę celną w Polsce lub w innym kraju Unii Europejskiej, następuje wewnątrzwspólnotowa dostawa tych towarów.

B_SPV transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy

B SPV DOSTAWA dostawa towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy

B MPV PROWIZJA świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy

MPP transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (oznaczaj tylko te faktury sprzedaży, które mają obowiązkowy MPP, nie wszystkie „dla wygody i na wszelki wypadek).

Ewidencja sprzedaży będzie zawierała następujące dodatkowe oznaczenia dowodów:

 1. RO— dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących.

 2. WEW — dokument wewnętrzny

 3. FP— faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy — faktura do paragonu.

Ewidencja zakupów będzie zawierała następujące dodatkowe oznaczenia dowodów:

VAT_RR — faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy.

WEW — dokumentu wewnętrznego.

MK — faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy.

IMP — podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy.

Zmiany jak widać są obszerne a pomyłki mogą przedsiębiorcę dużo kosztować. Za każdy błąd będą nakładane kary pieniężne w wysokości 500 zł.

Proszę zwróć uwagę na to, że nasze biuro w ramach zawartej umowy nie weryfikuje prawidłowości oznaczeń znajdujących się na dostarczanych fakturach sprzedaży, wynika to z braku odpowiedniej wiedzy co do klasyfikacji kodu CN oraz PKWiU.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

faktura vat a rachunek

Rachunek a faktura VAT – różnice które warto znać

Ogólnie znaną zasadą prawną jest konieczność dokumentowania czynności kosztowych wykonywanych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. W stosunku do osób fizycznych są to po prostu paragony, które uzyskuje się w momencie zakupu.

Ustawa mówi jednak również o fakturze i rachunku. Różnice między nimi warto znać.

Kiedy mowa o fakturze?

Wedle ustawy o podatku VAT, faktura to dokument mający formę papierową lub elektroniczną. Powinny na niej być zawarte dane, które są wymagane przez jej przepisy. Stanowią one, że każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą (a będący jednocześnie płatnikiem VAT) jest w obowiązku wystawiać fakturę.

Sytuacja wygląda inaczej jeśli osoba wystawiająca dokument jest zwolniona z konieczności odprowadzania podatku VAT. Wtedy nie jest do tego zobowiązana, chyba że kontrahent wystąpi z taką prośbą w terminie 3 miesięcy od daty zakupu.

Jeśli żądanie takie nastąpi obowiązują następujące terminy:

Przedsiębiorca zobowiązany jest wystawić dokument do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce transakcja – jeśli prośba została zgłoszona w tym samym miesiącu.

W ciągu 15 dni od dnia zgłoszenia żądania o wystawienie faktury – jeśli wydarzyło się to po miesiącu, w którym dokonana była sprzedaż.

Czym jest rachunek?

Przepisy te reguluje ordynacja podatkowa.

Wynika z niej jasno, że rachunek wystawić może podmiot, który na którym nie ciąży obowiązek wystawiania faktur.

Można byłoby wnioskować, że w takim razie przedsiębiorca zwolniony z VAT’u może wybrać pomiędzy wystawieniem faktury albo rachunku.

Takie prawo ma jednak tylko nabywca. Jeśli sprzedawca dokonał transakcji zwolnionej z opodatkowania – ma możliwość wystawienia obu dokumentów.

Różnice oraz podobieństwa

Wystawiający

Oba dokumenty wymagają precyzyjnego określenia wystawcy. Należy umieścić w nim dane firmy/przedsiębiorcy oraz numery identyfikujące jak NIP czy REGON. Jeśli wystawiający jest osobą fizyczną, nie posiadającą NIP czy REGON, nie musi wpisywać żadnego numeru.

Odbiorca

Zarówno w przypadku faktury jak i rachunku dane odbiorcy muszą być pełne. Zawierające dokładne informacje identyfikacyjne. Pod żadnym pozorem nie można wystawiać dokumentów tylko na nazwisko przedsiębiorcy lub osoby prywatnej.

Zawsze należy pamiętać o adresie oraz numerze NIP lub REGON (jeśli kupujący takowy posiada).

Ceny

Oba dokumenty muszą zawierać odpowiednio opisane ceny, tak aby prawidłowo można rozliczyć sprzedaż. Na każdym dokumencie winna jest się znaleźć cena

Obydwa dokumenty wymagają opisania kilku różnych cen, które pozwolą prawidłowo rozliczyć transakcję. Muszą być to ceny jednostkowe, przemnożone przez ilość sprzedanych towarów lub usług. Na rachunku umieszcza się tylko ceny jednostkowe oraz łączną wartość sprzedaży. Natomiast na fakturze musi znajdować się również wartość podatku VAT dla danej sprzedaży. Na poprawnie wystawionej fakturze VAT musi więc znaleźć się stawka danej transakcji, łączna kwota dla danej stawki podatkowej oraz wartość brutto łączną i dla pojedynczych transakcji.

Numeracja dokumentów  

Należy bezwzględnie pamiętać o konieczności numerowania zarówno rachunków jak i faktur. Numer musi być identyfikowany jednoznacznie z danym zbiorem dokumentów. W obu przypadkach numerować można w zakresach rocznych lub miesięcznych.

Użytkowanie wieczyste - czym jest i z jakimi obowiązkami się wiąże

Użytkowanie wieczyste – czym jest i z jakimi obowiązkami się wiąże

Historia powstania pojęcia użytkowania wieczystego ma swój początek dnia 14 lipca 1961 roku. Wtedy właśnie ustawodawca wprowadził do obiegu prawnego Ustawę z o gospodarce terenami w miastach i osiedlach.

Głównym jej założeniem było nadanie Skarbowi Państwa prawa własności do wszystkich zlokalizowanych w miastach nieruchomości.

Na czym polega użytkowanie wieczyste?

Obecnie działanie użytkowania wieczystego reguluje Kodeks cywilny.

Jako pojęcie prawa ma ono swoje miejsce pomiędzy prawem własności a ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Obowiązki, ale również prawa, nałożone z jego racji na użytkownika są zależne od wniesionej opłaty jednorazowej oraz tej regulowanej cyklicznie raz na rok.

Można więc stwierdzić, że jest to konkretny plan na użytkowanie nieruchomości, której docelowym właścicielem jest państwo.

Wśród jednostek, które są uprawnione do ustanawiania danej osoby fizycznej lub prawnej użytkownikiem nieruchomości są: Skarb Państwa i jednostki samorządów terytorialnych – gmina, związek gmin lub powiat.

Na tę okoliczność ustawodawca przewidział tylko jedną formę umowy o użytkowanie, jest to akt notarialny z wpisem do ksiąg wieczystych.

Co może właściciel?

Zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego w granicach użytkownik może korzystać z danego gruntu jedynie osobiście i nie ma prawa do udostępniania go osobom trzecim.

Wyjątkiem jest sytuacja kiedy ustawa oraz ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego stanowią inaczej lub kiedy umowa zawarta pomiędzy użytkownikiem a jedną z jednostek samorządu terytorialnego posiada zapisy dopuszczające taką sytuację.

W praktyce oznacza to jednak dość szerokie możliwości korzystania ze „swojej” własności bo granice, o których mowa we wcześniejszym akapicie są dość elastyczne.

Inaczej wygląda kwestia zbycia prawa do użytkowania – takowe może się odbyć poprzez sprzedać, a nawet dziedziczenie.

Ile może trwać użytkowanie wieczyste?

Wbrew swojej nazwie – nie jest ono dane na zawsze. Na ten moment maksymalny czas użytkowania wieczystego to 99 lat. Istnieje również dolna granica, poniżej której nie można mówić o takim charakterze użytkowania. Jest to 40 lat.

Z jakimi opłatami trzeba się liczyć?

Do dnia, w którym następuje zawarcie umowy notarialnej, przyszły użytkownik jest wpłacić tzw. opłatę jednorazową. Przeważnie jej wysokość to 15 do 25 procent wartości pierwotnej nieruchomości.

Następnie musi on liczyć się z koniecznością ponoszenia corocznej opłaty podatku. Jej wysokości jest, z kolei, uzależniona od celu w jakim nieruchomość jest użytkowana.

Ustawodawca przewidział na tę okoliczność następujące progi:

 • 0,3 % wartości nieruchomości, jeśli cel jest związany z obronnością, budową obiektów sakralnych i działalnością charytatywną
 • 1 % od wartości nieruchomości jeśli są to cele rolne, mieszkaniowe lub działalność sportowa
 • 2 % od wartości, w momencie przeznaczenia pod działalność turystyczną
 • 3 % od wartości dla pozostałych typów działalności

Użytkownik ma obowiązek regulowania opłat przez cały okres obowiązywania umowy. Należy ją opłacać z góry za dany rok kalendarzowy i musi ona być wniesiona do 31 marca danego roku.

prawo do błędu przedsiębiorcy

Prawo do błędu. Kiedy warto z niego korzystać?

Każdy młody przedsiębiorca, który decyduje się na otwarcie własnej działalności staje przed nowym, często zupełnie nieznanym, zadaniem. W takim momencie ryzyko popełnienia błędy wynikającego z niewiedzy, znacząco wzrasta. A to wzmaga obawy i często prowadzi do zaniechania otwarcia własnej działalności. W odpowiedzi na ten problem powstała regulacja zwana „prawem do błędu” , która obejmuje wszystkie osoby wchodzące we własny biznes, rocznym okresem ochronnym.

Już ustawa z 31 lipca 2019 roku przewidywała możliwość ograniczenia następstw wynikających z błędów popełnionych w początkowym etapie prowadzenia własnej firmy. Jednak przepis ten wszedł w życie dopiero 1 stycznia 2020 roku. A do tego momentu był tematem sejmowych sporów i dyskusji. Wszystko za sprawą wątpliwości czy dany system nie stworzy możliwości unikania obowiązku podatkowego. Jednak pomimo tych wątpliwości resort finansów zgodził się na wprowadzenie w życie nowego prawa, które dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Zmiany dotyczą 69 aktów prawnych, a najważniejsze z nich obejmują ustawę z 6 marca 2018 roku, czyli o ustawę Prawie przedsiębiorców. To właśnie tam można zapoznać się z definicją i dokładnym brzmieniem prawa do błędu.

Kogo obejmują nowe regulacje?

Dokładnie w artykule 21 a przeczytać można, że przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który w jakikolwiek sposób naruszy przepisy związane z obowiązkami wynikającymi z prowadzenia owej działalności, może ubiegać się o to aby organ właściwy nie podejmował postępowania w stosunku do niego. Mowa o naruszeniach, które miały miejsce w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej lub po upływie 36 miesięcy od dnia zawieszenie bądź zakończenia takowej działalności. Najprościej mówiąc oznacza to, że osoba taka może uniknąć kary. A odpowiedni urząd, po wykryciu nieprawidłowości, w pierwszej kolejności wzywa założyciela do usunięcia zauważonych uchybień oraz ich skutków, w wyznaczonym przez siebie czasie.

Nie ma tu znaczenia czy osoba odpowiedzialna naprawi swój błąd jeszcze przed wszczęciem postępowania czy już trakcie postępowania mandatowego. W jednym i drugim przypadku prawo to zachowuje swoją moc. Warto jednak podkreślić, że w tym drugim przypadku, młody przedsiębiorca będzie musiał pisemnie zobowiązać się również do usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów. Jeśli nie złoży wymaganego oświadczenia będzie mogło się to wiązać z nałożeniem na niego kary.

Kogo prawo błędu nie dotyczy?

Oczywiście występują również wyjątki, w ich przypadku prawo do błędu nie będzie miało zastosowania. Dokładnie tę kwestię reguluje art.21a ust.8, z którego można dowiedzieć się, że nie ma ono racji bytu w przypadku gdy:

 • Osoba skontrolowana naruszyła już przepisy w przeszłości.
 • Przewinienie jest rażące.
 • Nie ma możliwości, aby osoba w stosunku do której toczy się postępowanie, usunęła naruszenia oraz ich skutki.
 • Złamane zostały przepisy wynikające z umów międzynarodowych oraz przepisów prawa Unii Europejskiej.
 • Prowadzący firmę nie miał odpowiednich uprawnień lub koncesji wymaganej do uruchomienia danej działalności.
 • Przepisy odrębne stanowią o nałożeniu kary administracyjnej za niewykonanie zaleceń pokontrolnych.

POŻYCZKA OBROTOWA z AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU

POŻYCZKA OBROTOWA z AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU

 • Jesteś firmą z obszaru Małych i Średnich Przedsiębiorstw prowadzącą pełną księgowość?
 • Prowadzisz działalność przez 12 miesięcy?
 • Twoje przychody za ostatni okres obrachunkowy są na poziomie min. 4 mln zł?
 • Ostatni rok zakończyłeś dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)
  oraz dodatnim wynikiem finansowym netto?
 • Potrzebujesz wsparcia dla swojego biznesu?
 • Szukasz możliwości pozyskania dodatkowych środków na finansowanie deficytu
  w kapitale obrotowym lub możliwości refinansowania aktualnie leasingowanych środków
  transportu, uzyskania karencji w spłacie i wydłużenia okresu finansowania w czasie trwania
  stanu epidemii COVID-19 oraz do momentu ustania jej negatywnych skutków ekonomicznych?

Na pomoc mogą liczyć przedsiębiorstwa o obrotach powyżej 4 mln zł, które wykazały dodatnie wyniki za 2019 rok, zarówno na poziomie wyniku netto jak i EBITDA. Dodatkowym warunkiem jest prowadzenie przez taki podmiot pełnej księgowości.

Jak podaje ARP, pożyczka będzie oprocentowana zgodnie z obowiązującą stawką WIBOR, do tego doliczony zostanie koszt prowizji przygotowawczej na poziomie 0,2 proc. Przedsiębiorca nie będzie natomiast musiał płacić ani za przedterminowy zwrot środków, ani za rozpatrzenie wniosku. Nie będzie też prowizji od niewykorzystanej kwoty pożyczki.

Poza wnioskiem o wsparcie przedsiębiorcy starający się o pomoc będą musieli dostarczyć sprawozdania finansowe za lata 2018 i 2019, a także informację o zobowiązaniach finansowych, liczbie pracowników oraz o ewentualnych planowanych zmianach jeśli chodzi o zatrudnienie.

Podmiot taki będzie też musiał przedstawić plan wpływów i wydatków na najbliższe dwanaście miesięcy uwzględniający ograniczenia związane z pandemią koronawirusa.

Wnioski będzie można składać za pośrednictwem strony internetowej ARP.

 • pożyczka przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym
 • dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość
 • kwota pożyczki: 0,8 mln zł – 5 mln zł
 • okres finansowania do 6 lat
 • wydłużony okres karencji w spłacie kapitału do 15 miesięcy
 • oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż stosowaną w Parametryzatorze pożyczkowym
 • prowizja przygotowawcza 0,2%, brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki
 • pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach
 • zabezpieczenie pożyczki: hipoteka na nieruchomości i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP S.A. (minimum 120% wg wartości rynkowej), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP oraz zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy

W celui uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu 33 330 50 08

 

Tarcza Finansowa dla MIKROFIRM

Tarcza Finansowa dla MIKROFIRM

Dla kogo?

 • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;

 • Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568);

 • Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.

 • Beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki.

 • Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.

 • Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Jakie są warunki finansowania?

Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)

 • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki

 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa

 • zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji.

Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych (np. banków) z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji.

Bazowa kwota subwencji zwrotnej w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy. Takie rozwiązanie ma na celu dopasowanie wielkości wsparcia finansowego do skali potencjalnej utraty dochodu w związku ze spadkiem przychodów na skutek COVID-19.

 

Biorąc pod uwagę średnie zatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw na poziomie około 3 pracowników zakłada się, że średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 72 – 96 tys. zł dla jednej mikrofirmy oraz maksymalnie do 324 tys zł.

Jakie są warunki umorzenia subwencji?

Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokość 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia

 • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem Rozwoju.

Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm

Program „Tarcza Finansowa PFR” dla Małych i Średnich Firm będzie obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków, których lista będzie opublikowana w najbliższych dniach na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

Terminy składania wniosków oraz szczegółowe zasady programu będą podane po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na realizację programu.

Dla kogo?

 • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro

 • Dla przedsiębiorcy, którzy odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568);

 • Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.

 • Beneficjent rzeczywisty korzystający z wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki.

 • Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.

 • Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Jakie są warunki finansowania?

Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)

 • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki

 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa

 • zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji.

Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych (np. banków) z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla MŚP obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19.

Biorąc pod uwagę średnie przychody w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie około 31,3 mln zł szacowana średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 1,9 mln zł dla jednego przedsiębiorstwa oraz maksymalnie do 3,5 mln zł.

Jakie są warunki umorzenia subwencji?

Otrzymana przez przedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności;

 • 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;

 • Dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem Rozwoju.

Tarcza Finansowa PFR dla DUŻYCH FIRM

MOŻNA już złożyć wniosek

Dla kogo?

 • Dla przedsiębiorstw, w których zatrudnienie wynosi co najmniej 250 pracowników, obrót przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa przekracza 43 mln euro.

 • Dla przedsiębiorców, którzy:

  • odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568);

  • utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;

  • nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności;

  • w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami;

  • są uczestnikami Programów Sektorowych.

 • Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.

 • Beneficjent rzeczywisty korzystający z wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki.

 • Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.

 • Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Jakie są warunki finansowania?

Finansowanie Polskiego Funduszu Rozwoju dostępne dla dużych firm może mieć formę:

 • Finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat z opcją przedłużenia o rok o wartości nawet do 1 mld zł.

 • Finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot.

 • Finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa.

Jak ubiegać się o subwencję?

Beneficjent Programu ma prawo przyznania mu wsparcia finansowego z Polskiego Funduszu Rozwoju na warunkach w nim określonych, pod warunkiem złożenia stosownego wniosku o udzielenie finansowania bezpośrednio do Polskiego Funduszu Rozwoju lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego:

Zmiany terminów podatkowych w związku z pandemią koronawirusa

Zmiany terminów podatkowych

Podatki dochodowe

 1. Odroczenie do dnia 1 czerwca 2020 r. obowiązku płatników do wpłaty do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy pobranych za marzec i kwiecień 2020 r. z tytułu wypłat świadczeń:

 • ze stosunku pracy,

 • umów zlecenie i umów o dzieło, a także

 • praw autorskich i praw pokrewnych,

jeżeli ci płatnicy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19.

 1. Odroczenie do dnia 20 lipca 2020 r. terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r., co do zasady pod warunkiem, że:

 • podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz

 • uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej są niższe: i/ o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca w 2019 r., ii/ w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w 2019 r. średnich przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 1. Odroczenie terminów złożenia rocznych deklaracji podatkowych za 2019 r. oraz wpłaty należnego podatku:

 • w PIT do dnia 31 maja 2020 r. (zgodnie z Ustawą COVID-19 złożenie deklaracji lub wpłata należnego podatku po 30 kwietnia 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika czynnego żalu w takim wypadku organ podatkowy nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo karno – skarbowe, a wszczęte umarza);

 • w CIT: i/ do dnia 31 maja 2020 r. dla wszystkich przedsiębiorców, ii/ do 30 czerwca 2020 r. dla organizacji pożytku publicznego;

 1. Odroczenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych TP-R do 30 września 2020 r. – tylko dla podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r..

Podatek od towarów i usług

Ustawa COVID-19 nie przewiduje istotnych zmian w zakresie podatku od towarów i usług. Wśród wprowadzonych nielicznych uproszczeń należy wskazać możliwość wystawienia i przekazania przez przedsiębiorcę osobie fizycznej (nieprowadzącej działalności gospodarczej) – za jej zgodą – paragonu fiskalnego lub faktury ze sprzedaży w postaci elektronicznej (i przesłania go w sposób z tą osobą uzgodniony).

Postanowiono odsunąć w czasie wejście w życie nowych przepisów w zakresie VAT w szczególności:

 • nowa matryca stawek VAT ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2020 r.,

 • termin na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT wydłużono z 3 dni do dni 14;

 • przesunięto wejście w życie nowej struktury JPK-V7M z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r.;

Pozostałe podatki i opłaty

  1. Podatek od nieruchomości.

  Rada gminy na podstawie uchwały może podjąć decyzję o:

  • zwolnieniu z podatku od nieruchomości (gruntów, budynków i budowli, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) za część roku 2020 lub

  • przedłużyć termin płatność rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.,

  dla wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi COVID-19.

  1. Podatek od sprzedaży detalicznej.

  Przesunięcie stosowania przepisów o podatku od sprzedaży detalicznej z 1 lipca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.;

  1. Opłata z tytułu użytkowania wieczystego

  Odroczenie terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 do dnia 30 czerwca 2020 r. z zastrzeżeniem, że termin ten może zostać dodatkowo przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.

  Interpretacje indywidualne

  Trzymiesięczny termin na wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego dla wniosków:

  1. złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie Ustawy COVID-19,

  2. złożonych od dnia wejścia w życie Ustawy COVID-19 do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19,

  ulega przedłużeniu o kolejne 3 miesiące. Przy czym Minister Finansów może w drodze rozporządzenia podjąć decyzję o dalszym przedłużeniu terminu  do wydania interpretacji indywidualnie (mając na uwadze skutki COVID-19).

Raportowanie schematów podatkowych

 • W okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r. zawieszeniu ulegają terminy raportowania schematów podatkowych.

  Należy również wskazać, że w związku z przedłużeniem terminu do złożenie deklaracji CIT-8 za 2019 r. do 31 maja 2020 r., przedłużeniu do końca maja ulegnie również termin na złożenie raportu MDR-3 (dla schematów podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych za 2019 r.).

 

Kontrole, postępowania podatkowe, postępowania sądowo-administracyjne oraz egzekucyjne

W okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii COVID-19 zawieszeniu ulega bieg terminów procesowych i sądowych m.in. w:

 • postępowaniach sądowo-administracyjnych,

 • postępowaniach egzekucyjnych,

 • postępowaniach karno-skarbowych,

 • postępowaniach i kontrolach podatkowych prowadzonych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej,

 • kontrolach celno – skarbowych.

 

Wprowadzono delegację dla Rady Ministrów do wstrzymania w drodze rozporządzenia, administracyjnych postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych.

Uproszczono sposób składania przez podatników czynnego żalu. Dotychczas kodeks karny skarbowy przewidywał możliwość wniesienia czynnego żalu jedynie na piśmie lub ustanie do protokołu. Ustawa COVID-19 wprowadziła możliwość złożenia czynnego żalu także w formie dokumentu elektronicznego (opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym). Od teraz czynny żal będzie mógł zostać przez podatników złożony również przez portal E-PUAP.

Tarcza antykryzysowa pomoc dla firm

___________________________________________________________________________________
TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Dofinansowanie zatrudnienia
Pomoc ze środków FGŚP przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę
przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:
nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po
01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia
COVID 19, lub nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w
okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, pracownikowi
objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom z FGŚP pracodawca otrzyma dofinansowanie do
wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia plus składki na
ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09 zł, z
uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w
następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do
0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z
uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje
maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne
od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2 452,27 zł.

Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od dnia złożenia wniosku o
wypłatę świadczeń. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w
drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.
Wnioski składane są przez stronę FGŚP https://mpips.gov.pl/wykaz_antykryzysowy/wniosek

Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych
Wypłata przez ZUS świadczenia postojowego w związku z przestojem spowodowanym epidemią koronawirusa.
Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz
nieopodatkowane. W przypadku zleceniobiorców, których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza
1300 zł miesięcznie (50% minimalnego wynagrodzenia), świadczenie postojowe wynosi sumę wynagrodzeń z
tytułu umów cywilnoprawnych. Z kolei samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej otrzymają
świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł. Warunkiem uzyskania świadczenia jest to, aby przychód w
miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 15 681 zł (3-krotności prognozowanego
przeciętnego wynagrodzenia na 2020 r.). Poza tym rozpoczęcie działalności lub zawarcie umowy musi nastąpić
przed 1 lutego br. W przypadku osób samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc
złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. Nie trzeba zawieszać
działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br.
WNIOSKI RSP-C – UMOWY ZLECENIA , o dzieło RSP- D – dla SAMOZATRUDNIONYCH

Zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS przez 3 miesiące
Państwo przejmie na 3 miesiące (za marzec, kwiecień i maj br.) pokrycie składek do ZUS od mikrofirm
zatrudniających do 9 osób, założonych przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i
pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł
(300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP.
Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z
ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Łączny skutek dla finansów publicznych za 3 miesiące
szacujemy na 9,5 mld zł, w tym 6,8 mld zł za mikrofirmy i 2,6 mld zł za samozatrudnionych opłacających tylko
swoje własne składki.
Wniosek – RDZ

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub
rozłożenie na raty należności z tytułu składek
Aby skorzystać z ulgi musisz być płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
Nie ma znaczenia od kiedy prowadzisz działalność. Nie ma też znaczenia
wielkość Twojego przedsiębiorstwa.
Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r., nie możesz zatem wnioskować o ulgę dotyczącą składek za 2019 r.
Wniosek – RDU

Ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Przedsiębiorco, jeżeli z powodu epidemii korona-wirusa masz problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, możesz skorzystać z uproszczonych form pomocy:

 • odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,

 • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Jeśli chcesz skorzystać z ulg, złóż odpowiedni wniosek w tej sprawie.

Wniosek możesz przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (skorzystaj z instrukcji), złożyć w skrzynce dostępnej w naszej placówce lub wysłać pocztą.

Jeżeli prowadzisz pełną księgowość, do wniosku musisz dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r. Skany dokumentów możesz dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS, jeśli zapiszesz je wcześniej na dysku komputera.

We wniosku musisz wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Twojej firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. Będziesz musiał więc złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej.

Jeżeli pozytywnie rozpatrzymy Twój wniosek, wyślemy Ci umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany przez Ciebie adres e-mail lub pocztą (jeżeli nie wskażesz nam adresu mailowego).

Po otrzymaniu dokumentów przejrzyj je i podpisz w odpowiednich miejscach. Podpisane dokumenty musisz nam przekazać z powrotem. Złóż je w skrzynce dostępnej w naszej placówce lub prześlij pocztą.

Ważne!
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podpisane dokumenty możesz wysłać nam w postaci skanu na adres e-mail oddziału ZUS (plik xls 64kb) i na tej podstawie udzielimy ulgi. Jednak będziesz musiał wysłać nam również papierowe oryginały dokumentów najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemicznego. Jeśli nie przekażesz ich w formie papierowej do ZUS, uznamy, że umowa nie została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.

Ważne!
Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez Ciebie pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, nie będziemy mogli udzielić Ci ulgi.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy Twoja sytuacja finansowa nie ulegnie poprawie, będziesz mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

Kluczowe rozwiązania Tarczy Antykryzysowej

 • 500 000 mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników, będzie mogło skorzystać z pożyczek w wysokości 5 tys. zł.

 • Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.

 • Dopłaty BGK do odsetek kredytów – z funduszu dopłatowego do odsetek od kredytów w kwocie 500 mln zł dla sektora przedsiębiorstw.

 • Firmy transportowe dostaną wsparcie ARP na refinansowanie umów leasingowych.

 • Państwo dołoży się do pensji pracowników firm w postoju. Firmom w postoju państwo pokryje blisko połowę wynagrodzeń i składki ZUS.

 • Rodzicom, którzy opiekują się dziećmi do 8. roku życia, wydłużymy prawo do zasiłku opiekuńczego.

 • Zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych będą mogli skorzystać ze świadczenia miesięcznego w kwocie około 2 tys. zł. brutto.

 • Firmy w kłopotach otrzymają wsparcie w utrzymaniu pracowników – państwo sfinansuje 40% ich płacy.

 • Możliwość odstąpienia od kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia publicznego związanych z epidemią.

 • 100 tys. MŚP dostanie możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln zł.

 • Możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek.

 • Prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja.

 • Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE.

 • Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.

 • Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK – od 1 lipca 2020 r.

 • Przesunięcie płatności za media.

 • Ochrona konsumentów.

 • Wydłużenie ważności okresowych badań lekarskich

Prosimy o zapoznanie z powyższymi informacjami  , które na chwilę obecną przedstawia rząd.

Do końca bieżącego tygodnia ma pojawić się wniosek dotyczący tarczy antykryzysowej , który Państwu przekażemy.


			
Koronawirus. Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców

Koronawirus. Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców

W Polsce wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego. Oznacza on wiele nowych obowiązków oraz ograniczeń, a w niektórych wypadkach zakaz działalności, które wiążą się z dużymi skupiskami ludzi. Aby w tym trudnym czasie zapewnić przedsiębiorcom płynność finansową, a pracownikom bezpieczeństwo, władze stworzyły tzw. tarczę antykryzysową  o wartości 212 mld zł. Składa się na nią 5 filarów: finansowanie przedsiębiorstw, ochrona zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego oraz program inwestycji publicznych. Czytaj…