09
Lis

IP BOX

beata 0 comment

IP BOX


Obniżenie stawki podatku Zmiany w prawie podatkowym, podpisane przez Prezydenta RP, wprowadzają do polskiego systemu podatkowego IP Box (Innovation Box) – mechanizm polegający na obniżeniu poziomu 5% opodatkowania dochodu uzyskanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Podstawą do zastosowania preferencyjnej stawki podatku ma być relacja skumulowanych kosztów poniesionych na wytworzenie danego prawa własności intelektualnej w ramach samodzielnie prowadzonych prac B+R oraz kosztów podwykonawstwa. Korzystać z niej będzie można aż do czasu wygaśnięcia danego prawa własności intelektualnej. To nowe rozwiązanie obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2019 r.

Wprowadzenie mechanizmu zwiększy atrakcyjność prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorstwa w Polsce, a także przyczyni się do poprawy świadomości w zakresie praw własności intelektualnej jako potencjalnych źródeł przychodów.

Warunki skorzystania z obniżonej stawki podatku

Podstawą opodatkowania preferencyjną stawką 5% będzie suma kwalifikowanych dochodów osiągniętych z kwalifikowanych praw własności intelektualnych, które zawierają:

 • prawo do wynalazku (patent),
 • dodatkowe prawo ochronne na wynalazek,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub środek ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczone do obrotu,
 • prawo z rejestracji nowych odmian roślin i ras zwierząt,
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

Prawa te muszą być wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności B+R, związanej z rozwojem, wytworzeniem lub ulepszaniem składnika własności intelektualnej. Katalog dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które mogą korzystać z ulgi, obejmuje dochody:

 • z opłat/należności wynikających z umowy licencyjne dotyczącej kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 • ze sprzedaży takiego prawa,
 • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,
 • z odszkodowania związanego z prawem.

Dochód „zawarty” w cenie danego towaru ma być ustalany w oparciu o zasadę ceny rynkowej. Co istotne, możliwe będzie ustalenie dochodu na poziomie całości produktu/usługi, lub ich grupy (zamiast poszczególnych/pojedynczych praw).

Warunkiem skorzystania z preferencyjnej stawki podatku będzie wyodrębnienie dochodu jej podlegającego w księgach rachunkowych.

 

Przygotowanie przedsiębiorstwa do IP Box

Nowe przepisy dopełniają katalog preferencji podatkowych dla działalności innowacyjnej w Polsce. Dotychczas przedsiębiorca, wprowadzając wynalazek na rynek, płacił z tego tytułu standardowy podatek dochodowy, tj. 19 % – przysługiwała mu jedynie ulga B+R, kalkulowana na podstawie poniesionych kosztów kwalifikowanych na opracowanie np. wynalazku. Od 2019 r. współistnienie Innovation Box oraz ulgi B+R, może stanowić duże wsparcie dla działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

Aby skorzystać z mechanizmu IP Box, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie Państwa firmy – m.in. przeprowadzenie audytu zakresu prawa własności intelektualnej w przedsiębiorstwie oraz opracowanie wewnętrznej strategii zarządzania innowacją i prawami własności intelektualnej.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu.

beataCreative art