28
Cze

Ulga na zakup kasy fiskalnej

4profitcompl 0 comment
Ulga na zakup kasy fiskalnej

Każdy przedsiębiorca sprzedając towary bądź usługi na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej jest zobligowany do rejestrowania transakcji za pomocą kasy fiskalnej. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dany przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia od tego obowiązku.

Aby taką inwestycję ułatwić, możliwa jest ulga w postaci zwrotu części poniesionych kosztów. Ma to zastosowanie zarówno w przypadku podatników VAT, jak i tych zwolnionych z VAT’u.

O czym powinna pamiętać osoba, która zakupiła/zakupi kasę fiskalną:

  • Przedsiębiorca winien jest ponieść koszt samego zakupu kasy lub kas rejestrujących. Jeśli posiada więcej niż jeden punkt handlowy – dla każdego z nich powinna zostać zakupiona osoba kasa.
  • Nawet jeśli proces zakupowy już się rozpoczął i podatnik czeka na zamówioną kasę, musi pamiętać o prowadzeniu rejestru online. Poprawne wdrożenie tego procesu zagwarantuje późniejsze, bezproblemowe przeniesienie danych pomiędzy kasą on-line a Centralnym Repozytorium Kas.
  • W przypadku kas on-line numer ewidencyjny nadawany jest w momencie fiskalizacji.
  • W kasach wirtualnych, w których możliwy jest zapis kopii – należy zwrócić się do serwisanta, który pomoże dokonać fiskalizacji. Istotnym jest fakt, że taki dokument należy złożyć u odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie 7 dni od jej wystąpienia.

Na czym polega ulga?

Przepisy podatkowe zakładają ulgę dla podatników, którzy rozpoczynają działania w zakresie ewidencjonowanie swojej sprzedaży z pomocą kas fiskalnych. Ulga ta obejmuje częściowy zwrot kosztów zakupu urządzenia, w przypadku:

  1. „Podatników u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących”
  2. „Podatników u których nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1, do prowadzenia ewidencji sprzedaży.”
  3. „Podatników mających prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.”

Wszystkie te przypadki opisane są w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

Odliczenie ulgi na zakup kasy fiskalnej może być dokonane w pliku JPK_V7 lub w deklaracji VAT, w rozliczeniu za okres (miesiąc lub kwartał, w zależności od zastosowanego okresu rozliczenia), w którym rozpoczęto ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej.

4profitcomplCreative art