23
Gru

CIT 2021 – ZMIANY

beata 0 comment

CIT 2021 – ZMIANY

Najważniejsze zmiany, które wchodzą w życie od 2021 roku w odniesieniu do podatku dochodowego od osób prawnych :

-opodatkowanie podatkiem CIT spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych,

– zwiększenie limitu przychodów uprawniającego do stosowania obniżonej 9% stawki podatku CIT

-wprowadzenie instytucji tzw. estońskiego CIT-u,

-wydłużenie czasu obowiązywania rozwiązań podatkowych wprowadzonych przez tzw. tarcze antykryzysowe.

Spółka komandytowa będzie podatnikiem CIT

Od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (w myśl zmienionego art. 1 ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.p.).

Spółka komandytowa może jednak zadecydować, że uzyskuje status podatnika dopiero od 1 maja 2021 r. (w myśl art. 12 ust. 2 Nowelizacji), wówczas przepisy wprowadzane Nowelizacją stosuje się do tej spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce począwszy od dnia 1 maja 2021 r.

Przepisy art. 12 i art. 13 Nowelizacji regulują kwestie związane z rozliczeniami związanymi z upodmiotowieniem spółki komandytowej w czasie, w którym spółka będzie podatnikiem podatku CIT.

Spółka jawna podatnikiem CIT

Spółki jawne, jeśli ich wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz nie złożą przed rozpoczęciem roku obrotowego do właściwego urzędu skarbowego odpowiedniej informacji o podmiotach posiadających prawa do udziału w zysku tych spółek lub aktualizacji takiej informacji w odpowiednim terminie, są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych

(w myśl zmienionego art. 1 ust. 3 pkt 1a u.p.d.o.p.).

Przepis art. 1 ust. 4 u.p.d.o.p. prezentuje obowiązkowe elementy informacji, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a u.p.d.o.p. (m.in. dane osobowe, NIP, wielkość prawa do udziału w zysku spółki jawnej). Wzór informacji wraz z objaśnieniami określony zostanie rozporządzeniem (delegacja ustawowa zawarta w art. 1 ust. 6 u.p.d.o.p.).

Podatnikami nie będą zatem spółki jawne, w przypadku których tożsamość wszystkich wspólników spółki, będących podatnikami podatku dochodowego (osoby fizyczne lub prawne) zostanie ujawniona właściwemu urzędowi skarbowemu.

Art. 1 ust. 5 u.p.d.o.p. precyzuje termin, od którego spółka jawna posiada status podatnika.

Dodanym art. 8 ust. 2b u.p.d.o.p. doprecyzowuje się czas trwania pierwszego roku podatkowego spółki jawnej w przypadku uzyskania przez nią statusu podatnika.

Dodanym art. 9 ust. 2e u.p.d.o.p. określa się obowiązki spółki jawnej w przypadku uzyskania przez nią statusu podatnika (m.in. zamknięcie ksiąg rachunkowych).

Przepisy art. 12 i art. 13 Nowelizacji regulują kwestie związane z rozliczeniami związanymi z upodmiotowieniem spółki jawnej w czasie, w którym spółka będzie podatnikiem podatku CIT.

Przychody osiągane na terytorium RP przez nierezydentów: spółki nieruchomościowe

Za dochody (przychody) osiągane na terytorium RP przez nierezydentów uważa się również dochody (przychody) z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej (art. 3 ust. 3 pkt 4a u.p.d.o.p.).

Zmiana ma związek z wprowadzeniem do prawa podatkowego art. 4a pkt 35 u.p.d.o.p. nowego podmiotu, jakim jest spółka nieruchomościowa.

Zmianie ulegnie także definicja spółki:

Zmieniony art. 4a pkt 21 lit. c u.p.d.o.p. rozszerza definicję spółki o spółki komandytowe, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.p. oraz spółki jawne, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a u.p.d.o.p.

Definicja spółki nieruchomościowej

Dodany art. 4a pkt 35 u.p.d.o.p. definiuje pojęcie spółki nieruchomościowej.

Wprowadzenie szczególnych regulacji w tym zakresie stanowi dostosowanie przepisów krajowych do przepisów UPO, z uwagi na nieefektywność egzekwowania zobowiązań podatkowych od wspólników spółek nieruchomościowych.

 

Ograniczenie możliwości rozliczania strat podmiotów przejmowanych

Zmiany w przepisach art. 7 ust. 3 pkt 7 oraz ust. 4b u.p.d.o.p. ograniczają możliwość rozliczania strat podmiotów przejmowanych.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 7 u.p.d.o.p. przy ustalaniu dochodu nie uwzględnia się strat podatnika, jeśli podatnik przejął inny podmiot lub nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w tym w drodze wkładu niepieniężnego, lub otrzymał wkład pieniężny, za który nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w wyniku czego:

a) zmianie uległ przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności lub

b) co najmniej 25% udziałów (akcji) podatnika posiada podmiot lub podmioty, które na dzień kończący rok podatkowy, w którym podatnik poniósł taką stratę, praw takich nie posiadały.

Ceny transferowe: transakcje z rajami podatkowymi

Zmienionym art. 11i u.p.d.o.p. rozszerza się stosowanie przepisów o obowiązku ustalania cen na poziomie rynkowym oraz weryfikacji cen transferowych do transakcji innych niż kontrolowane:

z podmiotem mającym rezydencję podatkową w raju podatkowym;

jeżeli rzeczywisty właściciel (beneficial owner) ma rezydencję podatkową w raju podatkowym.

Dodanym art. 11k ust. 2a u.p.d.o.p. określa się próg dokumentacyjny dla transakcji kontrolowanych z podmiotem posiadającym rezydencję podatkową w raju podatkowym na poziomie 100 000 zł (niezależny od rodzaju transakcji).

Zmiana w art. 11k ust. 4 u.p.d.o.p. ma na celu dostosowanie odesłania do zmienionych przepisów.

Zmienionym w art. 11o ust. 1 u.p.d.o.p. i dodanym w art. 11o ust. 1a u.p.d.o.p. określa się istnienie obowiązku dokumentacyjnego w przypadku podatników i spółek niebędących osobami prawnymi dokonujących transakcji innej niż transakcja kontrolowana:

z podmiotem mającym rezydencję podatkową w tzw. raju podatkowym, gdy roczna wartość transakcji przekracza 100 tys. zł;

lub transakcji kontrolowanej, jeżeli rzeczywisty właściciel (beneficial owner) ma rezydencję podatkową w raju podatkowym, a roczna wartość transakcji przekracza 500 tys. zł.

Dodany w art. 11o ust. 1b u.p.d.o.p. określa sytuację, kiedy należy uznać, że rzeczywisty właściciel ma rezydencję podatkową w raju podatkowym.

Dodanym art. 11q ust. 1a u.p.d.o.p. rozszerza się zakres elementów wymaganych w lokalnej dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami z rajów podatkowych o uzasadnienie gospodarcze dokonania tej transakcji, w tym tzw. test korzyści (benefit test), tj. opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych.

Nowe brzmienie przepisów jest wyrazem polityki zaostrzania przepisów ukierunkowanych na zwalczanie przerzucania dochodów do rajów podatkowych.

Przychody w przypadku uregulowania zobowiązania przez wykonanie świadczenia niepieniężnego

W zmienionym art. 14a ust. 1 u.p.d.o.p. rozszerza się – o zobowiązanie z tytułu podziału pomiędzy wspólników (akcjonariuszy) majątku likwidowanej spółki albo spółdzielni – katalog zobowiązań, które będąc regulowane przez wykonanie świadczenia niepieniężnego powodują powstanie przychodu w wysokości zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia.

Specjalny fundusz (rachunek) inwestycyjny

Specjalny fundusz inwestycyjny to jeden z dwóch alternatywnych wariantów opodatkowania (obok tzw. estońskiego CIT) wprowadzanych Nowelizacją 2.

W sensie ekonomicznym umożliwia szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych z uwzględnieniem dotychczasowych („klasycznych”) zasad opodatkowania.

Dodany art. 15 ust. 1hb u.p.d.o.p. określa przesłanki zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz, utworzony na cele inwestycyjne, o których mowa w art. 28g u.p.d.o.p.

Brak możliwości stosowania regulacji dotyczących specjalnego funduszu inwestycyjnego dotyczy tych samych kategorii podmiotów, co tzw. estońskiego CIT (katalog wskazany w art. 28k u.p.d.o.p.).

Dodany art. 15 ust. 1hc u.p.d.o.p. reguluje sytuację, w której podatnik zakończył opodatkowanie ryczałtem i planuje w ramach tzw. klasycznego CIT rozliczać wydatki na cele inwestycyjne poprzez fundusz.

W dodanym art. 15 ust. 1hd u.p.d.o.p. wskazuje się na sytuacje, z którymi wiąże się utrata prawa do korzystania z tej instytucji.

Dodany art. 15 ust. 1he u.p.d.o.p. wskazuje, że kwota odpisu stanowi pomoc de minimis.

Dodane art. 12 ust. 1 pkt 6b-6d u.p.d.o.p. oraz art. 12 ust. 1aa i 1ab u.p.d.o.p. są konsekwencją wprowadzenia nowego sposobu rozliczeń opartego na wykorzystaniu specjalnego funduszu (rachunku) inwestycyjnego.

Konsekwencją wprowadzenia możliwości wykorzystania specjalnego funduszu (rachunku) inwestycyjnego jest także dodanie w art. 16 ust. 1 pkt 48a i 48b u.p.d.o.p.

W przypadku wyboru wariantu z wykorzystaniem funduszu inwestycyjnego nie dochodzi do ingerencji w dotychczasowe rozliczenia, a podatnik może nadal korzystać z preferencji przewidzianych w „klasycznym” systemie CIT.

Szczególna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania dotycząca finansowania własnego

Zgodnie z dodanym art. 15cb ust. 10 u.p.d.o.p. możliwości skorzystania z preferencji wskazanej w art. 15cb ust. 1 u.p.d.o.p. nie stosuje się w sytuacji, gdy podatnik dokona nieuzasadnionych ekonomicznie czynności w celu umożliwienia potrącenia takich kosztów w rozliczeniu podatkowym z tytułu podatku dochodowego.

Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów: dodatkowe opłaty wynikające z odrębnych przepisów o charakterze sankcyjnym

Dodano art. 16 ust. 1 pkt 19f u.p.d.o.p., na podstawie którego wyłączona z kosztów uzyskania przychodów jest dodatkowa opłata, o której mowa w art. 12i ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, ze względu na jej sankcyjny charakter.

Dodano art. 16 ust. 1 pkt 19g u.p.d.o.p., na podstawie którego wyłączona z kosztów uzyskania przychodów jest dodatkowa opłata, o której mowa w art. 92 ust. 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ze względu na jej sankcyjny charakter.

Amortyzacja taboru transportu morskiego w budowie

Zmiana art. 16a ust. 2 pkt 4 u.p.d.o.p. wynikająca ze zmiany rozporządzania w sprawie PKWiU:

Amortyzacji podlega, niezależnie od przewidywanego okresu używania, tabor transportu morskiego w budowie, sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) symbolem ex „Statki i konstrukcje pływające”, przy czym oznaczenie „ex” oznacza, że zakres wyrobów i usług jest węższy niż określony w grupowaniu.

Ograniczenie podwyższania i obniżania stawek amortyzacyjnych

Dodanym art. 16i ust. 8 u.p.d.o.p. wprowadza się ograniczenie w stosowaniu przepisów o podwyższaniu i obniżaniu stawek amortyzacyjnych do środków trwałych wykorzystywanych do działalności zwolnionej z opodatkowania.

Przepis stosuje się do ŚT oraz WNiP wprowadzonych do ewidencji po dniu 31 grudnia 2020 r.

Indywidualne stawki amortyzacyjne: definicje używanych środków trwałych

Zmienionym art. 16j ust. 2 pkt 1 i art. 16j ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.p. doprecyzowuje się, że środki trwałe, o których mowa w tych przepisach, spełniają definicję używanych, jeśli przez określony czas były wykorzystywane przez podmiot inny niż podatnik.

Przepisy stosuje się do ŚT oraz WNiP wprowadzonych do ewidencji po dniu 31 grudnia 2020 r.

Struktury hybrydowe:

Przepisy uszczelniające system podatku dochodowego od osób prawnych, których celem jest implementacja dyrektywy Rady (UE) 2017/952 z dnia 29 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich (dyrektywa ATAD 2).

Dodany Rozdział 3a. Struktury hybrydowe (art. 16n-16t u.p.d.o.p.) zawiera przepisy dotyczące funkcjonowania struktur hybrydowych, regulując warunki i zasady w tym zakresie.

Przepis art. 16n u.p.d.o.p. zawiera słowniczek pojęć używanych we wprowadzanych przepisach (wyjaśnia się pojęcia m.in. hybrydowej transakcji, podmiotu transparentnego czy uzgodnień strukturalnych).

Przepis art. 16o u.p.d.o.p. wskazuje przypadki (uzależnione od tego, czy Polska jest krajem inwestora czy płatnika), kiedy podatnikowi nie przysługuje prawo do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów kosztów podlegających podwójnemu odliczeniu.

Przepis art. 16p u.p.d.o.p. wprowadza wyłączenie prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów podlegających odliczeniu bez opodatkowania.

Przepis art. 16r u.p.d.o.p. wprowadza wyłączenie prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów lub do pomniejszenia dochodów (przychodów) o straty.

Przepis art. 16s u.p.d.o.p. dotyczy hybrydowej transakcji skutkującej uzyskaniem przez więcej niż jeden podmiot ulgi podatkowej dotyczącej podatku pobieranego u źródła od świadczeń z tytułu przeniesionego instrumentu finansowego.

Przepisem art. 16t u.p.d.o.p. precyzuje sposób postępowania w przypadku rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych.

Zwiększenie limitu przychodów dla obniżonej 9% stawki podatku

Zmienionym art. 19 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. zwiększa się do 2 mln euro limit przychodów uprawniający do stosowania obniżonej 9% stawki podatku dochodowego.

Konsekwencją powyższej zmiany jest także zmiana wysokości limitu wskazanego w art. 25 ust. 1g u.p.d.o.p. odnoszącym się do sposobu kalkulacji zaliczek.

Zwolnienie z opodatkowania: przychody komandytariuszy

Dodanym art. 22 ust. 4e u.p.d.o.p. wprowadza się zwolnienie od opodatkowania 50% przychodów komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej (maksymalnie 60 tys. zł rocznie, liczone odrębnie dla każdej spółki komandytowej, w której jest komandytariuszem).

Dodany art. 22 ust. 4f u.p.d.o.p. wprowadza ograniczenia w stosowaniu zwolnienia z art. 22 ust. 4e u.p.d.o.p. dla komandytariuszy spełniających określone kryteria (kryteria wskazujące na „optymalizacyjny cel” założenia takiej spółki).

Zagraniczna jednostka kontrolowana

W treści art. 24a ust. 2 pkt 4 u.p.d.o.p. doprecyzowano, że mowa o bezpośrednim lub pośrednim posiadaniu udziałów w kapitale lub praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub praw do uczestnictwa w zysku.

Zmieniony art. 24a ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.p. obejmuje definicją zagranicznej jednostki kontrolowanej także zagraniczną jednostkę z kraju wymienionego w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Spółka nieruchomościowa

Przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku od dochodów ze zbycia udziałów w tzw. spółkach nieruchomościowych z sprzedawcy na spółkę nieruchomościową ma w założeniu służyć zwiększeniu efektywności poboru podatku dochodowego.

Rozliczenie obowiązku odbywać się będzie na zasadzie nałożenia obowiązku płatnika podatku u źródła na spółkę nieruchomościową.

Art. 26aa u.p.d.o.p. wprowadza regulacje dotyczące obowiązku zapłaty zaliczki na podatek w wysokości 19% przez spółkę nieruchomościową jako płatnika w związku ze zbyciem przez nierezydenta udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze w takiej spółce.

Dodany art. 26c u.p.d.o.p. wprowadza obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego w przypadku zobowiązań ciążących na spółkach nieruchomościowych, regulując warunki i zasady w tym zakresie.

Dodane w art. 27 ust. 1e-1g u.p.d.o.p. ustanawiają obowiązek przekazania Szefowi KAS przez spółki nieruchomościowe oraz podatników posiadających w takich spółkach odpowiednią wysokość praw głosu, ogółu praw i obowiązków albo ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze określonej tymi przepisami informacji.

Dodany art. 27b ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.p. rozszerza obowiązek publikowania indywidualnych danych podatników o spółki nieruchomościowe.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Dodany art. 27c u.p.d.o.p. wprowadza obowiązek sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, regulując warunki i zasady w tym zakresie.

Podmioty objęte tym obowiązkiem to podatkowe grupy kapitałowe oraz podatnicy realizujący przychody powyżej 50 mln euro.

Art. 27c ust. 2 u.p.d.o.p. wskazuje na informacje, jakie powinny być przekazywane w ramach informacji o realizowanej strategii podatkowej. Mowa jest m.in. o informacjach:

o stosowanych przez podatnika formach współpracy z organami KAS,

na temat realizacji obowiązków podatkowych, w tym liczbie przekazanych informacji o schematach podatkowych,

na temat transakcji z podmiotami powiązanymi oraz działaniach restrukturyzacyjnych,

o złożonych wnioskach o wydanie interpretacji podatkowych, wiążącej informacji stawkowej czy akcyzowej,

o dokonywanych w rajach podatkowych rozliczeniach podatkowych.

Wskazuje się na wyłączenie dotyczące przekazywania informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Dodany art. 27c ust. 11 u.p.d.o.p. wskazuje na brak zastosowania przepisów o realizowanej strategii podatkowej do podatników będących stroną umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s ust. 1 Ordynacji podatkowej.

Tzw. estoński CIT

Estoński CIT to jeden z dwóch alternatywnych wariantów opodatkowania (obok specjalnego funduszu inwestycyjnego) wprowadzanych Nowelizacją 2.

Dodaje się Rozdział 6b. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (przepisy art. 28c-28t u.p.d.o.p.), w którym szczegółowo określa się zasady stosowania tzw. estońskiego CIT.

Jest to system wiążący dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegający na znacznej modyfikacji podstawowych zasad opodatkowania, obowiązujących w ustawie o CIT.

Podstawowym założeniem tzw. estońskiego CIT-u jest przesunięcie momentu zapłaty podatku na moment dystrybucji zysku przez spółkę kapitałową. Dopóki wypracowany przez spółkę zysk nie zostanie przekazany udziałowcom (np. w formie dywidendy), dopóty taka spółka nie płaci zaliczek, ani nie odprowadza podatku w wyniku rocznego rozliczenia od takiego zysku.

Art. 28c u.p.d.o.p. zawiera słowniczek pojęć używanych dla celów tego rozdziału.

Zgodnie z art. 28d u.p.d.o.p. podatnik opodatkowany estońskim CIT-em obowiązany jest do prowadzenia księgowości w sposób umożliwiający prawidłową kalkulację podatku.

Rokiem podatkowym podatnika opodatkowanego ryczałtem jest rok obrotowy w rozumieniu przepisów o rachunkowości (art. 28e u.p.d.o.p.).

W myśl art. 28f u.p.d.o.p. wybór opodatkowania estońskim CIT-em obowiązuje podatnika przez okres czterech lat podatkowych (możliwość kontynuacji w kolejnych okresach).

Zgodnie z art. 28g u.p.d.o.p. podatnik obowiązany jest do ponoszenia bezpośrednich nakładów inwestycyjnych w ustalonej wysokości. Przepis ten określa także, co należy rozumieć pod pojęciem nakładów inwestycyjnych.

Warunki, których spełnienie uprawnia do skorzystania z instytucji tzw. estońskiego CIT-u wskazane zostały w art. 28j u.p.d.o.p. (m.in. limit 100 mln przychodów, limit przychodów pasywnych, prowadzenie działalności w formie sp. z o.o. albo SA).

Art. 28k u.p.d.o.p. zawiera katalog ograniczeń o charakterze podmiotowym.

Art. 28l u.p.d.o.p. zawiera katalog sytuacji skutkujących utratą prawa do ryczałtu.

Art. 28m u.p.d.o.p. szczegółowo opisuje przedmiot opodatkowania.

Art. 28n u.p.d.o.p. wskazują na podstawę opodatkowania ryczałtem.

Zgodnie z art. 28o u.p.d.o.p. wysokość ryczałtu wynosi:

15% (w przypadku małych podatników) oraz

25% (dla pozostałych podatników);

W szczególnych przypadkach stawka podlega obniżeniu o 5 p.p. (w razie dokonania przez podatnika większych nakładów inwestycyjnych).

W myśl art. 28t u.p.d.o.p. termin zapłaty podatku uzależniony jest od kategorii dochodów podlegających opodatkowaniu.

Wybór opodatkowania ryczałtem jest fakultatywny, a pozostałe instrumenty podatkowe (np. w zakresie wspierania innowacyjności czy niższej 9% stawki CIT) pozostają dostępne dla podmiotów nieobjętych ryczałtem.

Podatnik posiada swobodę wyboru w ocenie, zgodnie z jakim systemem opodatkowania zamierza dokonywać rozliczeń (analogicznie jak w przypadku wyboru przez osoby fizyczne między dostępnymi wariantami: skali podatkowej, podatku liniowego, ryczałtu od niektórych przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej).

Zmienione art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.d.o.p. umożliwiają podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i jednocześnie działalność rolniczą lub działalność w zakresie gospodarki leśnej wybór opodatkowania ryczałtem.

Dodane art. 7 ust. 7 i 8 u.p.d.o.p. wskazują na generalną zasadę, jaką jest utrata prawa do odliczenia straty podatkowej osiągniętej w latach poprzedzających pierwszy rok stosowania ryczałtu (obowiązuje wyjątek).

Dodanym art. 7aa u.p.d.o.p. wprowadza się szczegółowe zasady dotyczące obowiązków ciążących na podatnikach, którzy zdecydowali się na wybór ryczałtu, związanych z dopasowaniem dotychczasowych rozliczeń w podatku CIT do nowych wymogów systemowych.

Zmiany w art. 12 u.p.d.o.p. będące konsekwencją wprowadzenia możliwości opodatkowania ryczałtem:

zmiany w ust. 1 pkt 4e i 5a;

dodanie w ust. 1 pkt 12, ust. 3aa pkt 3, ust. 4 pkt 28.

Zmiany w art. 15 u.p.d.o.p. będące konsekwencją wprowadzenia możliwości opodatkowania ryczałtem to dodanie w ust. 1ab pkt 3 oraz dodanie ust. 1ze.

Konsekwencją wprowadzenia możliwości opodatkowania ryczałtem jest także dodanie: art. 16 ust. 1 pkt 48c u.p.d.o.p., art. 16g ust. 22 u.p.do.p., art. 16h ust. 3e u.p.d.o.p.

Zgodnie z dodanym art. 18aa u.p.d.o.p. podatnikowi, który stosuje ryczałt nie przysługuje prawo do odliczeń od podstawy opodatkowania, wskazanych w zakresie regulowanym w art. 18-18f u.p.d.o.p., czyli darowizn, ulgi B+R, ulgi na złe długi i innych ulg odliczanych od podstawy opodatkowania.

COVID-19

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA NASTĘPUJĄCEGO PO DNIU OGŁOSZENIA NOWELIZACJI

COVID-19: Darowizny na przeciwdziałanie COVID-19

Zmianami w art. 38g ust. 1 u.p.d.o.p. dostosowuje się przepisy dotyczące możliwości odliczenia darowizn na przeciwdziałanie COVID-19 od podstawy opodatkowania z uwagi na dalsze obowiązywanie pandemii. Rozszerza się także katalog podmiotów, którym taka darowizna może zostać przekazana o Główny Inspektorat Sanitarny z przeznaczeniem na wykonywanie zadań ustawowych.

Rozszerzony art. 38g ust. 2 u.p.d.o.p. o pkt 4-6 określa jaki procent wartości darowizny przekazanej od dnia 1 października 2020 r. podlega odliczeniu.

COVID-19: Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków

Zmienionym art. 38ha u.p.d.o.p., do końca miesiąca, w którym odwołany będzie stan epidemii, przedłuża się zwolnienie z podatku od przychodów z budynków.

COVID-19: Zwolnienie w przypadku poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych

Zmianami w art. 38i ust. 1 u.p.d.o.p. dostosowuje się przepisy dotyczące zwolnienia w przypadku poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z uwagi na dalsze obowiązywanie pandemii.

COVID-19: Odpisy amortyzacyjne od ŚT nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Zmienionym art. 38k ust. 1 u.p.d.o.p., do końca miesiąca, w którym odwołany zostanie stan epidemii, przedłuża się możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

COVID-19: Odliczenie kosztów kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową prowadzoną w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19

Zmienionym art. 38l ust. 1 u.p.d.o.p. dostosowuje się przepisy dotyczące możliwości odliczenia od dochodu kosztów kwalifikowanych ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową prowadzoną w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 z uwagi na dalsze obowiązywanie pandemii.

COVID-19: Stawka podatku i wysokości zaliczek w przypadku podatników osiągających dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19

Zmienionym art. 38m u.p.d.o.p. dostosowuje się przepisy dotyczące stawki podatku i wysokości zaliczek w przypadku podatników osiągających dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19 z uwagi na dalsze obowiązywanie pandemii.

COVID-19: Podatkowa grupa kapitałowa a negatywne konsekwencje ekonomiczne

Dodany art. 38na u.p.d.o.p. wprowadza fikcję prawną uznania za spełniony przez podatkową grupę kapitałową warunku dotyczącego osiągania określonego udziału dochodów w przychodach w sytuacji poniesienia w 2021 r. przez nią negatywnych skutków ekonomicznych z powodu COVID-19.

COVID-19: Ulga na złe długi a negatywne konsekwencje ekonomiczne

Zmienionym art. 38o u.p.d.o.p. dostosowuje się przepisy dotyczące ulgi na złe długi z uwagi na dalsze obowiązywanie pandemii.

COVID-19: Odliczenie darowizn sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych

Zmienionym art. 38p u.p.d.o.p. dostosowuje się przepisy dotyczące odliczenia darowizn sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych z uwagi na dalsze obowiązywanie pandemii.

Rozszerzony art. 38p ust. 4 u.p.d.o.p. o pkt 4-6 określa jaki procent wartości darowizny przekazanej od dnia 1 października 2020 r. podlega odliczeniu.

COVID-19: Zaliczenie do kosztów podatkowych kosztu wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw przekazywanych w formie darowizny na rzecz przeciwdziałania COVID-19 lub darowizn sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych oraz kosztów poniesionych z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie COVID-19

Zmienionym art. 38r ust. 1 u.p.d.o.p. dostosowuje się przepisy dotyczące zaliczenia do kosztów podatkowych kosztów wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn, o których mowa w art. 38g i art. 38p u.p.d.o.p. z uwagi na dalsze obowiązywanie pandemii.

Dodanym art. 38r ust. 2 u.p.d.o.p. wprowadza się możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów także kosztów poniesionych z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie COVID-19, na rzecz:

1) podmiotów wymienionych w art. 38g ust. 1 u.p.d.o.p.,

2) podmiotów lub jednostek, do których zadań ustawowych należy przeciwdziałanie COVID-19,

– o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

COVID-19: Wyłączenie z przychodów wartości darowizn na rzecz przeciwdziałania COVID-19 lub darowizn sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych oraz z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie COVID-19

Zmienionym art. 38s ust. 1 u.p.d.o.p. dostosowuje się, z uwagi na dalsze obowiązywanie pandemii, przepisy dotyczące niezaliczania do przychodów darowizn, o których mowa w art. 38g u.p.d.o.p. i art. 38p u.p.d.o.p. przez podatników, o których mowa w ww. artykułach.

Dodanym art. 38s ust. 2 u.p.d.o.p. rozszerza się katalog świadczeń niezaliczanych do przychodów o wartości nieodpłatnych świadczeń otrzymanych przez podatników, o których mowa w art. 38g ust. 1 u.p.d.o.p. oraz w art. 38r ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.p.

Źródło:

Papina-Ukleja Anna, CIT 2021 – przewodnik po zmianach
LEX/el. 2020
https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/poradniki/cit-2020-przewodnik-po-zmianach-151359703
beataCreative art