pelna ksiegowosc bielsko

Biuro rachunkowe wie, że sukcesie firm na rynku decyduje wiele czynników. Jednym z nich jest sprawnie działający dział księgowości. Z powodu szybko zmieniającego się otoczenia i niestabilności przepisów coraz więcej firm decyduje się na outsourcing- obsługa kompleksowa.

Pakiet kompleksowy zapewnia: pełną pomoc i porady tj. kompleksową obsługę Klienta dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb.

Pakiet kompleksowy:
prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
•    rejestrów VAT sprzedaży i zakupu
•    ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
•    rozliczeń ZUS właściciela firmy
•    sporządzanie deklaracji miesięcznych PIT-5(L) oraz VAT-7
•    reprezentowanie podatnika przed US, UKS, ZUS, GUS
•    rozliczenie roczne właściciela firmy
•    rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
•    zmiany danych w US, ZUS, GUS
•    zmiany danych Spółki z o.o. w KRS
•    zakładanie działalności gospodarczych ( osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółki z o.o., spółki komandytowe )
•    sporządzanie pism (odwołania, sprzeciwu) w sprawach karno skarbowych
•    sporządzenie umów cywilno-prawnych, w tym umowy zlecenia
•    prowadzenie spraw (w tym karno-skarbowych) w imieniu podatnika przed US, UKS, ZUS
•    konsultacje, porady księgowe i prawne w siedzibie Biura Rachunkowego
•    telefoniczne konsultacje, porady księgowe 

Ryczałt Ewidencjonalny

Ryczałt ewidencjonowany jest specyficzną formą opodatkowania, gdzie podstawą jest przychód, a nie jak w innych formach dochód tzn. przychód pomniejszony o koszty. Wybór ryczałtowej formy opodatkowania zależy przede wszystkim od charakteru działalności. A w ramach naszych usług prowadzimy;

Ryczałt ewidencjonowany dla podatników VAT:
•    ewidencja zdarzeń gospodarczych
•    rejestry VAT
•    ewidencji środków trwałych i wyposażenia
•    sporządzanie miesięcznych deklaracji do Urzędu Skarbowego oraz dostarczenie ich do urzędów

Ryczałt ewidencjonowany bez podatku VAT:
•    ewidencja zdarzeń gospodarczych
•    ewidencja środków trwałych i wyposażenia

Rozliczenia roczne PIT, CIT

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)

Zakres usług w ramach prowadzenia KPiR obejmuje:

•    analizę, kontrolę i wprowadzanie dostarczanych dokumentów,
•    prowadzenie ewidencji VAT sprzedaży i zakupów,
•prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
• sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych i zeznań rocznych.

Ewidencja i rozliczenia VAT

Podatnicy VAT mają obowiązek prowadzenia właściwej ewidencji zakupów i usług od towarów i usług. Podstawowymi dokumentami niezbędnymi do prowadzenia takiej ewidencji są faktury VAT, faktury korygujące oraz dokumenty celne.

Pomagamy podatnikowi na bieżąco prowadzić ewidencje zakupów i sprzedaży, a dokumenty archiwizujemy. Każda oferta współpracy jest rozpatrywana indywidualnie.

Księgi rachunkowe- pełna księgowość (KH)

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości dn. 29.09.1994 r. (DZ.U. nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami), w oparciu o dostarczone dowody księgowe, przy zachowaniu należytej staranności , w tym:

•    otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont
•    wyprowadzanie zaległości księgowych
•    bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
•    sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych [ CIT-2 ] i podatku od towarów i usług [VAT-7 ]
•    sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
•    prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
•    okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny 
•    sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności, sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu [CIT-8]
•    udzielanie konsultacji księgowych dotyczących prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych

Kadry i płace

Nasze biuro w ramach oferowanych usług prowadzi również profesjonalną obsługę płac i rozliczeń z ZUS.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy między innymi:

 • sporządzanie i ewidencję danych kadrowych w systemie kadrowo-płacowym
 • przygotowywanie umów o pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi regulacjami Zleceniodawcy
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności
 • zarządzanie wynagrodzeniami: 
  • sporządzanie list płac
  • obliczanie obciążeń (składki ZUS, zaliczki PIT) związanych z wypłatą wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, w tym obciążeń z tytułu Funduszu Pracy i ZFŚS
  • naliczanie wynagrodzeń chorobowych, urlopowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odpraw
  • przygotowanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania klient zobowiązany jest przepisami prawa
 • przygotowywanie deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON
 • przygotowywanie rozliczeń z ZUS, US i PFRON
 • przygotowywanie deklaracji rocznych  
 • ustalanie uprawnień urlopowych (wymiar urlopu, urlop należny, bilanse urlopowe),
 • reprezentowanie klienta przed ZUS
 • szczegółowe raportowanie zgodnie z wymaganiami polskiego prawa (m.in. do ZUS, Urzędów Skarbowych, GUS) oraz indywidualnymi potrzebami naszych Klientów

Reprezentowanie podatnika

W ramach reprezentowania Klienta oferujemy:

 • reprezentowanie podatnika w sporze z organami podatkowymi
 • reprezentowanie podatnika w czasie kontroli podatkowej
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów podatkowych 
 • sporządzanie zapytań o indywidualną interpretację przepisów podatkowych 

Audyt

 1.Ocena części sprawozdania finansowego

Celem świadczonych usług audytorskich jest uwiarygodnienie danych finansowych poprzez wydanie opinii audytora potwierdzającej ich rzetelność i jasność.

Kluczową cechą odróżniającą tę usługę od audytu sprawozdań finansowych jest przeprowadzenie audytu i wydanie opinii jedynie o części sprawozdania finansowego np. o części przedstawiającej środki trwałe lub zapasy. 

2.Ocena sprawozdań finansowych

3.Przegląd i optymalizacja procesów finansowo – księgowych

Służby finansowo-księgowe często koncentrują się głównie na sporządzaniu zewnętrznych sprawozdań i deklaracji podatkowych. Celem naszej usługi jest poprawienie integracji służb finansowych z celem firmy, w szczególności w aspekcie kontroli wewnętrznej, zarządzania majątkiem obrotowym, finansowania spółki, planowania finansowego i controllingu oraz współpracy z dostawcami i odbiorcami.

W ramach projektu możliwe są następujące prace:
•    analizy działalności operacyjnej i organizacji firmy
•    analizy procesów oraz dokumentacji obowiązującej w pionie finansowym
•    analiza ewentualnych uwarunkowań wynikających z uczestnictwa firmy w grupie kapitałowej 
•    analiza istniejących systemów informatycznych
•    oceny kompetencji pracowników
•    udział w implementacji zaproponowanego rozwiązania
•    ustalenie koncepcji rozwiązania docelowego wraz z planem implementacji (np. zmian organizacyjnych, ewidencyjnych, utworzenie centrum usług księgowych dla grupy kapitałowej)
•    przygotowanie odpowiednich instrukcji
•    szkolenia dla pracowników

Pozostałe Usługi Księgowe

W zależności od zakresu potrzeb Klienta oferujemy również pomoc m.in. w:

•    założeniu własnej firmy (dla przyszłego klienta-gratis)
•    likwidacji działalności
•    wyprowadzaniu zaległości
•    sporządzaniu wniosków kredytowych,
•    rozliczaniu dotacji,
•    zwrot VAT z zagranicy,
•    zwrot VAT od niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,
•    indywidualne rozliczenia roczne krajowe i zagraniczne,
•    oraz inne w zależności od indywidualnych potrzeb naszych Klientów