Home Page 2
inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe

Osoby prowadzące działalność gospodarczą stają przed dylematem, w co warto zainwestować, aby zyski były jak największe. Warto zwrócić uwagę na inwestycje krótkoterminowe, dzięki którym przedsiębiorcy mogą zarobić sporą kwotę pieniędzy w krótkim czasie. Czym dokładnie są?

Definicję inwestycji podaje ustawa o rachunkowości, a konkretnie art 3 ust. 1 pkt 17, według którego są to aktywa  nabyte w ramach działalności, celem osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości, które dokonuje się w czasie.

Czytaj…

Darowizna na cele krwiodawstwa w rocznym PIT

Oddanie krwi a zeznanie podatkowe

Podatnicy będący honorowymi dawcami krwi mogą uwzględnić taką darowiznę w deklaracji podatkowej PIT. Na jak wysoką ulgę można liczyć? Zależy to od ilości oddanej krwi lub jej składników.

Ulga dla Honorowego Dawcy Krwi

Na początku warto wyjaśnić termin Honorowego Dawcy Krwi. Jest nim osoba, która zarejestruje się w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i odda krew dobrowolnie, nieodpłatnie, honorowo. O uldze dla oddających bezpłatnie swoją krew traktuje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, a konkretnie art. 26 ust 1 pkt 9 lit. c. Według niego, podatnicy mają prawo odliczyć od dochodu (wykazywany w PIT – 36 lub PIT -37) wartość darowizny, w tym przypadku przekazanej krwi. Trzeba zaznaczyć, że ulga należy się także podatnikowi, który rozlicza się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). Taka osoba może pomniejszyć przychód o wartość oddanej dobrowolnie krwi.

Czytaj…

Obliczanie podstawy wymiaru składek dla Małego ZUS+

Od 1 lutego 2020 r. mikroprzedsiębiorcy będą mogli płacić mniejsze składki ZUS obliczone z dochodu za 2019 r.  Warunkiem płacenia mniejszych składek jest nieprzekroczenie progu 120 tys. zł przychodu rocznie.Ponad to trzeba prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w ubiegłym roku kalendarzowym. Z obniżki składek nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w 2019 r. w formie karty podatkowej przy jednoczesnym korzystaniu ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.

Podstawę wymiaru składek ustalamy na dany rok kalendarzowy, mnożąc przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik wynoszący 0,5.

Opłacanie w 2020 r. składek ZUS na ogólnych i preferencyjnych zasadach

Z kolei u przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej i będących podatnikami VAT:

  1. rocznym przychodem z działalności gospodarczej uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym będzie wartość sprzedaży podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty tego podatku,
  2. rocznym dochodem z działalności gospodarczej uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym, będzie roczny przychód, pomnożony przez współczynnik 0,5.
Znamy wysokość składki zdrowotnej 2020

W przypadku zaś przedsiębiorców rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, rocznym dochodem z działalności gospodarczej uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym będzie roczny przychód pomnożony przez współczynnik 0,5.

Wzór na obliczanie przeciętnego miesięcznego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej:  Roczny dochód x 30 / Liczba dni prowadzenia działalności

Wszystkie wyniki zaokrągla się do pełnych groszy w górę (jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5) lub w dół (jeśli końcówka jest niższa niż 0,5).

Co ważne, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, która w zeszłym roku wliczyła w koszty prowadzonej działalności składki na ubezpieczenia, musi te składki z powrotem doliczyć do dochodu przy obliczaniu podstawy wymiaru składek.

Przypominamy, że osoba prowadząca działalność gospodarczą ma 2 możliwości rozliczenia podatkowego zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.  Może je wliczyć w koszty prowadzonej działalności gospodarczej lub odliczyć od podstawy opodatkowania, jak robią to np. osoby pracujące na umowę o pracę. Jeśli przedsiębiorca odliczy składki od podstawy opodatkowania, to jego podstawą Małego ZUSu + jest po prostu dochód. Jeśli zaś wliczy w koszty, to na potrzeby Małego ZUSu + do dochodu musi doliczyć kwotę zapłaconych składek.

Więcej na https://www.pit.pl/aktualnosci/obliczanie-podstawy-wymiaru-skladek-dla-malego-zus-975347

Jak długo przechowywać firmową dokumentację podatkową? Dokumenty w firmie

Dokumentację stanowiącą podstawę rozliczeń z Urzędem Skarbowym przechowujemy do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, którego ona dotyczy. Jest to zazwyczaj 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wypadł termin zapłaty podatku. Zamknięcie firmy nie zwalnia z zachowania wymaganego okresu archiwizacji.

Ogólne zasady

Księgi podatkowe i dokumenty związane z ich prowadzeniem trzeba zachować dla celów podatkowych do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Odstąpienia od tego obowiązku nie usprawiedliwia utrata dokumentacji księgowej, np. w wyniku kradzieży czy pożaru. W takim przypadku podatnik powinien odtworzyć dokumentację.

Przedawnienie zobowiązania podatkowego następuje zasadniczo po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Skończył się więc okres przechowywania dokumentów dotyczących podatków, których terminy płatności upłynęły w 2014 r. oraz w latach wcześniejszych, np. PIT za 2013 r. czy VAT za styczeń 2014 r. Dokumenty mogą być wykorzystywane przy sporządzaniu rozliczeń różnych podatków, których terminy przedawnienia nie pokrywają się, np. VAT i PIT. Okres ich archiwizacji wyznacza wówczas najdłuższy termin przedawnienia (przykład 1).

Termin przedawnienia zobowiązania podatkowego nie może być odroczony przez organ podatkowy (na podstawie art. 48 Ordynacji podatkowej) ani przedłużony przez Ministra Finansów (w oparciu o art. 50 Ordynacji podatkowej). Trzeba jednak liczyć się z wydłużeniem terminu przedawnienia, jeżeli jego bieg nie rozpocznie się, np. w związku z rozłożeniem spłaty podatku na raty, będzie zawieszony, np. po wniesieniu sprawy do sądu administracyjnego, lub zostanie przerwany, np. w wyniku zastosowania środka egzekucyjnego (zajęcia składnika majątku dłużnika) w toku postępowania egzekucyjnego. Przewidują to art. 70 § 2-7, art. 70a-70e Ordynacji podatkowej.

Niekiedy wymóg dłuższej archiwizacji może wynikać z poszczególnych przepisów. Przykładowo przedsiębiorcy strefowi, korzystający z pomocy publicznej udzielanej zgodnie z ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych, są zobowiązani przechowywać księgi podatkowe i dokumenty związane z ich prowadzeniem do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących zwrotu pomocy publicznej. Roszczenia te przedawniają się po 10 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym skorzystano z pomocy. Podatnicy rozliczający VAT w systemie MOSS mają natomiast obowiązek przechowywać ewidencję transakcji objętych tą procedurą przez 10 lat od zakończenia roku, w którym dokonano świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych.

Rok ze stratą

Analogiczne zasady archiwizacji należy stosować w przypadku dokumentów dotyczących rozliczenia podatku dochodowego za rok zamknięty stratą odliczoną w kolejnych latach podatkowych.

Faktem jest, że strata to nie zobowiązanie podatkowe, a termin przedawnienia odnosi się do zobowiązania podatkowego. Nie ma jednak szczególnych uregulowań dotyczących przedawnienia straty. Stosuje się więc przepisy o przedawnieniu zobowiązania podatkowego. Termin „przedawnienia” straty ustala się, przyjmując okres przedawnienia hipotetycznego zobowiązania podatkowego za rok, w którym wystąpiła strata. Dokumenty dotyczące straty należy przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok, w którym została ona poniesiona, a nie za ostatni rok, w którym podatnik odliczył ją od dochodu (przykład 2). Organ podatkowy może w tym czasie skontrolować wysokość straty za okres, w którym powstała, i nie jest potrzebne ponawianie tej weryfikacji w kolejnych latach, w których strata zostanie odliczona. Nie wolno różnicować zasad przedawnienia wyników rozliczeń w podatku dochodowym w zależności od tego, czy wystąpi zobowiązanie podatkowe, dochód zwolniony z podatku czy strata.

Takie stanowisko jest powszechnie akceptowane w orzecznictwie sądowym (por. wyrok NSA z dnia 14 września 2018 r., sygn. akt II FSK 2338/16). Uznaje je również administracja skarbowa (por. interpretację podatkową Dyrektora KIS z dnia 15 listopada 2019 r., nr 0111-KDIB1-3.4017.9.2019.2.APO).

Po likwidacji firmy

Zamknięcie firmy nie zwalnia z obowiązku przechowywania dokumentów związanych z rozliczeniami podatkowymi dotyczącymi okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Księgi podatkowe, dokumenty związane z ich prowadzeniem, a także dokumenty odnoszące się do poboru podatku wykonywanego w ramach pełnienia funkcji płatnika trzeba zachować do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania, którego one dotyczą.

W przypadku likwidacji bądź rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej podmiot dokonujący likwidacji lub rozwiązania ma obowiązek zawiadomić na piśmie właściwy urząd skarbowy o miejscu przechowywania dokumentacji podatkowej. Musi to zrobić nie później niż w ostatnim dniu istnienia podmiotu. W orzecznictwie sądowym podkreśla się, że na skutek wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki nie dochodzi ani do likwidacji, ani rozwiązania przedsiębiorstwa. W konsekwencji to na wnoszącym aport ciąży obowiązek przechowywania ksiąg podatkowych oraz dokumentów związanych z ich prowadzeniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 11 lipca 2019 r., sygn. akt I SA/Łd 126/19).

Dokumentację można zniszczyć dopiero po upływie okresu obligatoryjnego jej przechowywania. Wyjątek stanowią dokumenty związane z poborem podatków, np. podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników. Należy je po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego przekazać podatnikom. Dopiero jeżeli okaże się to niemożliwe, dokumenty podlegają zniszczeniu.

 

Więcej na https://www.pit.pl/aktualnosci/jak-dlugo-przechowywac-firmowa-dokumentacje-podatkowa-975451

Księgowość w małej firmie – prowadzić samodzielnie czy zlecić do biura rachunkowego?

Kiedy zakładamy działalność zastanawiamy się jak będziemy rozliczać naszą firmę, samodzielnie czy też przez biuro rachunkowe?Przy założeniu firmy z małym kapitałem początkowym szukamy wszędzie oszczędności ale czy warto oszczędzać na prowadzeniu ksiąg rachunkowych?

Jeżeli uważamy że biuro rachunkowe nie jest nam potrzebne warto zastanowić się czy jednak nie rozważyć wszystkich za i przeciw. Niejednokrotnie zlecenie księgowości firmie zewnętrznej jest oszczędnością samą w sobie.

Dlaczego zlecenie prowadzenia księgowości biuru rachunkowemu to oszczędność?

  • oszczędność czasu – warto pomyśleć ile zajmie nam prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów, jak długo będziemy się męczyć, żeby wyliczać  zaliczkę na podatek dochodowy skoro zupełnie się na tym nie znamy ?

  • oszczędność pieniędzy – jeżeli źle zaksięgujemy nasze dokumenty księgowe to urząd skarbowy może wszcząć kontrolę. Czasem czynny żal nie wystarczy i trzeba będzie zapłacić karę nałożoną przez fiskusa. Jeśli jednak korzystamy z usług  księgowego, który popełniłaby błąd (co jest możliwe, ale znacznie mniej prawdopodobne), możemy liczyć na odszkodowanie, oczywiście jeżeli kara nie została nałożona z naszej winny.

  • spokój ducha – ten punkt łączy się z powyższym. Zlecając prowadzenie księgowości fachowcom, automatycznie jesteśmy spokojniejsi. Nie musimy być na bieżąco ze zmianami w prawie podatkowym i możemy poświęcić się wykonywaniu naszej pracy i generowaniu zysków. Prawdopodobieństwo kontroli przy powierzeniu ksiąg profesjonaliście jest mniejsze, bo dobry księgowy wie, co może robić, żeby w legalny sposób obniżyć nasz podatek dochodowy.

Dobry księgowy jest jak najlepszy przyjaciel. Bardzo ważne przy wyborze księgowości jest zaufanie. Powinniśmy znaleźć taką firmę (biuro rachunkowe, samodzielną księgową), której będziemy pewni. Warto zwrócić uwagę na doświadczenie i referencje biura rachunkowego/samodzielnego księgowego a także dopytać o polisę OC, która zapewnia Państwu pełne bezpieczeństwo korzystania z usług księgowych. Ważnym aspektem może też być okres wypowiedzenia umowy na usługi księgowe niejednokrotnie jest to okres 1 do 3 miesięcy jeżeli możemy negocjować z potencjalnym biurem warunki umowy warto pokusić się o 1-miesięczny okres wypowiedzenia umowy, ułatwi nam to i usprawni ewentualną zmianę biura w sprawny i szybki sposób w razie naszej rezygnacji lub chęci przeniesienia się do innego biura czy też samodzielnego księgowego.

Ciekawe podatki

Ciekawe podatki

Poniżej znajdziesz garść niezwykłych podatków z całego świata. Pewne są tylko śmierć i podatki.

Austriacki podatek od gipsu – Austria cierpi na nadmiar narciarzy, którzy co roku łamią kończyny na ich stokach narciarskich. Stworzyli więc podatek od gipsu. Chodziło o dodatkowe wsparcie służby zdrowia. Podatek jest wliczany do wejściówek typu skipass.

pelna ksiegowosc bielskoatki bielskoChiński podatek od pałeczek do jedzenia – to może wydawać się dziwne komuś z Polskie, ale z drugiej strony co dnia ląduje w tamtejszych koszach ponad 40 miliardów (czyli 1000 000 000 sztuk). Dlatego każda para pałeczek ma w swojej cenie zawarte 20% podatku. Celem podatku jest ochrona wycinanych lasów.

Brytyjski podatek od okien – na szczęście jest odrobinę stary. Powstał w 1699roku i płacił go każdy kto posiadał w swoim domu okna. Gdy ktoś miał duży dom z większą ilością okien szybko odczuwał potrzebę ich zmniejszenia. Szkoci zareagowali z brutalną oszczędnością budując domy bez okien. Szybko zaczęły powstawać całe osiedla takich budynków.

Brytyjski podatek od  świec – gdy nie dało się opodatkować światła słonecznego to należy się wziąć za oświetlenie sztuczne. Między 1790 i 1830 rokiem w Anglii trzeba było opłacać licencję na produkcję świec. Kiedy licencja została zniesiona ilość produkowanych świec znacznie podskoczyła.

Monachijski podatek od powietrza – przestrzeń miasta jest cenna, żeby walczyć z olbrzymimi reklamami typu bilbordy Monachium wprowadziło podatek za naruszanie. Wszystkie reklamy, które brutalnie naruszają przestrzeń wspólną stają się celem kar.

Polska Hiberna (łac. zimowa) – Polski podatek z ok 1600 roku. Podatek za zimowe wyżywienia wojska. Ponosili go duchowieństwo i chłopstwo. Szlachta tego obowiązku nie miała. Początkowo przekazywano ją w naturze, w późniejszym okresie później ściągali ją specjalni poborcy nazywani „hibernowymi”.

Niemiecki podatek od nagrobków – miasteczko Essen pobiera opłaty za dekoracje nagrobków (niecałe 4 euro za metr kwadratowy gdzie sprzedaje się takie ozdoby)  od sprzedawców wieńców. Ten szczególny rodzaj opłat nazywany jest ,,Grabschmucksteuer’’.

Podatek od życia bez ślubu – Chiński ustawodawca opierając się „nowoczesnym” pomysłom jak śluby cywilne wprowadził coroczną opłatę na ponad 1000 dolarów rocznie dla par w takich związkach. Nieformalny związek jest wyjątkowo mało opłacalny.

Jeżeli masz problem z rozliczeniem podatków lub giniesz w gąszczu przepisów skontaktuj się z Nami. Biuro Rachunkowe Bielsko 4Profit.

 

 

spółka z oo bielsko biała

Jak wybrać rodzaj spółki?

Jak wybrać rodzaj spółki?

W krajowym prawie podstawa tworzenia i funkcjonowania takich form organizacji określana jest przez Kodeks Cywilny z 24 kwietnia 1964r. oraz Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000r.

Przy wyborze formy działania trzeba wziąć pod uwagę szereg czynników i aspektów prawnych jakie będą miały wpływ na jej późniejsze funkcjonowanie. Nie małe znaczenie ma również forma osobistych preferencji osób tworzących swój biznes, choć oczywiście wszystkie te aspekty opierają się na czysto ekonomicznej podstawie.

Spółka osobowa czyli spółka prawa handlowego do których zaliczamy: spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną i spółkę partnerską. Do spółek kapitałowych zaliczamy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (popularna Sp. z o.o., ta forma w latach 2015-2017 była jedną z częściej wybieranych na terenie Bielsko Biała) i spółki akcyjne.

Zadając sobie pytanie o formę spółki najczęściej pada pytanie związane z ryzykiem w biznesie. Większe finanse to większe przepływy, inna kontrola i inny poziom ryzyka. Mówiąc wprost: przy dużej firmie nie jesteś fizycznie w stanie panować nad każdym jej aspektem. Powierzasz zakresy obowiązków kolejnym pracownikom. I tutaj pojawia się ryzyko strat. Wśród osób prowadzących działalności gospodarcze która się rozrosła to właśnie spółka może być korzystnym rozwiązaniem. Małej firmie się to może nie opłacać.

Tutaj pojawia się kolejne pytanie. Czy otwierając spółkę moje koszty się zmniejszą? Spółki mają różne formy podatkowe i składek. Aby odpowiedzieć na to pytanie należy przeprowadzić analizę kosztów i zysków. Jeżeli ciekawi Cię takie rozwiązanie lub potrzebujesz porady przy zakładaniu spółki lub prowadzeniu dokumentacji spotkaj się z Nami na ul. Budowlanych 1 w Bielsku Białej. 4Profit to doświadczone biuro rachunkowe i księgowe, które pomoże Ci wybrać m.in  jaka będzie najkorzystniejsza forma opodatkowania i oskładkowania wspólników spółki.

pelna ksiegowosc bielskoRodzaje spółek w PL

Spółka cywilna  – bez osobowości prawnej, to działalność gospodarcza prowadzona wspólnie. Ważny jest fakt, że wspólnik może wnieść do firmy kapitał albo umiejętności. Za zobowiązania wspólnicy odpowiadają razem łącznie z majątkiem osobistym. Jej działanie reguluje Kodeks Cywilny. Założenie spółki następuje po zawarciu umowy pomiędzy wspólnikami. Spółkę należy zarejestrować w urzędzie miasta.

Spółka jawna – również nie posiada formy prawnej, jej działanie reguluje (w przeciwieństwie do spółki jawnej) Kodeks spółek handlowych. Umowa spółki musi być zawarta w formie pisanej. Spółka musi być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka jawna to następny poziom po spółkach cywilnych. Cechą dodatkową jest przejście na ograniczoną odpowiedzialność majątkową wspólników.Gdy wierzyciel nie jest w stanie egzekwować środków z majątku firmy przechodzi do egzekucji jednego ze wspólników.

Spółka partnerska – forma spółki stworzona z myślą o wolnych zawodach jak lekarz lub architekt. Mogą ją założyć osoby nie prowadzące działalności. Reguluje ją Kodeks spółek handlowych. Jest możliwość powołania zarządu spółki (wcześniej taką opcję przewidziano dla spółek kapitałowych). Wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem za zaległości i zobowiązania firmy nie związane z wykonywaniem wolnego zawodu.

Spółka komandytowa – dobre rozwiązanie gdy następuje stworzenie firmy o zróżnicowanym kapitale startowym. Jej działania reguluje ustawa z 15 września 2000r. Ksh. Jej działanie wymaga prowadzenia pełnej księgowości. W takiej formie następuje ograniczenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Odpowiadają oni do kwoty zawartej w umowie spółki. 4Profit prowadzi pełną księgowość dla spółek w Bielsku Białej.

Spółka z o.o. – jej działanie reguluje Kodeks spółek handlowych. Jej najniższy możliwy kapitał zakładowy przy zgłoszeniu do Krajowego Rejestry  Sądowego wynosi 5000zł. Jej prowadzenie wymaga pełnej księgowości. Umowa pomiędzy wspólnikami jest sporządzana jako umowa notarialna. Spółka z o.o. jest bardzo często wybieraną formą działania nie tylko w Bielsku, ale i w całym kraju. Za zobowiązania nie odpowiadają wspólnicy, a potencjalna egzekucja następuje do wysokości wkładu wspólników i kapitału zakładowego określonego w umowie notarialnej. Spółką kieruje prezes, który jest powoływany przez zarząd. Ta forma działania sprawdza się przy średnich i dużych biznesach.

Spółka akcyjna – kapitał zakładowy musi wynosić co najmniej 100 000zł. Jako jedyna może uzyskać środki poprzez obligacje lub na giełdzie papierów wartościowych. Jej struktura przypomina sp z o.o.

Jak widać pytanie: Jak wybrać rodzaj spółki? nie jest takie proste. Dlatego proponujemy kontakt bezpośredni z Nami w celu ustalenia wszystkich aspektów działania firmy. Księgowość to podstawa prowadzenie spółki. Zaufaj doświadczeniu 4Profit Bielsko Biała.

Działalność gospodarcza zalety oraz wady

Działalność gospodarcza zalety oraz wady

Działalność gospodarcza w Bielsku Białej to tak jak w reszcie kraju najpopularniejsza forma prawna dla nowo powstałych firm. Polacy najczęściej wybierają właśnie taki format swojego biznesu. Jak każda ma swoje wady i zalety.

Jednoosobowa działalność gospodarcza to po prostu firma, której właścicielem jest jedna osoba.

Jest stosunkowo tania w założeniu i prowadzeniu.

Zalety działalności gospodarczej

Wśród zalet jakie głównie wymieniają osoby na takiej formie prawnej jest czas. A dokładniej jego duża elastyczność. Pracujesz gdy chcesz i nie jesteś zamknięty w ścisłych 8 godzinach typu „od do”. Oczywiście wymaga to pewnej dozy samodyscypliny i prawdopodobnie w pierwszej fazie będziesz pracował więcej niż te 168 godzin w miesiącu, ale mimo wszystko jest to plus.

Dużym plusem są spore możliwość dodatkowego finansowania na start. Jednoosobowa działalność może otrzymać wsparcie z Urzędu Pracy lub Unii Europejskiej.

Masz możliwość rejestracji jako czynny podatnik VAT co oznacza w praktyce, że możesz odliczyć podatek z wielu rzeczy jakie są przez Ciebie wykorzystywane do prowadzenia firmy. Zwracamy uwagę, że jednak warto skonsultować możliwe odliczenia z biurem rachunkowym żeby przypadkiem nie przesadzić.

Własna działalność jest często zakładana przez ludzi którzy chcą przekuć swoją pasję czy hobby w realny zarobek.

Możesz wybrać formę opodatkowania dostosowaną do twoich indywidualnych potrzeb.

W pierwszym okresie prowadzenia firmy dotyczy Cię preferencyjna składka ubezpieczenia ZUS.

Skoro zatrudniasz sam siebie to wydatki jakie ponosisz stają się kosztem uzyskania przychodu. Czyli tracisz/obniżasz swój dochód, a co za tym idzie zmniejszasz podatek do zapłacenia.

Wady działalności gospodarczej

Oczywiście są momenty i sytuacje gdy prowadzenie własnej działalności to zły pomysł. Jeżeli masz wątpliwości skontaktuj się z biurem rachunkowym 4Profit z Bielska Białej.

ZUS może stać się Twoim największym wrogiem w portfelu gdy masz obowiązek opłacania składek co miesiąc bez względu ile zarobiłeś. W przypadku niskich dochodów lub braku oszczędności szybko można wpaść w spiralę zadłużenia.

Technicznie cały czas jesteś w pracy. Gdy pracujesz zarabiasz, a gdy robisz sobie wolne Twoja firma … nie robi nic. Czasem zdarza się, że musisz gdzieś być w środku nocy. Czasem żona może Ci powiedzieć, że za dużo pracujesz.

Działalność to odpowiedzialność wszystkim co posiadasz czyli całym majątkiem. Jeżeli gdzieś stracisz płynność (np. nie rzetelny kontrahent lub podwykonawca) to Twoje zyski szybko się rozmyją. Dodatkowo pamiętaj, że Twój mąż lub żona odpowiada majątkiem razem z Tobą. Intercyza jest trudnym tematem w związku.

Mało znanym faktem jest to, że jednoosobowej firmy nie da się sprzedać. Można ją zamknąć, rozliczyć i koniec. Dodatkowo taka forma prawna nie podlega dziedziczeniu w przypadku śmierci właściciela.

Własna firma czyli zanim zaczniesz

Własna firma czyli zanim zaczniesz

Własna firma to nie tylko praca. To bardzo często pasja i mnóstwo czasu poświęconego na drobne elementy, które tworzą całość. Poniżej znajdziesz kilka punktów nad którymi należy poważnie się zastanowić zanim przystąpisz do dzieła.

Głowa pełna pomysłów czyli oferta firmy

Mimo, że eksplodujesz entuzjazmem zastanów się czy na Twój produkt lub usługę znajdziesz odbiorców. Bez względu na to czy produkujesz małe owieczki wykonywane ze szkła czy jesteś freelancerem tworzącym filmy reklamowe dla restauracji musisz być pewien, że masz rynek zbytu.

Zbadaj swoje miasto i okolicę pod kątem konkurencji. To może być Twoje być albo nie być. Poszperaj w internecie, zapytaj znajomych, rozejrzyj się po prasie lokalnej i portalach internetowych. Miej świadomość, że nadmiar firm o podobnym profilu działania powoduję kanibalizację cen i dodatkowe koszty reklamy aby wyróżnić się na tle konkurencji.

Przemyśl swoją strategię reklamową.  Jest ona ściśle połączona z potencjalnym profilem Twojego klienta. Jeżeli określisz kim on jest będzie Ci łatwiej do niego dotrzeć. Czy Twój klient częściej korzysta z internety, forum internetowego lub może woli standardowe ulotki pod drzwi. Czy będzie potrzebna jakaś specjalna forma reklamy jak katalogi reklamowe lub wykorzystanie call center. Dziś wiele osób ma stronę internetową przygotowaną na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Bielsko Biała nie odbiega w tym trendzie od reszty kraju. Tzw. poczta pantoflowa i profil na FB to nie jest działający sposób na szerokie grono klientów.

Nie bój się krytycznego spojrzenia na Twoją własną firmę. Porozmawiaj ze znajomymi, którzy mogą być potencjalnymi kupującymi. Rozważ działania konkurencji gdy wejdziesz na rynek i czy będziesz miał pomysł oraz środki do przeciwdziałania. Uważnie przygotuj ofertę firmy, może warto wykorzystać produkty łączone lub pakiety usług tak by płynnie dostosować się do zapotrzebowania.

Pieniądze na start działalności czyli trudny początek

Często można usłyszeć, że pierwszy rok dla firmy jest decydujący. To delikatne nadużycie. Biuro rachunkowe często ma do czynienia z firmami, które zamykają się do 6 miesięcy od otwarcia. Coś nie wypaliło, a mówiąc bezpośrednio: nie przeliczono właściwie kosztów lub zbyt optymistycznie założono zyski.

Zastanów się: czy w najczarniejszej opcji bardzo niskiej sprzedaży stać Cię na 3-6 miesięcy  „przetrwania”. Czy Twój interes opiera się na zatrudnianiu własnych pracowników czy może możesz skorzystać z usług typu outsourcing. Oczywiście wykorzystanie biura rachunkowego Bielsko 4Profit do usług księgowych to jeden z pomysłów. Biuro księgowe oprócz poprowadzenia dokumentacji zajmie się również kadrami co pozwoli CI skupić się na Twoim interesie, a nie Urzędach Skarbowych.

Przelicz koszty startu firmy: zakup maszyn, licencji, szeroko pojętej „technologii” oraz koszty późniejszego okresowego utrzymania. Jeżeli decydujesz się na kredyt również to uwzględnij.

Wśród pytań jest też kilka naprawdę trudnych: co się stanie jak zachorujesz? Czy zysk wystarczy na utrzymanie gdy tak się stanie?Czy firma wymaga Ciebie we wszystkich aspektach działania? Jak zareaguje Twoja rodzina gdy licznik godzin Twojej miesięcznej pracy przekroczy 200 i więcej godzin? Ilu klientów jesteś w stanie obsłużyć każdego dnia?

Biuro rachunkowe czyli formalności

Biuro rachunkowe to najczęściej wybierana forma prowadzanie dokumentacji wśród krajowych firm. Po prostu mało kogo stać w początkowej fazie rozwoju na własnego księgowego z umową o pracę w ramach działalności.

Jednak warto pomyśleć o tym aspekcie zanim otworzysz swój biznes. Biuro rachunkowe Bielsko Biała 4Profit może wesprzeć Cie na tym etapie wiedzą i doświadczaniem.  Sprawdzimy czy możesz skorzystać z ulg podatkowych, jakie składki Cię czekają (czyli ile będziesz musiał zarobić aby te składki zapłacić), zweryfikujemy czy potrzebujesz koncesji lub uprawnień. Na terenie Bielska nasi klienci często zwracają się do Nas z pytaniem o możliwość dofinansowania ich działalności z Urzędu Pracy oraz jaka forma opodatkowania będzie dla nich najkorzystniejsza.

Spółka w niektórych rodzajach usług lub produkcji może być lepszym rozwiązaniem niż działalność gospodarcza.

W razie pytań po prostu skontaktuj się z Nami. Doświadczony zespół księgowych w Bielsku Białej na Budowlanych 1 jest przygotowany na każdą ewentualność.

 

Bilans do KRS tylko w formie elektronicznej

Uwaga przedsiębiorco! Od 15 marca 2018 r. bilans oraz rachunek zysków i strat będzie trzeba przekazywać do Krajowego Rejestru Sądowego wyłącznie drogą elektroniczną.

 

Za rok 2017 będzie można wysłać skany bilansu jednak w 2018 roku będzie to już możliwe wyłącznie w formie pliku JPK.

To rewolucja dla 99 % podmiotów, które składają sprawozdania finansowe firmy do KRS. Z danych resortu sprawiedliwości wynika, że obecnie tylko 1 % podmiotów korzystał z drogi elektronicznej.

Od tego 15 marca nie będzie już można przesłać sprawozdania finansowego do sądowego rejestru w formie papierowej.  Spółki będą mogły przesłać skany swoich raportów poprzez nowy system teleinformatyczny, który Ministerstwo Sprawiedliwości udostępni od 15 marca 2018 r.

– system ten umożliwi bezpłatne przekazanie sprawozdań finansowych bezpośrednio do repozytorium dokumentów finansowych.

Przedsiębiorcy będą mogli również  korzystać z obecnego systemu elektronicznego przesyłania sprawozdań, będzie on jednak płatny.

Przekazane do Krajowego Rejestru Sądowego kopie dokumentów muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do  reprezentowania podmiotu art. 38 ust. 2 ustawy nowelizującej.

 

Jednolity plik kontrolny

Wprawdzie sprawozdania za 2017 r. trzeba będzie przesyłać do KRS elektronicznie, ale zasady ich tworzenia się nie zmieniają. Zmiana nastąpi dopiero końcem roku czyli od 1 października, tego dnia wejdzie w życie obowiązek:

– sporządzania sprawozdań finansowych wyłącznie drogą elektroniczną,

– podpisywania sprawozdań kwalifikowanym podpisem lub zaufanym profilem ePUAP

(do dnia 1 października sprawozdania mogą być podpisywane ręcznie, natomiast po 1 października skany przesyłane do KRS muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem lub zaufanym profilem ePUAP).

Zasada ta nie obejmie raportów za rok 2017 r.,  trzeba je przesłać do KRS i urzędu skarbowego wcześniej. Natomiast sprawozdania za rok 2018  będą musiały być sporządzone w formie jednolitego pliku kontrolnego. Zmiana ta jest związana z nowelizacją ustaw o PIT, CIT oraz rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342 ze zm.).

Zapoznaj się już dziś ze zmianami w prawie podatkowym i nie daj się zaskoczyć, jeżeli potrzebujesz pomocy w uporządkowaniu dokumentacji twojej firmy skontaktuj się z nami już dziś.

 

TOP
Call Now Button