19
Maj

Instytucja indywidualnej interpretacji podatkowej

4profitcompl 0 comment
Instytucja indywidualnej interpretacji podatkowej

W prawie podatkowym bardzo często zachodzą zmiany. W związku z tym, istnieje ryzyko odmiennych interpretacji tychże przepisów.

W tym momencie, z pomocą przychodzi do przedsiębiorców Instytucja indywidualnej interpretacji podatkowej, która ma na celu zapewnienie im bezpieczeństwa. W jaki sposób jest w stanie to zrobić? Otóż ma być pomocna wówczas, gdy przedsiębiorca zastosuje się do interpretacji, natomiast organ nie uwzględni jej treści w rozstrzygnięciu sprawy. Posiadanie indywidualnej interpretacji podatkowej ma za zadanie chronić przedsiębiorców przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi.

Dzięki reformie Krajowej Administracji Skarbowej, każdy podmiot stosunków prawnych może wystąpić z wnioskiem o wydanie takiej interpretacji.

Co ważne, musi w nim zaprezentować swój punkt widzenia, czyli dokładnie opisać, w jaki sposób on interpretuje konkretne przepisy. Sporządzanie wniosku jest bardzo istotną kwestią. Od tego, jak zostanie on sformułowany zależy rozstrzygnięcie organu interpretacyjnego. Dlatego też, każdy powinien bardzo dokładnie określić w nim swoje wątpliwości i problem, z którym się zmaga.

Ażeby uzyskać taką interpretację, należy spełnić pewne wymogi. Po pierwsze, trzeba uregulować opłatę w wysokości 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Po drugie, wniosek musi spełniać wymogi formalne, wśród których znajdują się:

  • Podpis przedsiębiorcy
  • Złożenie oświadczenia dotyczącego odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
  • Dołączenie pełnomocnictw
  • Udowodnienie, że okoliczności opisane we wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania

W sytuacji, gdy występują jakiekolwiek braki w opłatach bądź we wniosku, organ wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. Jeżeli jednak wszystkie wymogi zostały spełnione, interpretacja indywidualna zostaje wydana w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

W swoim rozstrzygnięciu, organ zgadza się z interpretacją wnioskodawcy albo stwierdza, że jest ona nieprawidłowa, podając własną wraz z uzasadnieniem.

4profitcomplCreative art