22
Wrz

Nowy JPK_V7 oraz V7K

beata 0 comment

01.10.2020 roku pojawi się nowy obowiązek raportowania do urzędu skarbowego faktur sprzedaży według kodów oraz rodzajów transakcji.

Nakłada to na Was drodzy klienci obowiązek informowania nas księgowych o symbolach towarów i usług, które sprzedajecie oraz procedur, które stosujecie.

Bardzo Was proszę o sprawdzenie aktualizacji Waszych programów do wystawiania faktur sprzedaży, abyście mogli wywiązać się z powyższego obowiązku.

Oprogramowanie takie musi pozwalać na raportowanie danych w prosty i przejrzysty sposób, nie utrudniając przy tym pracy przedsiębiorcy. Klasyfikacja powinna odbywać się więc nie na etapie księgowania a znacznie wcześniej — już na poziomie ewidencji sprzedaży oraz magazynu.

Na zmiany, które wprowadza nowy JPK w 2020 roku, podatnicy muszą się dobrze przygotować, szczególnie pod kątem prawidłowej identyfikacji transakcji. Konsekwencje za popełniony błąd w nowym JPK będą bowiem dla nich dotkliwe. Przyczyną nakładania wspomnianej kary jest uniemożliwienie weryfikacji organom podatkowym powstałych transakcji.

Poniżej szczegóły oznaczeń, proszę sprawdzić czy obejmie Was nowy obowiązek.

KODY GTU, które wpiszecie na swojej fakturze jeśli sprzedajecie:

GTU_OI: napoje alkoholowe — alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (jeśli taki alkohol jest częścią usługi gastronomicznej to obowiązku oznaczania kodem brak)

GTU 02: benzyny silnikowe i lotnicze, oleje napędowe i opałowe, biopaliwa ciekłe itp. (pełen katalog towarów znajduje się w art. 103 ust. 5aa ustawy),

GTU 03: olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olej smarowy, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 1999 z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85,

GTU_04: wyroby i susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych,

GTU_05: odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy

GTU 06: urządzenia elektroniczne oraz części do nich, określone w poz. 7-9, 59- 63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy (uwaga na folię stretch, która jak wiadomo jest urządzeniem elektronicznym ;-))

GTU 07: pojazdy i części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701 — 8708 oraz CN 8708 10 (jeśli takie części samochodowe są częścią usługi naprawy auta to obowiązku oznaczania kodem brak, nawet jeśli te części wymienione są na fakturze sprzedaży),

GTU_08: metale szlachetne i nieszlachetne,

GTU_09: lekarstwa i wyroby medyczne, artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,

GTU_IO: budynki, budowle, grunty (usług budowlanych nie oznaczamy kodem!

Leasing finansowy budynków czy budowli, sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność oraz ustanowienie prawa wieczystego gruntu też oznaczamy)

GTU_11 : usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,

GTU 12: usługi o charakterze niematerialnym: prawne, księgowe, doradcze, reklamowe.

(usługi notariusza to też usługi prawne! Pomocna tu jest klasyfikacja PKWIU)

GTU_13: usługi transportowe i gospodarki magazynowej (wg wyjaśnień MF jeśli taki transport jest częścią sprzedaży towarów to obowiązku oznaczania kodem brak, nawet jeśli ten transport wymieniony jest na fakturze sprzedaży),

Oznaczenie GTU maja również zastosowanie do:

  • faktur zaliczkowych

  • faktury z oznaczeniem FP wystawionych do paragonów

  • towarów używanych

  • eksportu usług np. niematerialnych

Na jednej fakturze sprzedaży może być kilka kodów GTU. SYMBOLE PROCEDURY, które wpiszecie na swojej fakturze sprzedaży:

SW dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy (gdy sprzedajecie towary za granicę dla osób prywatnych),

EE świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy (m.in tzw. procedura MOSS)

TP powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy

(to szczególnie ważne! Gdy wystawisz fakturę na np. swojego brata, żonę, jeśli jesteś wspólnikiem spółki to na spółkę albo prezesem, który fakturuje swoją sp. z o.o.

TT_WNT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy

TT_D dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy

MR_T świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustaw

MR_UZ dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy

I 42 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42

Procedura 42 dotyczy importu towaru a więc na wstępie warto by było wyjaśnić co to jest import ? Import towarów jest określony w ustawie o podatku VAT jako przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego (poza UE) na terytorium Unii Europejskiej

I 63 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63

I 63 — po powrotnym przywozie towarów, które przeszły wcześniej odprawę celną w Polsce lub w innym kraju Unii Europejskiej, następuje wewnątrzwspólnotowa dostawa tych towarów.

B_SPV transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy

B SPV DOSTAWA dostawa towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy

B MPV PROWIZJA świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy

MPP transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (oznaczaj tylko te faktury sprzedaży, które mają obowiązkowy MPP, nie wszystkie „dla wygody i na wszelki wypadek).

Ewidencja sprzedaży będzie zawierała następujące dodatkowe oznaczenia dowodów:

  1. RO— dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących.

  2. WEW — dokument wewnętrzny

  3. FP— faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy — faktura do paragonu.

Ewidencja zakupów będzie zawierała następujące dodatkowe oznaczenia dowodów:

VAT_RR — faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy.

WEW — dokumentu wewnętrznego.

MK — faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy.

IMP — podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy.

Zmiany jak widać są obszerne a pomyłki mogą przedsiębiorcę dużo kosztować. Za każdy błąd będą nakładane kary pieniężne w wysokości 500 zł.

Proszę zwróć uwagę na to, że nasze biuro w ramach zawartej umowy nie weryfikuje prawidłowości oznaczeń znajdujących się na dostarczanych fakturach sprzedaży, wynika to z braku odpowiedniej wiedzy co do klasyfikacji kodu CN oraz PKWiU.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

beataCreative art