01
Kwi

Urlopy – ich rodzaje i przysługujący wymiar

4profitcompl 0 comment
Urlopy - ich rodzaje i przysługujący wymiar

Wszyscy doskonale znają zasady i warunki otrzymywania urlopu wypoczynkowego. Jednak istnieją jeszcze inne rodzaje urlopów, które można zastosować w wyjątkowych sytuacjach.

Ten specyficzny rodzaj dni wolnych ma tę charakterystykę, że zawsze związane są z niecodzienną sytuacją życiową pracownika.

Urlop bezpłatny

Jest to rodzaj urlopu, którego celem nie jest odpoczynek pracownika, ale zwolnienie go z świadczenia pracy. W jego trakcie pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia, ale nadal przysługują mu niektóre prawa pracownicze. Wynika to z faktu, że wciąż jest zatrudniony. W związku z tym pracodawca nie może mu wypowiedzieć umowy w tym okresie.

Istnieją tu dwa rodzaje urlopów:

 • określony w art. 174 § 1 Kodeksu pracy zgodnie, z którym pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego na dowolny cel
 • wynikający z art. 1741 § 1 Kodeksu pracy, kiedy za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie pracodawca udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu pomiędzy zatrudniającymi

Urlop bezpłatny nie wlicza się do stażu pracy czy stażu urlopowego.

Pracownik winien jest złożyć wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego, nie musi jednak podawać przyczyn takowej decyzji.

Urlop okolicznościowy

Ten rodzaj urlopu przysługuje pracownikowi w związku z zaistniałą ważną okolicznością. W czasie jego trwania zatrudniony otrzymuje pełne wynagrodzenie. Osoba ubiegająca się o taki urlop musi złożyć odpowiednio udokumentowany wniosek, zawierający np. akt urodzenia czy małżeństwa.

Jest to urlop krótkotrwały i jego długość zależy od istotności wydarzenia i stopnia pokrewieństwa z osobą, której dotyczy dana okoliczność. Wygląda to następująco:

 • Własny ślub – 2 dni.
 • Narodziny dziecka – 2 dni.
 • Ślub dziecka – 1 dzień.
 • Śmierć oraz pogrzeb matki, ojca, macochy, ojczyma, małżonka, dziecka – 2 dni.
 • Śmierć oraz pogrzeb brata, siostry, dziadka, babci, teścia, teściowej lub innej osoby, która była na utrzymaniu pracownika albo pod jego bezpośrednią opieką –  1 dzień.

Urlop na żądanie

Każdemu zatrudnionemu w ramach umowy o pracę przysługuje, w ciągu roku kalendarzowego, prawo do urlopu na żądanie. Jego długość to maksymalnie 4 dni. Urlop taki można wykorzystać jednorazowo lub pojedynczo w dowolnych odstępach czasowych.

Należy pamiętać że jest on częścią urlopu wypoczynkowego, dlatego też wykorzystuje się go w ramach jego wymiaru podstawowego – 20 lub 26 dni. Chęć skorzystania z takiego urlopu pracownik musi zgłosić najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Forma powiadomienia może być dowolna dowolna – telefonicznie, drogą elektroniczną, kurierem czy za pośrednictwem innej osoby.

Urlop ojcowski

Przysługuje on wyłącznie ojcu. Pracodawca udziela go po otrzymaniu odpowiedniego wniosku, ale nie później niż 7 dni przed jego rozpoczęciem. Wymiar urlopu to 14 dni. Jednak może być podzielony na dwie równe części. Pracownik traci do niego prawo po ukończeniu przez dziecko 24 miesiąca życia.

Urlop na poszukiwanie pracy

Zgodnie z art. 37 Kodeksu pracy, kiedy pracodawca wypowiada umowę o pracę, pracownikowi przysługuje płatne zwolnienie przeznaczone na poszukiwanie pracy. Jego wymiar zależny jest od długości okresu wypowiedzenie:

 • 2 tygodnie/1 miesiąc – 2 dni robocze
 • 3 miesiące – 3 dni robocze

Urlop szkoleniowy

Dla pracowników, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe z własnej inicjatywy za zgodą pracodawcy lub z inicjatywy pracodawcy.

W wymiarze:

 • 6 dni dla pracownika przygotowującego się do egzaminu eksternistycznego, maturalnego oraz potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
 • 21 dni na napisanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.
4profitcomplCreative art