22
Paź

Zatrudnianie cudzoziemców – co należy wiedzieć przed przyjęciem do pracy obcokrajowca

4profitcompl 0 comment
Zatrudnianie cudzoziemców - co należy wiedzieć przed przyjęciem do pracy obcokrajowca

Obecnie wielu pracodawców decyduje się na poszukiwanie i zatrudnianie osób spoza granic Polski. Nasz kraj zajmuje pierwsze miejsce wśród krajów europejskich, pod względem ilości wydawanych wiz długoterminowych, zezwoleń pobytowych związanych z podjęciem pracy przez cudzoziemców.

Jakie dokumenty są wymagane?

Firma, która ma zamiar zatrudnić obcokrajowca musi złożyć stosowne oczywiście stosowne dokumenty. Najważniejsze z nich to (w zależności od typu podejmowanej pracy):

  • zezwolenie na pracę cudzoziemca
  • zezwolenie na pracę sezonową
  • wpis do ewidencji oświadczeń o powierzaniu pracy cudzoziemcowi

W samej pierwszej połowie 2018 roku rząd wydał ponad 15 tysięcy pozwoleń na pracę dla obcokrajowców. Jest to najbardziej powszechna forma ich zatrudniania. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku wymagane jest posiadanie, przez samego zatrudnianego, tytułu pobytowego.

Następnie należy podpisać z pracownikiem umowę, która przetłumaczona została na jego język ojczysty. Dodatkowo pracodawca powinien:

  • skopiować dokument pobytowy cudzoziemca
  • powierzyć pracę na warunkach spisanych w zezwoleniu lub oświadczeniu,
  • zgłosić cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego (w przypadku odpowiedniej formy zatrudnienia),
  • przekazać informacje o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca (w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wskazanej w oświadczeniu)

Zezwolenie na pracę – po stronie pracownika czy pracodawcy?

Odwrotnie niż w przypadku ubiegania się o prawo pobytu, o zezwolenie na pracę wnioskuje sam zatrudniający. W większości przypadków wydawane jest ono przez wojewodę (wyjątek stanowi zezwolenie typu S, które wydaje starosta). Występuje 6 rodzajów zezwoleń na pracę – A, B, C, D, E, i S. Od stycznia 2018 obowiązuje też nowy rodzaj dokumentu dopuszczającego do rynku pracy i jest to oświadczenie rejestrowane w powiatowym urzędzie pracy przez zatrudniającego.

Pismo to tyczy się powierzenia pracy obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy i uprawnia do wykonywania pracy niesezonowej bez zezwolenia przez 6 miesięcy w kolejnych 12 miesiącach.

Powyższe zezwolenie na pracę nie może być wydane, jeżeli podmiot powierzający pracę nie spełnił wymogów dot. udzielenia zezwolenia na pracę lub był karany za określone przestępstwa lub wykroczenia. Zezwolenia nie są wydawane również jeżeli cudzoziemiec nie spełnia określonych wymogów, tj.: był ukarany za określone przestępstwa lub jeżeli jego dane osobowe zostały umieszczone w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest wskazany jako niepożądany.

Właściwy organ może odmówić wydania zezwolenia, jeżeli stwierdzi że celem wnioskującego nie jest powierzenie pracy cudzoziemcowi lub celem cudzoziemca nie jest wykonywanie pracy, lub wnioskodawca nie dopełnia obowiązków wynikających z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy, tj.: nie posiada odpowiedniego zaplecza finansowego aby pokryć zobowiązania, nie prowadzi czy też nie odprowadzał należytych składek czy podatków w odpowiednim terminie.

Jeśli nastąpiła odmowa, pracodawca ma prawo do odwołania do organu drugiej instancji. W tym wypadku jest do minister do spraw pracy.

4profitcomplCreative art