22
Lut

Inwestycje krótkoterminowe

4profitcompl 0 comment
inwestycje krótkoterminowe

Osoby prowadzące działalność gospodarczą stają przed dylematem, w co warto zainwestować, aby zyski były jak największe. Warto zwrócić uwagę na inwestycje krótkoterminowe, dzięki którym przedsiębiorcy mogą zarobić sporą kwotę pieniędzy w krótkim czasie. Czym dokładnie są?

Definicję inwestycji podaje ustawa o rachunkowości, a konkretnie art 3 ust. 1 pkt 17, według którego są to aktywa  nabyte w ramach działalności, celem osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości, które dokonuje się w czasie.

Udziały, środki pieniężne, papiery wartościowe

Mianem inwestycji krótkoterminowych mogą zostać określone krajowe środki płatnicze, dewizy, lokaty, udziały, akcje, udzielone pożyczki, papiery wartościowe. Poza wymienionymi krótkoterminowymi aktywami finansowymi, wśród tego typu inwestycji znajdują się również m.in. dzieła sztuki, antyki, biżuteria, czy też metale szlachetne.

Warto mieć na uwadze, że aktywa są uznane za inwestycje krótkoterminowe, jeśli spełnią jeden spośród następujących wymogów: termin wymagalności krótszy niż 12 miesięcy lub przeznaczenie do obrotu w ciągu najbliższego roku finansowego.

Udziałami nazywamy wkład pieniężny w formie gotówki lub aportu, czyli wartości niematerialnej – praw albo rzeczy. Celem wnoszonych udziałów jest pokrycie nabytego kapitału zakładowego lub funduszu udziałowego. Z kolei papierami wartościowymi są m.in. obligacje, listy zastawne, bony, a także certyfikaty inwestycyjne. Są to także akcje potwierdzające prawo do zasobów majątkowych spółki.

Wśród inwestycji krótkoterminowych znajdują się również wspomniane środki pieniężne, czyli gotówka w kasie lub znajdująca się na rachunku bankowym. Oprócz niej, środkami pieniężnymi są  czeki, weksle czy też bony oszczędnościowe.

Wycena inwestycji krótkoterminowych

Inwestycje krótkoterminowe wyceniane są w zależności od tego, czy daną jednostkę obowiązuje badanie bilansu przez biegłego rewidenta. Jeżeli posiada ona taki obowiązek, inwestycje wyceniane są w oparciu o ceny nabycia stanowiącego wartość godziwą poniesionych lub przekazanych składników majątku. Ceną nabycia danych aktywów są dodatkowe koszty związane z zakupem.

Jeżeli natomiast jednostka nie musi przeprowadzać takiego badania, wycena aktywów dokonywana jest na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości. Według niego stosuje się ceny rynkowe oraz ceny nabycia, w zależności od tego, która z nich jest niższa.

4profitcomplCreative art