IP BOX

IP BOX


Obniżenie stawki podatku Zmiany w prawie podatkowym, podpisane przez Prezydenta RP, wprowadzają do polskiego systemu podatkowego IP Box (Innovation Box) – mechanizm polegający na obniżeniu poziomu 5% opodatkowania dochodu uzyskanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Podstawą do zastosowania preferencyjnej stawki podatku ma być relacja skumulowanych kosztów poniesionych na wytworzenie danego prawa własności intelektualnej w ramach samodzielnie prowadzonych prac B+R oraz kosztów podwykonawstwa. Korzystać z niej będzie można aż do czasu wygaśnięcia danego prawa własności intelektualnej. To nowe rozwiązanie obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2019 r.

Wprowadzenie mechanizmu zwiększy atrakcyjność prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorstwa w Polsce, a także przyczyni się do poprawy świadomości w zakresie praw własności intelektualnej jako potencjalnych źródeł przychodów.

Warunki skorzystania z obniżonej stawki podatku

Podstawą opodatkowania preferencyjną stawką 5% będzie suma kwalifikowanych dochodów osiągniętych z kwalifikowanych praw własności intelektualnych, które zawierają:

 • prawo do wynalazku (patent),
 • dodatkowe prawo ochronne na wynalazek,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub środek ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczone do obrotu,
 • prawo z rejestracji nowych odmian roślin i ras zwierząt,
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

Prawa te muszą być wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności B+R, związanej z rozwojem, wytworzeniem lub ulepszaniem składnika własności intelektualnej. Katalog dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które mogą korzystać z ulgi, obejmuje dochody:

 • z opłat/należności wynikających z umowy licencyjne dotyczącej kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 • ze sprzedaży takiego prawa,
 • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,
 • z odszkodowania związanego z prawem.

Dochód „zawarty” w cenie danego towaru ma być ustalany w oparciu o zasadę ceny rynkowej. Co istotne, możliwe będzie ustalenie dochodu na poziomie całości produktu/usługi, lub ich grupy (zamiast poszczególnych/pojedynczych praw).

Warunkiem skorzystania z preferencyjnej stawki podatku będzie wyodrębnienie dochodu jej podlegającego w księgach rachunkowych.

 

Przygotowanie przedsiębiorstwa do IP Box

Nowe przepisy dopełniają katalog preferencji podatkowych dla działalności innowacyjnej w Polsce. Dotychczas przedsiębiorca, wprowadzając wynalazek na rynek, płacił z tego tytułu standardowy podatek dochodowy, tj. 19 % – przysługiwała mu jedynie ulga B+R, kalkulowana na podstawie poniesionych kosztów kwalifikowanych na opracowanie np. wynalazku. Od 2019 r. współistnienie Innovation Box oraz ulgi B+R, może stanowić duże wsparcie dla działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

Aby skorzystać z mechanizmu IP Box, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie Państwa firmy – m.in. przeprowadzenie audytu zakresu prawa własności intelektualnej w przedsiębiorstwie oraz opracowanie wewnętrznej strategii zarządzania innowacją i prawami własności intelektualnej.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu.

Zatrudnianie cudzoziemców - co należy wiedzieć przed przyjęciem do pracy obcokrajowca

Zatrudnianie cudzoziemców – co należy wiedzieć przed przyjęciem do pracy obcokrajowca

Obecnie wielu pracodawców decyduje się na poszukiwanie i zatrudnianie osób spoza granic Polski. Nasz kraj zajmuje pierwsze miejsce wśród krajów europejskich, pod względem ilości wydawanych wiz długoterminowych, zezwoleń pobytowych związanych z podjęciem pracy przez cudzoziemców.

Jakie dokumenty są wymagane?

Firma, która ma zamiar zatrudnić obcokrajowca musi złożyć stosowne oczywiście stosowne dokumenty. Najważniejsze z nich to (w zależności od typu podejmowanej pracy):

 • zezwolenie na pracę cudzoziemca
 • zezwolenie na pracę sezonową
 • wpis do ewidencji oświadczeń o powierzaniu pracy cudzoziemcowi

W samej pierwszej połowie 2018 roku rząd wydał ponad 15 tysięcy pozwoleń na pracę dla obcokrajowców. Jest to najbardziej powszechna forma ich zatrudniania. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku wymagane jest posiadanie, przez samego zatrudnianego, tytułu pobytowego.

Następnie należy podpisać z pracownikiem umowę, która przetłumaczona została na jego język ojczysty. Dodatkowo pracodawca powinien:

 • skopiować dokument pobytowy cudzoziemca
 • powierzyć pracę na warunkach spisanych w zezwoleniu lub oświadczeniu,
 • zgłosić cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego (w przypadku odpowiedniej formy zatrudnienia),
 • przekazać informacje o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca (w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wskazanej w oświadczeniu)

Zezwolenie na pracę – po stronie pracownika czy pracodawcy?

Odwrotnie niż w przypadku ubiegania się o prawo pobytu, o zezwolenie na pracę wnioskuje sam zatrudniający. W większości przypadków wydawane jest ono przez wojewodę (wyjątek stanowi zezwolenie typu S, które wydaje starosta). Występuje 6 rodzajów zezwoleń na pracę – A, B, C, D, E, i S. Od stycznia 2018 obowiązuje też nowy rodzaj dokumentu dopuszczającego do rynku pracy i jest to oświadczenie rejestrowane w powiatowym urzędzie pracy przez zatrudniającego.

Pismo to tyczy się powierzenia pracy obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy i uprawnia do wykonywania pracy niesezonowej bez zezwolenia przez 6 miesięcy w kolejnych 12 miesiącach.

Powyższe zezwolenie na pracę nie może być wydane, jeżeli podmiot powierzający pracę nie spełnił wymogów dot. udzielenia zezwolenia na pracę lub był karany za określone przestępstwa lub wykroczenia. Zezwolenia nie są wydawane również jeżeli cudzoziemiec nie spełnia określonych wymogów, tj.: był ukarany za określone przestępstwa lub jeżeli jego dane osobowe zostały umieszczone w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest wskazany jako niepożądany.

Właściwy organ może odmówić wydania zezwolenia, jeżeli stwierdzi że celem wnioskującego nie jest powierzenie pracy cudzoziemcowi lub celem cudzoziemca nie jest wykonywanie pracy, lub wnioskodawca nie dopełnia obowiązków wynikających z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy, tj.: nie posiada odpowiedniego zaplecza finansowego aby pokryć zobowiązania, nie prowadzi czy też nie odprowadzał należytych składek czy podatków w odpowiednim terminie.

Jeśli nastąpiła odmowa, pracodawca ma prawo do odwołania do organu drugiej instancji. W tym wypadku jest do minister do spraw pracy.

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy - co musi wiedzieć osoba posiadająca własną działalność

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy – co musi wiedzieć osoba posiadająca własną działalność

Osoby pracujące na etacie przeważnie nie muszą zastanawiać się nad konsekwencjami pojawienia się choroby i konieczności przejścia na zasiłek chorobowy. Prowadzenie działalności wiążę się z tym, że również w tym obszarze przedsiębiorca musi zdobyć odpowiednią wiedzę o tym jak postępować kiedy taka konieczność się pojawi.

Jakie rozwiązania?

Część z osób na samozatrudnieniu może skorzystać z zasiłku chorobowego i odroczenia składek ZUS. Fakt, że dotyczy to tylko niektórych wynika z dobrowolności opłacania ubezpieczenia chorobowego. Zatem tylko ci którzy składkę tę opłacają, mogą z niej skorzystać.

Aby nabyć do niej prawo, trzeba ją opłacać przez (przynajmniej) 90 dni. Po upływie tego czasu przedsiębiorca może starać się o przyznanie zasiłku.

Okres tych trzech miesięcy jest bardzo ważny i należy go bezwzględnie przestrzegać. Przepis ten ma wykluczać możliwość nadużyć ze strony ubezpieczanego.

Warto jednak pamiętać, że do tego okresu zalicza się również poprzednie okresy kiedy było się objętym ubezpieczeniem, czyli np. przy ostatniej umowie o pracę. Jednak przerwa pomiędzy okresami ubezpieczenia nie powinna być dłuższa niż 30 dni lub być spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym czy odbywaniem służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Kolejnym warunkiem jest terminowe opłacanie wszystkich składek. Jeśli wcześniej występowały przeterminowane płatności zainteresowany traci prawo do zasiłku na okres 3 miesięcy.

W jaki sposób zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego?

Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz – ZUS ZUA, a następnie dostarczyć dokument do odpowiedniej, najbliższej placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Osoba wnioskująca jest objęta ubezpieczeniem od dnia, który został wskazany we wniosku. Nie może to być jednak data wsteczna, sprzed dnia złożenia wniosku.

Od tego wymogu jest wyjątek – sytuacja, w której przedsiębiorca zgłasza się do dobrowolnego ubezpieczenia razem z zgłoszeniem do obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, przed tym nim upłynie 7 dni od momentu powstania tytułu do powyższych ubezpieczeń.

Jakiej kwoty zasiłku można się spodziewać?

Jego kwota wyliczana jest na podstawie średnich zadeklarowanych składek na przestrzeni ostatni 12 miesięcy. Wartość tę trzeba zmniejszyć o 13,71 procent. Oczywiście istotny jest tu również stopień choroby.

W momencie niezdolności do pracy przysługuje 80 procent podstawy wymiaru zasiłku. W razie pobytu w szpitalu jest to 70 procent. 100 procent może otrzymać osoba:

 • Której choroba została wykryta w czasie ciąży
 • Jej niezdolność powstała w drodze z lub do pracy,
 • Musi poddać się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek tkanek i narządów

Ważna jest informacja o obowiązku wypłacenia zasiłku za każdy dzień niezdolności do pracy, w tym również dni wolne. Przy tym należy pamiętać również, że od zasiłku pobierany jest podatek.

Jeśli przedsiębiorca zachoruje a przysługiwał mu zasiłek, przysługuje mu prawo do pomniejszenia podstawy składek na ubezpieczenie społeczne za okres, w którym nie był zdolny do wykonywania działalności. Podstawę tę pomniejsza się proporcjonalnie do ilości dni za które pobierany był zasiłek.

Jak zgłosić się po zasiłek chorobowy?

Zainteresowany musi złożyć w odpowiednim oddziale ZUS jeden dokument. Jest to wypełniony formularz ZUS Z-3b. Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi wypłacić należytą kwotę w terminie 30 dni od daty otrzymania dokumentu. Jeśli stanie się to w terminie późniejszym, możliwe jest ubieganie się o zapłatę odsetek ustawowych.

Podatek od darowizny - kiedy i komu się należy.

Podatek od darowizny – kiedy i komu się należy.

Ten rodzaj podatku często wiąże się z emocjonalnymi wydarzeniami. W ich obliczu, nie każdy ma siłę i czas na poszukiwanie rzetelnych informacji na ten temat. Dlatego warto poświęcić mu chwilę uwagi, aby wiedzieć jak postępować w sytuacji kiedy taką należność trzeba będzie uregulować.

Czym jest darowizna?

Wedle litery prawa jest to umowa zawierana między darczyńcą a obdarowanym. W jej świetle ten pierwszy zrzeka się części swojego majątku na rzecz tego drugiego. Darowiznę stanowią nie tylko dobra namacalne. Mogą to być również prawa (np. prawo użytkowania wieczystego) czy umorzenie zobowiązań, które ciążą na danej osobie wobec darczyńcy. Ma to miejsce np. w sytuacji kiedy zwalnia się pożyczkobiorcę z obowiązku uregulowania należności.

Warto tutaj wspomnieć o tym, czy nie może być darowizna. Do takich przypadków zaliczyć można majątek, w którego posiadanie weszło się w ramach innej umowy (np. testamentu).

Zobowiązania wynikające z darowizny.

Tutaj zaczynają się komplikacje, ponieważ wszystko zależy od formy w jakiej darowizna została przekazana. Nie zawsze oznacza ona całkowicie „bezinteresowne” oddanie drugiej osobie danej nieruchomości, rzeczy czy gruntu.

W takim przypadku można mówić o „umowie służebności” lub „umowie dożywocia”. Pierwsza często oznacza np. nieruchomość przekazaną nowym właścicielom, z zaznaczeniem, że dotychczasowi mieszkańcy mają prawo jej użytkowania do końca życia.

darowizna a podatekJeśli chodzi o drugą umowę, ma ona na celu zabezpieczenia osoby ofiarującej. Może się to dotyczyć zabezpieczenia w postaci obowiązku opłacania przez obdarowanego rachunków, wiktu, czy jedzenia do końca życia ofiarodawcy. Reasumując – są to więc umowy wiązane.

Często wykorzystywane, aby uniknąć w przyszłości nieprzyjemności przy konieczności dzielenia majątku pomiędzy członków rodziny czy inne osoby uposażone.

Podatek od darowizny.

Jeśli zostanie już ustalone z jaką formą umowy ma do czynienia osoba przyjmująca darowiznę, musi ona wiedzieć, że zostaje ona automatycznie przypisana do jednej z trzech grup podatkowych. To od tego zależeć będzie jaką kwotę będzie trzeba uregulować.

I grupa podatkowa:

 • małżonek
 • wstępni
 • zstępni
 • pasierbowie
 • ojczym
 • macocha
 • rodzeństwo
 • teściowie
 • zięciowie
 • synowe

II grupa podatkowa:

 • zstępni rodzeństwa
 • rodzeństwo rodziców
 • małżonkowie rodzeństwa i pasierbów
 • małżonkowie rodzeństwa małżonków
 • małżonkowie zstępnych;

III grupa podatkowa:

 • wszystkie pozostałe osoby

Rozróżnienie to jest ważne, ponieważ w zależności od tego, w której grupie znajduje się osoba obdarowana, obowiązuje ją inna kwota wolna od podatku. Wedle poniższego rozróżnienia.

 • I grupa: 9 637 złotych
 • II grupa: 7 276 złotych
 • III grupa: 4 902 złotych

Jeśli powyższe kwoty zostaną przekroczone, zaczynają obowiązywać trzy progi kwotowe w ramach których określa się wysokość wymaganego podatku; do 10 278 złotych; od 10 278 złotych do 20 556 złotych i kwoty wykraczające ponad 20 556 złotych.

Kiedy już te kryteria zostaną ustalone, pozostaje ostatnia kwestia – obliczenie podatku ze względu na grupę pokrewieństwa o których mowa była wcześniej. Podstawa wygląda następująco:

 • I grupa – w przypadku pierwszego progu podatek wynosi 3 proc. wartości darowizny, drugiego – 5 proc., a trzeciego – 7 proc.,
 • II grupa – w przypadku pierwszego progu podatek wynosi 7 proc. wartości darowizny, drugiego – 9 proc., a trzeciego – 12 proc.;
 • III grupa – w przypadku pierwszego progu podatek wynosi 12 proc. wartości darowizny, drugiego – 16 proc., a trzeciego – 20 proc.

Na pierwszy rzut oka formuła ta wydaje się dość skomplikowana, jednak jeśli znane są dokładne wartości przekazanego majątku i umiejscowienie względem grup – obliczenie jego wysokości nie powinno być wyzwaniem dla przyjmującego darowiznę.

 

Nowy JPK_V7 oraz V7K

01.10.2020 roku pojawi się nowy obowiązek raportowania do urzędu skarbowego faktur sprzedaży według kodów oraz rodzajów transakcji.

Nakłada to na Was drodzy klienci obowiązek informowania nas księgowych o symbolach towarów i usług, które sprzedajecie oraz procedur, które stosujecie.

Bardzo Was proszę o sprawdzenie aktualizacji Waszych programów do wystawiania faktur sprzedaży, abyście mogli wywiązać się z powyższego obowiązku.

Oprogramowanie takie musi pozwalać na raportowanie danych w prosty i przejrzysty sposób, nie utrudniając przy tym pracy przedsiębiorcy. Klasyfikacja powinna odbywać się więc nie na etapie księgowania a znacznie wcześniej — już na poziomie ewidencji sprzedaży oraz magazynu.

Na zmiany, które wprowadza nowy JPK w 2020 roku, podatnicy muszą się dobrze przygotować, szczególnie pod kątem prawidłowej identyfikacji transakcji. Konsekwencje za popełniony błąd w nowym JPK będą bowiem dla nich dotkliwe. Przyczyną nakładania wspomnianej kary jest uniemożliwienie weryfikacji organom podatkowym powstałych transakcji.

Poniżej szczegóły oznaczeń, proszę sprawdzić czy obejmie Was nowy obowiązek.

KODY GTU, które wpiszecie na swojej fakturze jeśli sprzedajecie:

GTU_OI: napoje alkoholowe — alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (jeśli taki alkohol jest częścią usługi gastronomicznej to obowiązku oznaczania kodem brak)

GTU 02: benzyny silnikowe i lotnicze, oleje napędowe i opałowe, biopaliwa ciekłe itp. (pełen katalog towarów znajduje się w art. 103 ust. 5aa ustawy),

GTU 03: olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olej smarowy, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 1999 z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85,

GTU_04: wyroby i susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych,

GTU_05: odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy

GTU 06: urządzenia elektroniczne oraz części do nich, określone w poz. 7-9, 59- 63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy (uwaga na folię stretch, która jak wiadomo jest urządzeniem elektronicznym ;-))

GTU 07: pojazdy i części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701 — 8708 oraz CN 8708 10 (jeśli takie części samochodowe są częścią usługi naprawy auta to obowiązku oznaczania kodem brak, nawet jeśli te części wymienione są na fakturze sprzedaży),

GTU_08: metale szlachetne i nieszlachetne,

GTU_09: lekarstwa i wyroby medyczne, artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,

GTU_IO: budynki, budowle, grunty (usług budowlanych nie oznaczamy kodem!

Leasing finansowy budynków czy budowli, sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność oraz ustanowienie prawa wieczystego gruntu też oznaczamy)

GTU_11 : usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,

GTU 12: usługi o charakterze niematerialnym: prawne, księgowe, doradcze, reklamowe.

(usługi notariusza to też usługi prawne! Pomocna tu jest klasyfikacja PKWIU)

GTU_13: usługi transportowe i gospodarki magazynowej (wg wyjaśnień MF jeśli taki transport jest częścią sprzedaży towarów to obowiązku oznaczania kodem brak, nawet jeśli ten transport wymieniony jest na fakturze sprzedaży),

Oznaczenie GTU maja również zastosowanie do:

 • faktur zaliczkowych

 • faktury z oznaczeniem FP wystawionych do paragonów

 • towarów używanych

 • eksportu usług np. niematerialnych

Na jednej fakturze sprzedaży może być kilka kodów GTU. SYMBOLE PROCEDURY, które wpiszecie na swojej fakturze sprzedaży:

SW dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy (gdy sprzedajecie towary za granicę dla osób prywatnych),

EE świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy (m.in tzw. procedura MOSS)

TP powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy

(to szczególnie ważne! Gdy wystawisz fakturę na np. swojego brata, żonę, jeśli jesteś wspólnikiem spółki to na spółkę albo prezesem, który fakturuje swoją sp. z o.o.

TT_WNT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy

TT_D dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy

MR_T świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustaw

MR_UZ dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy

I 42 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42

Procedura 42 dotyczy importu towaru a więc na wstępie warto by było wyjaśnić co to jest import ? Import towarów jest określony w ustawie o podatku VAT jako przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego (poza UE) na terytorium Unii Europejskiej

I 63 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63

I 63 — po powrotnym przywozie towarów, które przeszły wcześniej odprawę celną w Polsce lub w innym kraju Unii Europejskiej, następuje wewnątrzwspólnotowa dostawa tych towarów.

B_SPV transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy

B SPV DOSTAWA dostawa towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy

B MPV PROWIZJA świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy

MPP transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (oznaczaj tylko te faktury sprzedaży, które mają obowiązkowy MPP, nie wszystkie „dla wygody i na wszelki wypadek).

Ewidencja sprzedaży będzie zawierała następujące dodatkowe oznaczenia dowodów:

 1. RO— dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących.

 2. WEW — dokument wewnętrzny

 3. FP— faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy — faktura do paragonu.

Ewidencja zakupów będzie zawierała następujące dodatkowe oznaczenia dowodów:

VAT_RR — faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy.

WEW — dokumentu wewnętrznego.

MK — faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy.

IMP — podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy.

Zmiany jak widać są obszerne a pomyłki mogą przedsiębiorcę dużo kosztować. Za każdy błąd będą nakładane kary pieniężne w wysokości 500 zł.

Proszę zwróć uwagę na to, że nasze biuro w ramach zawartej umowy nie weryfikuje prawidłowości oznaczeń znajdujących się na dostarczanych fakturach sprzedaży, wynika to z braku odpowiedniej wiedzy co do klasyfikacji kodu CN oraz PKWiU.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

faktura vat a rachunek

Rachunek a faktura VAT – różnice które warto znać

Ogólnie znaną zasadą prawną jest konieczność dokumentowania czynności kosztowych wykonywanych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. W stosunku do osób fizycznych są to po prostu paragony, które uzyskuje się w momencie zakupu.

Ustawa mówi jednak również o fakturze i rachunku. Różnice między nimi warto znać.

Kiedy mowa o fakturze?

Wedle ustawy o podatku VAT, faktura to dokument mający formę papierową lub elektroniczną. Powinny na niej być zawarte dane, które są wymagane przez jej przepisy. Stanowią one, że każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą (a będący jednocześnie płatnikiem VAT) jest w obowiązku wystawiać fakturę.

Sytuacja wygląda inaczej jeśli osoba wystawiająca dokument jest zwolniona z konieczności odprowadzania podatku VAT. Wtedy nie jest do tego zobowiązana, chyba że kontrahent wystąpi z taką prośbą w terminie 3 miesięcy od daty zakupu.

Jeśli żądanie takie nastąpi obowiązują następujące terminy:

Przedsiębiorca zobowiązany jest wystawić dokument do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce transakcja – jeśli prośba została zgłoszona w tym samym miesiącu.

W ciągu 15 dni od dnia zgłoszenia żądania o wystawienie faktury – jeśli wydarzyło się to po miesiącu, w którym dokonana była sprzedaż.

Czym jest rachunek?

Przepisy te reguluje ordynacja podatkowa.

Wynika z niej jasno, że rachunek wystawić może podmiot, który na którym nie ciąży obowiązek wystawiania faktur.

Można byłoby wnioskować, że w takim razie przedsiębiorca zwolniony z VAT’u może wybrać pomiędzy wystawieniem faktury albo rachunku.

Takie prawo ma jednak tylko nabywca. Jeśli sprzedawca dokonał transakcji zwolnionej z opodatkowania – ma możliwość wystawienia obu dokumentów.

Różnice oraz podobieństwa

Wystawiający

Oba dokumenty wymagają precyzyjnego określenia wystawcy. Należy umieścić w nim dane firmy/przedsiębiorcy oraz numery identyfikujące jak NIP czy REGON. Jeśli wystawiający jest osobą fizyczną, nie posiadającą NIP czy REGON, nie musi wpisywać żadnego numeru.

Odbiorca

Zarówno w przypadku faktury jak i rachunku dane odbiorcy muszą być pełne. Zawierające dokładne informacje identyfikacyjne. Pod żadnym pozorem nie można wystawiać dokumentów tylko na nazwisko przedsiębiorcy lub osoby prywatnej.

Zawsze należy pamiętać o adresie oraz numerze NIP lub REGON (jeśli kupujący takowy posiada).

Ceny

Oba dokumenty muszą zawierać odpowiednio opisane ceny, tak aby prawidłowo można rozliczyć sprzedaż. Na każdym dokumencie winna jest się znaleźć cena

Obydwa dokumenty wymagają opisania kilku różnych cen, które pozwolą prawidłowo rozliczyć transakcję. Muszą być to ceny jednostkowe, przemnożone przez ilość sprzedanych towarów lub usług. Na rachunku umieszcza się tylko ceny jednostkowe oraz łączną wartość sprzedaży. Natomiast na fakturze musi znajdować się również wartość podatku VAT dla danej sprzedaży. Na poprawnie wystawionej fakturze VAT musi więc znaleźć się stawka danej transakcji, łączna kwota dla danej stawki podatkowej oraz wartość brutto łączną i dla pojedynczych transakcji.

Numeracja dokumentów  

Należy bezwzględnie pamiętać o konieczności numerowania zarówno rachunków jak i faktur. Numer musi być identyfikowany jednoznacznie z danym zbiorem dokumentów. W obu przypadkach numerować można w zakresach rocznych lub miesięcznych.

Użytkowanie wieczyste - czym jest i z jakimi obowiązkami się wiąże

Użytkowanie wieczyste – czym jest i z jakimi obowiązkami się wiąże

Historia powstania pojęcia użytkowania wieczystego ma swój początek dnia 14 lipca 1961 roku. Wtedy właśnie ustawodawca wprowadził do obiegu prawnego Ustawę z o gospodarce terenami w miastach i osiedlach.

Głównym jej założeniem było nadanie Skarbowi Państwa prawa własności do wszystkich zlokalizowanych w miastach nieruchomości.

Na czym polega użytkowanie wieczyste?

Obecnie działanie użytkowania wieczystego reguluje Kodeks cywilny.

Jako pojęcie prawa ma ono swoje miejsce pomiędzy prawem własności a ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Obowiązki, ale również prawa, nałożone z jego racji na użytkownika są zależne od wniesionej opłaty jednorazowej oraz tej regulowanej cyklicznie raz na rok.

Można więc stwierdzić, że jest to konkretny plan na użytkowanie nieruchomości, której docelowym właścicielem jest państwo.

Wśród jednostek, które są uprawnione do ustanawiania danej osoby fizycznej lub prawnej użytkownikiem nieruchomości są: Skarb Państwa i jednostki samorządów terytorialnych – gmina, związek gmin lub powiat.

Na tę okoliczność ustawodawca przewidział tylko jedną formę umowy o użytkowanie, jest to akt notarialny z wpisem do ksiąg wieczystych.

Co może właściciel?

Zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego w granicach użytkownik może korzystać z danego gruntu jedynie osobiście i nie ma prawa do udostępniania go osobom trzecim.

Wyjątkiem jest sytuacja kiedy ustawa oraz ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego stanowią inaczej lub kiedy umowa zawarta pomiędzy użytkownikiem a jedną z jednostek samorządu terytorialnego posiada zapisy dopuszczające taką sytuację.

W praktyce oznacza to jednak dość szerokie możliwości korzystania ze „swojej” własności bo granice, o których mowa we wcześniejszym akapicie są dość elastyczne.

Inaczej wygląda kwestia zbycia prawa do użytkowania – takowe może się odbyć poprzez sprzedać, a nawet dziedziczenie.

Ile może trwać użytkowanie wieczyste?

Wbrew swojej nazwie – nie jest ono dane na zawsze. Na ten moment maksymalny czas użytkowania wieczystego to 99 lat. Istnieje również dolna granica, poniżej której nie można mówić o takim charakterze użytkowania. Jest to 40 lat.

Z jakimi opłatami trzeba się liczyć?

Do dnia, w którym następuje zawarcie umowy notarialnej, przyszły użytkownik jest wpłacić tzw. opłatę jednorazową. Przeważnie jej wysokość to 15 do 25 procent wartości pierwotnej nieruchomości.

Następnie musi on liczyć się z koniecznością ponoszenia corocznej opłaty podatku. Jej wysokości jest, z kolei, uzależniona od celu w jakim nieruchomość jest użytkowana.

Ustawodawca przewidział na tę okoliczność następujące progi:

 • 0,3 % wartości nieruchomości, jeśli cel jest związany z obronnością, budową obiektów sakralnych i działalnością charytatywną
 • 1 % od wartości nieruchomości jeśli są to cele rolne, mieszkaniowe lub działalność sportowa
 • 2 % od wartości, w momencie przeznaczenia pod działalność turystyczną
 • 3 % od wartości dla pozostałych typów działalności

Użytkownik ma obowiązek regulowania opłat przez cały okres obowiązywania umowy. Należy ją opłacać z góry za dany rok kalendarzowy i musi ona być wniesiona do 31 marca danego roku.

prawo do błędu przedsiębiorcy

Prawo do błędu. Kiedy warto z niego korzystać?

Każdy młody przedsiębiorca, który decyduje się na otwarcie własnej działalności staje przed nowym, często zupełnie nieznanym, zadaniem. W takim momencie ryzyko popełnienia błędy wynikającego z niewiedzy, znacząco wzrasta. A to wzmaga obawy i często prowadzi do zaniechania otwarcia własnej działalności. W odpowiedzi na ten problem powstała regulacja zwana „prawem do błędu” , która obejmuje wszystkie osoby wchodzące we własny biznes, rocznym okresem ochronnym.

Już ustawa z 31 lipca 2019 roku przewidywała możliwość ograniczenia następstw wynikających z błędów popełnionych w początkowym etapie prowadzenia własnej firmy. Jednak przepis ten wszedł w życie dopiero 1 stycznia 2020 roku. A do tego momentu był tematem sejmowych sporów i dyskusji. Wszystko za sprawą wątpliwości czy dany system nie stworzy możliwości unikania obowiązku podatkowego. Jednak pomimo tych wątpliwości resort finansów zgodził się na wprowadzenie w życie nowego prawa, które dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Zmiany dotyczą 69 aktów prawnych, a najważniejsze z nich obejmują ustawę z 6 marca 2018 roku, czyli o ustawę Prawie przedsiębiorców. To właśnie tam można zapoznać się z definicją i dokładnym brzmieniem prawa do błędu.

Kogo obejmują nowe regulacje?

Dokładnie w artykule 21 a przeczytać można, że przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który w jakikolwiek sposób naruszy przepisy związane z obowiązkami wynikającymi z prowadzenia owej działalności, może ubiegać się o to aby organ właściwy nie podejmował postępowania w stosunku do niego. Mowa o naruszeniach, które miały miejsce w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej lub po upływie 36 miesięcy od dnia zawieszenie bądź zakończenia takowej działalności. Najprościej mówiąc oznacza to, że osoba taka może uniknąć kary. A odpowiedni urząd, po wykryciu nieprawidłowości, w pierwszej kolejności wzywa założyciela do usunięcia zauważonych uchybień oraz ich skutków, w wyznaczonym przez siebie czasie.

Nie ma tu znaczenia czy osoba odpowiedzialna naprawi swój błąd jeszcze przed wszczęciem postępowania czy już trakcie postępowania mandatowego. W jednym i drugim przypadku prawo to zachowuje swoją moc. Warto jednak podkreślić, że w tym drugim przypadku, młody przedsiębiorca będzie musiał pisemnie zobowiązać się również do usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów. Jeśli nie złoży wymaganego oświadczenia będzie mogło się to wiązać z nałożeniem na niego kary.

Kogo prawo błędu nie dotyczy?

Oczywiście występują również wyjątki, w ich przypadku prawo do błędu nie będzie miało zastosowania. Dokładnie tę kwestię reguluje art.21a ust.8, z którego można dowiedzieć się, że nie ma ono racji bytu w przypadku gdy:

 • Osoba skontrolowana naruszyła już przepisy w przeszłości.
 • Przewinienie jest rażące.
 • Nie ma możliwości, aby osoba w stosunku do której toczy się postępowanie, usunęła naruszenia oraz ich skutki.
 • Złamane zostały przepisy wynikające z umów międzynarodowych oraz przepisów prawa Unii Europejskiej.
 • Prowadzący firmę nie miał odpowiednich uprawnień lub koncesji wymaganej do uruchomienia danej działalności.
 • Przepisy odrębne stanowią o nałożeniu kary administracyjnej za niewykonanie zaleceń pokontrolnych.

POŻYCZKA OBROTOWA z AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU

POŻYCZKA OBROTOWA z AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU

 • Jesteś firmą z obszaru Małych i Średnich Przedsiębiorstw prowadzącą pełną księgowość?
 • Prowadzisz działalność przez 12 miesięcy?
 • Twoje przychody za ostatni okres obrachunkowy są na poziomie min. 4 mln zł?
 • Ostatni rok zakończyłeś dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)
  oraz dodatnim wynikiem finansowym netto?
 • Potrzebujesz wsparcia dla swojego biznesu?
 • Szukasz możliwości pozyskania dodatkowych środków na finansowanie deficytu
  w kapitale obrotowym lub możliwości refinansowania aktualnie leasingowanych środków
  transportu, uzyskania karencji w spłacie i wydłużenia okresu finansowania w czasie trwania
  stanu epidemii COVID-19 oraz do momentu ustania jej negatywnych skutków ekonomicznych?

Na pomoc mogą liczyć przedsiębiorstwa o obrotach powyżej 4 mln zł, które wykazały dodatnie wyniki za 2019 rok, zarówno na poziomie wyniku netto jak i EBITDA. Dodatkowym warunkiem jest prowadzenie przez taki podmiot pełnej księgowości.

Jak podaje ARP, pożyczka będzie oprocentowana zgodnie z obowiązującą stawką WIBOR, do tego doliczony zostanie koszt prowizji przygotowawczej na poziomie 0,2 proc. Przedsiębiorca nie będzie natomiast musiał płacić ani za przedterminowy zwrot środków, ani za rozpatrzenie wniosku. Nie będzie też prowizji od niewykorzystanej kwoty pożyczki.

Poza wnioskiem o wsparcie przedsiębiorcy starający się o pomoc będą musieli dostarczyć sprawozdania finansowe za lata 2018 i 2019, a także informację o zobowiązaniach finansowych, liczbie pracowników oraz o ewentualnych planowanych zmianach jeśli chodzi o zatrudnienie.

Podmiot taki będzie też musiał przedstawić plan wpływów i wydatków na najbliższe dwanaście miesięcy uwzględniający ograniczenia związane z pandemią koronawirusa.

Wnioski będzie można składać za pośrednictwem strony internetowej ARP.

 • pożyczka przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym
 • dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość
 • kwota pożyczki: 0,8 mln zł – 5 mln zł
 • okres finansowania do 6 lat
 • wydłużony okres karencji w spłacie kapitału do 15 miesięcy
 • oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż stosowaną w Parametryzatorze pożyczkowym
 • prowizja przygotowawcza 0,2%, brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki
 • pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach
 • zabezpieczenie pożyczki: hipoteka na nieruchomości i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP S.A. (minimum 120% wg wartości rynkowej), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP oraz zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy

W celui uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu 33 330 50 08

 

Tarcza Finansowa dla MIKROFIRM

Tarcza Finansowa dla MIKROFIRM

Dla kogo?

 • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;

 • Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568);

 • Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.

 • Beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki.

 • Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.

 • Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Jakie są warunki finansowania?

Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)

 • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki

 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa

 • zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji.

Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych (np. banków) z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji.

Bazowa kwota subwencji zwrotnej w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy. Takie rozwiązanie ma na celu dopasowanie wielkości wsparcia finansowego do skali potencjalnej utraty dochodu w związku ze spadkiem przychodów na skutek COVID-19.

 

Biorąc pod uwagę średnie zatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw na poziomie około 3 pracowników zakłada się, że średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 72 – 96 tys. zł dla jednej mikrofirmy oraz maksymalnie do 324 tys zł.

Jakie są warunki umorzenia subwencji?

Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokość 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia

 • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem Rozwoju.

Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm

Program „Tarcza Finansowa PFR” dla Małych i Średnich Firm będzie obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków, których lista będzie opublikowana w najbliższych dniach na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

Terminy składania wniosków oraz szczegółowe zasady programu będą podane po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na realizację programu.

Dla kogo?

 • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro

 • Dla przedsiębiorcy, którzy odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568);

 • Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.

 • Beneficjent rzeczywisty korzystający z wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki.

 • Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.

 • Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Jakie są warunki finansowania?

Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)

 • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki

 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa

 • zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji.

Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych (np. banków) z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla MŚP obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19.

Biorąc pod uwagę średnie przychody w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie około 31,3 mln zł szacowana średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 1,9 mln zł dla jednego przedsiębiorstwa oraz maksymalnie do 3,5 mln zł.

Jakie są warunki umorzenia subwencji?

Otrzymana przez przedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności;

 • 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;

 • Dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem Rozwoju.

Tarcza Finansowa PFR dla DUŻYCH FIRM

MOŻNA już złożyć wniosek

Dla kogo?

 • Dla przedsiębiorstw, w których zatrudnienie wynosi co najmniej 250 pracowników, obrót przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa przekracza 43 mln euro.

 • Dla przedsiębiorców, którzy:

  • odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568);

  • utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;

  • nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności;

  • w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami;

  • są uczestnikami Programów Sektorowych.

 • Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.

 • Beneficjent rzeczywisty korzystający z wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki.

 • Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.

 • Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Jakie są warunki finansowania?

Finansowanie Polskiego Funduszu Rozwoju dostępne dla dużych firm może mieć formę:

 • Finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat z opcją przedłużenia o rok o wartości nawet do 1 mld zł.

 • Finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot.

 • Finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa.

Jak ubiegać się o subwencję?

Beneficjent Programu ma prawo przyznania mu wsparcia finansowego z Polskiego Funduszu Rozwoju na warunkach w nim określonych, pod warunkiem złożenia stosownego wniosku o udzielenie finansowania bezpośrednio do Polskiego Funduszu Rozwoju lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego: