17
Sty

Zmiany w ustawie VAT 2017/2018

admin 0 comment

Zmiany w ustawie VAT 2017/2018

Reverse charge na usługi budowlane

Zmiana art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT:

Podatnikiem są podmioty nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

b) usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Dodany art. 17 ust. 1h ustawy o VAT:

W przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy przepis ust. 1 pkt 8 stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024)

Likwidacja zwolnienia z VAT usług okołoubezpieczeniowych oraz okołofinansowych

Uchyla się art. 43 ust. 13 i 14 ustawy o VAT:

13. Zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41.

14. Przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41.

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024)

Odliczanie VAT przy WNT i imporcie usług

Zmiana art. 86 ust. 10b ustawy o VAT:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w:

ust. 2 pkt 4 lit. c – powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik:

a) otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,

b) uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy;

ust. 2 pkt 4 lit. a, b i d – powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy.

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024)

Odliczanie VAT przy WNT i imporcie usług

Dodany art. 86 ust. 10i ustawy o VAT:

W przypadku uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, w terminie późniejszym niż określony w ust. 10b pkt 2 lit. b i pkt 3, podatnik może odpowiednio zwiększyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej.

Przepisy ustawy o VAT, które zostały dodane do polskiego systemu prawnego z dniem 1 stycznia 2017 r., wprowadzają warunek ograniczenia rozliczenia podatku 3 miesięcznym terminem. Taki warunek jest nieznany przepisom dyrektywy 2006/112/WE. Wprowadzenie tego 3 miesięcznego terminu narusza zasadę neutralności VAT.

(por. nieprawomocny wyrok WSA w Krakowie z 21 września 2017 r., sygn. I SA/Kr 709/17)

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024)

Zmiany w zakresie zwrotu różnicy podatku

Dodany art. 87 ust. 2b ustawy o VAT:

Weryfikacja zasadności zwrotu różnicy podatku może obejmować sprawdzenie rozliczenia podatnika, rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami, będącymi przedmiotem rozliczenia podatnika, oraz sprawdzenie zgodności tych rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji.

Dodany art. 87 ust. 2c ustawy o VAT:

Naczelnik urzędu skarbowego przedłuża podatnikowi termin zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w ust. 2, 5a i 6, na podstawie żądania zgłoszonego przez Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokuratora Generalnego w związku z prowadzonym postępowaniem na okres wskazany w żądaniu, nie dłuższy niż 3 miesiące. Żądanie zawiera uzasadnienie. Przepis ust. 2 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024)

Zmiany w zakresie przyspieszonego (25-dniowego) zwrotu różnicy podatku

Zmiana art. 87 ust. 6 ustawy o VAT:

Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

1. kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z:

a) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,

b) faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,

c) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,

d) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

2. kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,

3. podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w ust. 2,

4. podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1-3

– przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a-2c oraz ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio.

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024)

Brak rejestracji i odpowiedzialność solidarna podmiotu dokonującego zgłoszenia VAT-R

Dodany art. 96 ust. 4a ustawy o VAT:

Naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania podmiotu, jeżeli:

1. dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub

2. podmiot ten nie istnieje, lub

3. mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub

4. podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego.

Dodany art. 96 ust. 4b ustawy o VAT:

W przypadku zarejestrowania podatnika, którego zgłoszenie rejestracyjne zostało złożone przez pełnomocnika, pełnomocnik odpowiada solidarnie wraz z zarejestrowanym podatnikiem do kwoty 500 000 zł za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024)

Wykreślanie z rejestru podatników VAT

Zmiana art. 96 ust. 9 ustawy o VAT:

Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli:

1. podatnik nie istnieje lub

2. mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, lub

3. dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą, lub

4. podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024)

Wykreślanie z rejestru podatników VAT

Dodany art. 96 ust. 9a ustawy o VAT:

Wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT podlega także podatnik, który:

1. zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy lub

2. będąc obowiązanym do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały, lub

3. składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia, lub

4. wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane, lub

5. prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej

– z zastrzeżeniem ust. 9b-9f.

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024)

Wykreślanie z rejestru podatników VAT UE

Zmiana art. 97 ust. 15 ustawy o VAT:

W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1-3, złoży za 3 kolejne miesiące lub kwartał deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu ten podmiot z rejestru jako podatnika VAT UE i powiadamia go o wykreśleniu.

Dodany art. 97 ust. 15a ustawy o VAT:

Przepis ust. 15 stosuje się odpowiednio, gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1-3, przez okres 3 kolejnych miesięcy nie składał informacji podsumowujących, o których mowa w art. 100, pomimo istnienia takiego obowiązku.

Zmiana art. 97 ust. 16 ustawy o VAT:

Wykreślenie podatnika z rejestru jako podatnika VAT, o którym mowa w art. 96 ust. 6 i 8-9a, jest równoznaczne z wykreśleniem z rejestru jako podatnika VAT UE. Przepisy art. 96 ust. 9g-9i stosuje się odpowiednio.

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024)

Ograniczenie możliwości składania deklaracji kwartalnych

Zmiana art. 99 ust. 3 ustawy o VAT:

Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.

Zmiana art. 99 ust. 3a ustawy o VAT:

Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do podatników:

1. rejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni – przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub

2. którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024)

Deklaracje elektroniczne

Dodany art. 99 ust. 11b ustawy o VAT:

Deklaracje, o których mowa w ust. 1-3, 3c-6, 8-9 i 11a, składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przepis przejściowy – art. 16 ustawy z 1.12.2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

W odniesieniu do okresów rozliczeniowych przypadających od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. nie stosuje się przepisu art. 99 ust. 11b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w stosunku do podatników, którzy nie są:

1. obowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE;

2. dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, lub nabywcami tych towarów lub usług;

3. obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) lub art. 27 ust. 1c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, 1926, 1933 i 1948), do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zmiana art. 100 ust. 3 ustawy o VAT:

Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w ust. 1.

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024)

Odpowiedzialność solidarna za WNT paliw

Wprowadzenie wymogu zapewnienia organom podatkowym dostępu do rachunku przez sprzedawcę, który chce być wpisany do wykazu podmiotów, które wniosły kaucję gwarancyjną.

Objęcie kolejnych towarów z kategorii złota i srebra mechanizmem odwróconego obciążenia, a co za tym idzie wyłączenie ich z wykazu towarów wrażliwych (załącznika nr 13 do ustawy o VAT).

Dodanie do katalogu towarów wrażliwych (załącznik nr 13 do ustawy o VAT) towarów z kategorii elektroniki, tj. dyski twarde (dyski HDD) oraz pamięci półprzewodnikowe SSD (dyski SSD).

Wprowadzenie dodatkowych przesłanek, które muszą być spełnione, aby podatnik nabywający towary wymienione w załączniku nr 13 do ustawy o VAT był zwolniony z odpowiedzialności solidarnej :

dokonanie przez nabywcę zapłaty za nabywane towary na rachunek bankowy sprzedawcy albo rachunek sprzedawcy w SKOK wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym;

posiadanie przez sprzedawcę, na dzień poprzedzający dokonanie dostawy, wymaganych w wykonywaniu takiej działalności koncesji.

Nie stosuje się nowych regulacji do wyrobów energetycznych nie służących do napędu takich jak m.in.: olej nieprzeznaczony do napędu pojazdów (por. nieprawomocny wyrok WSA w Szczecinie z 25.05.2017 r., I SA/Sz 317/17; nieprawomocny wyrok WSA w Gdańsku z 25.07.2017 r., I SA/Gd 262/17); olej smarowy (CN 27101991-99) oraz preparaty smarowe (CN 34031980) (nieprawomocne wyroki WSA w Łodzi z 11.07.2017 r.: I SA/Łd 374/17, I SA/Łd 375/17) lub nawet olej napędowy używany do innych celów niż wymienione w art. 86 ust. 2 ustawy akcyzowej niebędący paliwem silnikowym (por. nieprawomocne wyroki WSA w Łodzi z 22.06.2017 r.: I SA/Łd 377/17; I SA/Łd 376/17); wyroby zużywane do produkcji kosmetyków (por. nieprawomocny wyrok WSA w Łodzi z 19.10.2017 r., I SA/Łd 716/17);

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024)

Zaliczki na VAT z tytułu WNT od paliw (art. 103 ust. 5a-5d ustawy o VAT)

Nie stosuje się nowych regulacji do wyrobów energetycznych nie służących do napędu takich jak m.in.: olej nieprzeznaczony do napędu pojazdów (por. nieprawomocny wyrok WSA w Szczecinie z 25.05.2017 r., I SA/Sz 317/17; nieprawomocny wyrok WSA w Gdańsku z 25.07.2017 r., I SA/Gd 262/17); olej smarowy (CN 27101991-99) oraz preparaty smarowe (CN 34031980) (nieprawomocne wyroki WSA w Łodzi z 11.07.2017 r.: I SA/Łd 374/17, I SA/Łd 375/17) lub nawet olej napędowy używany do innych celów niż wymienione w art. 86 ust. 2 ustawy akcyzowej niebędący paliwem silnikowym (por. nieprawomocne wyroki WSA w Łodzi z 22.06.2017 r.: I SA/Łd 377/17; I SA/Łd 376/17); wyroby zużywane do produkcji kosmetyków (por. nieprawomocny wyrok WSA w Łodzi z 19.10.2017 r., I SA/Łd 716/17).

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024)

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe (sankcja VAT)

Dodany Rozdział 5 ustawy o VAT:

Art. 112b ustawy o VAT

1. W razie stwierdzenia, że podatnik:

a. w złożonej deklaracji podatkowej wykazał:

kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,

kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej,

kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe wyższą od kwoty należnej,

kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego,

b. nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego

naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego określa odpowiednio wysokość tych kwot w prawidłowej wysokości oraz ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024)

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe (sankcja VAT)

Dodany Rozdział 5 ustawy o VAT:

Art. 112b ustawy o VAT

2. Jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo w trakcie kontroli celno-skarbowej w przypadkach, o których mowa w:

ust. 1 pkt 1 (zaniżenia/zawyżenia), podatnik złożył korektę deklaracji uwzględniającą stwierdzone nieprawidłowości i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu,

ust. 1 pkt 2 (brak deklaracji/brak zapłaty), podatnik złożył deklarację podatkową i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego

wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosi 20% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024)

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe (sankcja VAT)

Dodany Rozdział 5 ustawy o VAT:

Art. 112c ustawy o VAT

W zakresie, w jakim w przypadkach, o których mowa w art. 112b ust. 1 pkt 1 (zaniżenia/zawyżenia) oraz ust. 2 pkt 1 (tzw. korekta pokontrolna), odpowiednio zaniżona kwota zobowiązania podatkowego, zawyżona kwota zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego, zawyżona kwota różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, lub wykazanie kwoty zwrotu różnicy podatku lub kwoty zwrotu podatku naliczonego, lub kwoty różnicy podatku do obniżenia za następne okresy rozliczeniowe, w miejsce wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającego wpłacie na rachunek urzędu skarbowego, wynikają w całości lub w części z obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur, które:

1. zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,

2. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,

3. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,

4. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności

– wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego w części dotyczącej podatku naliczonego wynikającego z powyższych faktur wynosi 100%.

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024)

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe (sankcja VAT)

Art. 112b ustawy o VAT

3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się:

a. jeżeli przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej podatnik:

złożył odpowiednią korektę deklaracji podatkowej albo

złożył deklarację podatkową z wykazanymi kwotami podatku

– oraz wpłacił na rachunek urzędu skarbowego kwotę wynikającą ze złożonej deklaracji albo korekty deklaracji podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;

b. w zakresie ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego, w przypadku gdy zaniżenie kwoty zobowiązania podatkowego lub zawyżenie kwoty zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, wiąże się z:

popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub oczywistymi omyłkami,

nieujęciem podatku należnego lub podatku naliczonego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy, a podatek należny lub podatek naliczony został ujęty w poprzednich okresach rozliczeniowych lub w okresach następnych po właściwym okresie rozliczeniowym, jeżeli nastąpiło to przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej;

c. w zakresie ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.

MONITORING TRANSPORTU

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. z 2017 r. poz. 708 ze zm.). Obowiązuje od 3.04.17 r.

Narzędzie do walki z nieuczciwymi podmiotami, które nielegalnie handlują m.in. paliwami płynnymi, olejami roślinnymi, alkoholem całkowicie skażonym oraz suszem tytoniowym.

Należy sprawdzić kod CN/PKWiU towaru. Istotna jest wielkość op. jedn.

Podmioty, które mają obowiązek zgłaszania przewozu towarów wskazanych w ustawie, tj. dokonujące:

1. dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT;

2. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w rozumieniu ustawy o VAT;

3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w rozumieniu ustawy o VAT;

4. eksportu i dopuszczenia do obrotu na terytorium kraju

– muszą zarejestrować dane podmiotu oraz ustanowić reprezentację, korzystając z usługi „e-Klient”.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1178 ze zm.).

§ 1. Systemem monitorowania drogowego przewozu towarów objęty jest przewóz towarów objętych:

1. podkategoriami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług od 10.41.21 do 10.41.29, podkategoriami od 10.41.51 do 10.41.60 oraz podkategorią 10.62.14,

2. pozycjami Nomenklatury Scalonej:

a. od 1507 do 1516 i

b. 1517, z wyłączeniem margaryny oraz margaryny płynnej

– jeżeli masa brutto przesyłki przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów.

Objęcie olejów roślinnych monitoringiem transportu od 22.09.2017 r.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do towarów:

1. przewożonych przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe;

2. objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;

3. przemieszczanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem Systemu;

4. przewożonych w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 26 kg albo 26 litrów.

PRAWO KARNE

Nowe przestępstwa związane z fakturowaniem

Zmiany wprowadzone ustawą z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 244) obowiązujące od 1 marca 2017 r.

Zaostrzenie odpowiedzialności.

Uregulowanie przestępstw związanych z fakturowaniem.

Nowa formuła przyjęcia gradacji typów czynów zabronionych – podstawowego i kwalifikowanego. Są one uzależnione od wysokości kwoty należności ogółem, uwidocznionej na fakturze.

Odwołanie do nomenklatury ustawy podatkowej (np. definicja faktury).

Możliwe zarządzenie procesowej kontroli i utrwalania treści rozmów telefonicznych.

Dotychczas obowiązujące regulacje

Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa … (art. 270 § 1 k.k.).

Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne … (art. 271 § 1 k.k.).

Osoba zobowiązana do wystawienia faktury VAT, o ile potwierdza w niej nierzeczywiste transakcje, czyli tworzy tzw. puste faktury, nie dopuszcza się przestępstwa z art. 270 § 1 k.k., ale przestępstwa fałszu intelektualnego, o jakim mowa w art. 271 § 1 k.k. (por. Wyrok SA w Katowicach z 29.01.2016 r., II AKa 464/15).

Zmiana treści fv

§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczną, podrabia lub przerabia fakturę w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury jako autentycznej używa,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

(art. 270a k.k.; mienie wielkiej wartości > 1.000.000 PLN)

Fałsz intelektualny faktury

§ 1. Kto wystawia fakturę lub faktury, zawierające kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest znaczna, poświadczając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury lub faktur używa,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

(art. 271a k.k.)

Przestępstwa fakturowe wielkich rozmiarów

§ 1. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 270a § 1 albo art. 271a § 1 wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

(art. 277a k.k.)

Dodatkowa grzywna

W razie skazania za przestępstwo określone w art. 270a § 1 lub 2, art. 271a § 1 lub 2 albo art. 277a § 1, grzywnę orzeczoną obok kary pozbawienia wolności można wymierzyć w wysokości do 3000 stawek dziennych.

(art. 277b k.k.)

Nadzwyczajne złagodzenie kary tj. czynny żal w wersji k.k. 😉

§ 1. Sąd na wniosek prokuratora stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 270a § 1 lub 2 lub art. 271a § 1 lub 2, który zawiadomił o nim organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, a także wskazał czyny pozostające w związku z popełnionym przez niego przestępstwem i ich sprawców, zanim organ ten o nich się dowiedział.

§ 2. Sąd na wniosek prokuratora może odstąpić od wymierzenia kary wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 270a § 1, 2 lub 3, art. 271a § 1,2 lub 3 lub art. 277a § 2, który, oprócz spełnienia warunków określonych w § 1, zwrócił korzyść majątkową osiągniętą z popełnienia tego przestępstwa w całości albo w istotnej części.

§ 3. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 277a § 1, który, oprócz spełnienia warunków określonych w § 1, zwrócił korzyść majątkową osiągniętą z popełnienia tego przestępstwa w całości albo w istotnej części.

(art. 277c k.k.)

Przepisy art. 277c § 1 i 3 stosuje się odpowiednio do sprawcy, który po wszczęciu postępowania ujawnił wobec organu powołanego do ścigania przestępstw wszystkie jemu znane, a nieznane dotychczas temu organowi istotne okoliczności przestępstwa, a także wskazał czyny pozostające w związku z popełnionym przez niego przestępstwem i ich sprawców.

(art. 277d k.k.)

Kontrola operacyjna – kiedy możliwa?

Kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych są dopuszczalne tylko wtedy, gdy toczące się postępowanie lub uzasadniona obawa popełnienia nowego przestępstwa dotyczy m.in.:

podrabiania lub przerabiania faktur lub używania faktur podrobionych lub przerobionych w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym oraz wystawiania i używania faktur poświadczających nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym;

fałszywego oskarżenia innej osoby o popełnienie przestępstwa, przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;

tworzenia fałszywych dowodów lub innych podstępnych zabiegów, kierujących przeciwko innej osobie ściganie o przestępstwo, przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe albo podejmowania takich zabiegów w toku postępowania.

Dowód uzyskany za pomocą czynu zabronionego na podstawie znowelizowanego art. 168a k.p.k.

Art. 168a. Niedopuszczalne jest przeprowadzenie i wykorzystanie dowodu uzyskanego do celów postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego, o którym mowa w art. 1 § 1 Kodeksu karnego.

– zmieniony przez art. 1 pkt 34 ustawy z dnia 11 marca 2016 r. (Dz.U.2016.437) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 kwietnia 2016 r.

Art. 168a. Dowodu nie można uznać za niedopuszczalny wyłącznie na tej podstawie, że został uzyskany z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego, o którym mowa w art. 1 § 1 Kodeksu karnego, chyba że dowód został uzyskany w związku z pełnieniem przez funkcjonariusza publicznego obowiązków służbowych, w wyniku: zabójstwa, umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności.

Dowód uzyskany za pomocą czynu zabronionego na podstawie znowelizowanego art. 168a k.p.k.

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich z 6 maja 2016 r. do Trybunału Konstytucyjnego:

Zobowiązanie sądu do uwzględnienia dowodu, który został pozyskany z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego narusza prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy. Nie zmienia tego wprowadzenie do przepisu wyjątków, które uniemożliwiają przeprowadzenia dowodu pozyskanego w związku z pełnieniem przez funkcjonariusza publicznego obowiązków służbowych, w wyniku: zabójstwa, umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności”.

Dowód uzyskany za pomocą czynu zabronionego na podstawie znowelizowanego art. 168a k.p.k.

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich z 6 maja 2016 r. do Trybunału Konstytucyjnego c.d.:

Ustawodawca, mimo wprowadzenia tych wyjątków, nadal pozostawia szeroką możliwość dowodzenia w oparciu o materiał zdobyty z naruszeniem postępowania lub za pomocą czynu zabronionego, chociażby w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych przeprowadzonych niezgodnie z prawem. Wprowadzone wyłączenia odnoszą się do dóbr ważnych, ale – jak się wydaje – stosunkowo rzadko naruszanych w postępowaniu, zwłaszcza w zestawieniu z szeroko zakrojonymi czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi. Naruszenia prawa do sprawiedliwego procesu nie sanuje także zasada swobodnej oceny dowodów”.

Dowód uzyskany za pomocą czynu zabronionego na podstawie znowelizowanego art. 168a k.p.k.

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich z 6 maja 2016 r. do Trybunału Konstytucyjnego c.d.:

Sprawiedliwość procesu narusza już samo dopuszczenie dowodu pozyskanego nielegalnie i włączenie go do materiału będącego podstawą rozstrzygnięcia sprawy. Nie wydaje się, żeby – biorąc pod uwagę art. 168a k.p.k. – sąd mógł nie oprzeć rozstrzygnięcia na danym dowodzie tylko z tego powodu, że dowód pozyskany był w sposób nielegalny. Norma rekonstruowana z art. 168a k.p.k. wywołuje dwa rodzaje skutków: bezpośredni i pośredni. Skutkiem bezpośrednim jest samo dopuszczenie do przeprowadzenia dowodów pozyskanych z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego. Już ten skutek w swojej istocie jest niezgodny z Konstytucją RP oraz Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”.

Dowód uzyskany za pomocą czynu zabronionego na podstawie znowelizowanego art. 168a k.p.k.

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich z 6 maja 2016 r. do Trybunału Konstytucyjnego c.d.:

Pod uwagę należy wziąć jednak jeszcze skutek pośredni. Otóż, przepis będący przedmiotem zarzutu w niniejszym wniosku legitymizuje bezprawne działania organów władzy publicznej, niejako skłaniając nawet te podmioty do zdobywania materiału dowodowego z naruszeniem przepisów prawa”.

Kto ściga?

Naczelnicy urzędów celno-skarbowych są właściwi w sprawach najpoważniejszych przestępstw i wykroczeń (wartość przekracza 400.000 zł) takich jak:

uchylanie się od opodatkowania i oszustwa podatkowe;

firmanctwo;

narażenie na nienależny zwrot podatku;

naczelnicy urzędów skarbowych – w sprawach pozostałych;

Szef Krajowej Administracji Skarbowej – w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe ujawnione w zakresie swojego działania.

Uprawnienia śledcze KAS (1)

Niejawne gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych, informacji o dochodach, obrotach, rzeczach i prawach majątkowych – podmiotów kontrolowanych, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, w tym skarbowego.

Niejawne uzyskiwanie danych niestanowiących treści przekazu telekomunikacyjnego, pocztowego albo elektronicznego, np.:

data, godzina, rodzaj połączenia;

dane identyfikujące nadawcę i odbiorcę przesyłki;

dane osobowe usługobiorcy usług elektronicznych.

Uprawnienia śledcze KAS (2)

Obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom.

Kontrola operacyjna (podsłuchy, czytanie poczty, e-maili) jako ultima ratio – w przypadku przestępstw skarbowych o wartości większej niż 50-krotność minimalnego wynagrodzenia (tj. więcej niż 100.000 zł).

Nabycie i sprzedaż kontrolowana, przyjęcie i wręczenie kontrolowane.

Posługiwanie się przez funkcjonariuszy dokumentami uniemożliwiającymi ustalenie danych ich identyfikujących.

Zatrzymywanie i przeszukiwanie poczty e-mail w trybie przepisów Kodeksu postępowania karnego.

Uprawnienia śledcze KAS (3)

Zasadniczy cel dysponowania przez KAS uprawnieniami śledczymi:

ściganie przestępstw skarbowych;

zapobieganie przestępstwom skarbowym;

uzyskiwanie i utrwalanie dowodów przestępstw skarbowych;

wykrywanie i ustalanie sprawców przestępstw skarbowych;

sprawdzenie uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie.

Uprawnienia śledcze KAS (4)

Kontrola sądowa:

podsłuchy” – za zgodą Sądu Okręgowego w Warszawie na pisemny wniosek Szefa KAS zaaprobowany na piśmie przez Prokuratora Generalnego.

Kontrola innych organów:

prowokacja (np. transakcje kontrolowane) – zarządzana przez Szefa KAS za pisemną zgodą Prokuratora Generalnego.

KONFISKATA ROZSZERZONA

Podstawowe założenia

Ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 1186, Sejm RP VIII Kadencji), ustawa uchwalona po poprawkach Senatu.

Wzorce czerpane z prawodawstw innych państw UE (m.in. Włochy).

W ocenie projektodawców, z całej UE wyłącznie Rumunia i Polska nie mają podobnych przepisów.

Domniemanie pochodzenia majątku z przestępstwa – przedsiębiorca może obalić.

Przepadek mienia (przedsiębiorstwa) bez wyroku skazującego.

Przepadek w obecnie obowiązujących regulacjach

Przepadek rzeczy może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. (art. 46 Konstytucji RP).

Orzecznictwo TK – czy przepadek może naruszać zasadę proporcjonalności ?

Przepadek: przedmiotów pochodzących z przestępstwa; przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa; a także korzyści z przestępstwa. (art. 44-45a k.k.; art. 29-33 k.k.s.).

Każdorazowo orzeka sąd.

Przepadek przedsiębiorstwa

§ 1. W razie skazania za przestępstwo, z którego popełnienia sprawca osiągnął, chociażby pośrednio, korzyść majątkową znacznej wartości, sąd może orzec przepadek przedsiębiorstwa stanowiącego własność sprawcy albo jego równowartości, jeżeli przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści.

§ 2. W razie skazania za przestępstwo, z którego popełnienia sprawca osiągnął, chociażby pośrednio, korzyść majątkową znacznej wartości, sąd może orzec przepadek niestanowiącego własności sprawcy przedsiębiorstwa osoby fizycznej albo jego równowartości, jeżeli przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści, a jego właściciel chciał, aby przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści albo, przewidując taką możliwość, na to się godził.

§ 3. W razie współwłasności przepadek, o którym mowa w § 1 i 2, orzeka się z uwzględnieniem woli i świadomości każdego ze współwłaścicieli i w ich granicach.

§ 4. Przepadku, o którym mowa w § 1 i 2, nie orzeka się, jeżeli byłoby to niewspółmierne do wagi popełnionego przestępstwa, stopnia zawinienia oskarżonego lub motywacji i sposobu zachowania się właściciela przedsiębiorstwa.

§ 5. Przepadku, o którym mowa w § 1 i 2, nie orzeka się, jeżeli szkoda wyrządzona przestępstwem lub wartość ukrytej korzyści nie jest znaczna wobec rozmiaru działalności przedsiębiorstwa.

§ 6. Sąd może odstąpić od orzeczenia przepadku, o którym mowa w § 2, także w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy byłby on niewspółmiernie dolegliwy dla właściciela przedsiębiorstwa.

(dodany art. 44a k.k.)

Projektodawca dba o interesy przedsiębiorców 😉

(…) w wypadku niektórych składników majątkowych, np. samochodów, ich przechowywanie generuje znaczne koszty, którymi obciąża się skazanego, lub ponosi je skarb państwa – w przypadku uniewinnienia. Bez względu zatem na rodzaj rozstrzygnięcia kończącego postępowanie karne, w wypadku ukrycia się oskarżonego, przejęcie zabezpieczonego mienia przez państwo i następnie spieniężenie go jest dla niego korzystne. Zakładane rozwiązanie ma więc w pewnym zakresie pozytywny wpływ na zwiększenie stopnia realizacji funkcji gwarancyjnej, ale również sprawiedliwościowej i kompensacyjnej, bowiem pozwala lepiej zabezpieczyć roszczenia odszkodowawcze pokrzywdzonych” .

Przepadek na wniosek prokuratora

Jeżeli w związku z popełnieniem czynu zabronionego osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, uzyskała korzyść majątkową lub świadczenie określone w art. 405–407, art. 410 i art. 412 Kodeksu cywilnego od Skarbu Państwa, jednostki samorządowej, państwowej lub samorządowej jednostki organizacyjnej, podmiotu, dla którego organ samorządu jest organem założycielskim, lub spółki prawa handlowego z większościowym udziałem Skarbu Państwa lub jednostki samorządowej, na wniosek prokuratora sąd, stosując przepisy prawa cywilnego, zobowiązuje tę osobę lub jednostkę do zwrotu korzyści albo jej równowartości uprawnionemu podmiotowi lub orzeka przepadek świadczenia albo jego równowartości na rzecz Skarbu Państwa.

(dodany art. 91a § 1 k.p.k.)

Przepadek udziałów w spółce sprzedającej mięso (M. Maj – Pierwsze zastosowanie przepisów o konfiskacie rozszerzonej, Rzeczpospolita z 17 lipca 2017 r.)

Zarząd

Zabezpieczenie wykonania orzeczenia przez ustanowienie przymusowego zarządu przedsiębiorstwa i wyznaczenie zarządcy.

W postępowaniu przygotowawczym postanowienie o zabezpieczeniu przez ustanowienie przymusowego zarządu wydaje prokurator. Postanowienie podlega zatwierdzeniu przez sąd (dodany art. 292a § 2 k.p.k.).

Po wniesieniu aktu oskarżenia postanowienie o zabezpieczeniu przez ustanowienie przymusowego zarządu wydaje sąd, przed którym sprawa się toczy.

Na postanowienie sądu w przedmiocie zatwierdzenia postanowienia o zabezpieczeniu lub w przedmiocie zabezpieczenia stronom, pokrzywdzonemu oraz właścicielowi lub osobie kierującej przedsiębiorstwem w jego imieniu przysługuje zażalenie.

Nowe uprawnienia prokuratora

Prokurator może, w drodze postanowienia, wstrzymać określoną transakcję lub dokonać blokady środków na rachunku bankowym na czas oznaczony, jeżeli ma podejrzenia przestępstwa finansowania terroryzmu (art. 165a k.k.) oraz prania brudnych pieniędzy (art. 299 k.k.) (dodany art. 106a ust. 3a Prawa bankowego).

Wydanie postanowienia o zablokowaniu rachunku lub określonej transakcji bez uprzedniego zawiadomienia o podejrzanej transakcji przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (dodany art. 19 ust. 1a ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 299 ze zm.).

Kontrowersje związane z orzekaniem przepadku firmy

Ochrona dokumentów (faktur) i ksiąg a przepadek jako środek pozbawienia sprawcy korzyści majątkowych (majątkowych podstaw popełniania przestępstw)

Oszust podatkowy” deklarujący podatki a dopuszczalność orzeczenia przepadku przedsiębiorstwa

Jakie więc przestępstwo musi popełnić oszust aby oszukanemu groził przepadek – niezależnie od stanu świadomości tego ostatniego?

(rozważania zainspirowane rozważaniami adw. prof. P. Kardasa w wywiadzie dla DGP z 14 kwietnia 2017 r.)

Komunikaty MF

VAT jako podstawowe źródło finansowania budżetu

Wykonanie budżetu na 2017 r. w okresie styczeń – sierpień 2017 r. Wg szacunkowych danych w okresie styczeń – sierpień 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 20,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 15,5 % r/r. Wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń – sierpień 2016 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach:

dochody z podatku VAT były wyższe o 23,5% r/r (tj. ok. 20,3 mld zł),

dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,1% r/r (tj. ok. 1,8 mld zł),

dochody z podatku PIT były wyższe o 8,3% r/r (tj. ok. 2,5 mld zł),

dochody z podatku CIT były wyższe o 13,3% r/r (tj. ok. 2,4 mld zł),

Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres I-VIII 2017 r. wyniosły 2,9 mld zł, tj. 73,0% planu.

Źródło: Komunikat Ministerstwa Finansów z dnia 22 września 2017 r., w sprawie szacunkowego wykonania budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2017 r.

Wstrzymywane zwroty – w ocenie MF to „bajka” 😉

Zdaniem MF:

Dobre wyniki budżetu w pierwszej połowie 2017 roku to zasługa skutecznego uszczelniania systemu podatkowego.

W pierwszej połowie 2017 r. spadła o 1,8 mld zł wartość postanowień dotyczących wstrzymania zwrotów VAT w porównaniu do tego samego okresu 2016 r.

Średni czas realizacji zwrotu zmniejszył się w tym okresie o 4 dni.

Oznacza to, że dochody budżetowe nie są sztucznie zawyżane „zatrzymanymi zwrotami”.

Wyjątkowo dobra sytuacja budżetowa nie jest realizowana kosztem pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorców.

Obserwowane uszczelnienie VAT jest także miarą nieszczelności VAT w poprzednich kadencjach.

W pierwszej połowie 2017 r. dochody budżetu państwa z tytułu podatku VAT wzrosły o 28,1% r/r (tj. ok. 17,6 mld zł).

Źródło: Komunikat MF z 4 sierpnia 2017 r. pt. „Wzrost dochodów z VAT w I poł. 2017 r., mimo spadku wartości wstrzymanych zwrotów i szybszych wypłat”.

Wstrzymywane zwroty – w ocenie MF to „bajka” 😉

Zdaniem MF (publikowane dane liczbowe):

Wzrost wpływów brutto z VAT (o 9,76 mld zł r/r).

Spadek wartości zwrotów (o 7,9 mld zł r/r).

Zmniejszenie o 4,19 mld zł deklarowanych kwot zwrotów z VAT.

Wcześniejsza wypłata części niebudzących wątpliwości zwrotów już w grudniu 2016 r.

Wartość wydanych postanowień o wstrzymaniu zwrotu na podstawie art. 87 ustawy o VAT:

I połowa 2016 – 3,4 mld zł

I połowa 2017 – 1,6 mld zł

Źródło: Komunikat MF z 4 sierpnia 2017 r. pt. „Wzrost dochodów z VAT w I poł. 2017 r., mimo spadku wartości wstrzymanych zwrotów i szybszych wypłat”.

Nieprawidłowe określanie podstawy opodatkowania VAT dla towarów sprzedawanych w formie zestawów

Dotyczy to przede wszystkim zestawów (oferowanych jako promocyjne), składających się z towarów opodatkowanych podstawową stawką VAT oraz obniżoną stawką VAT.

Postępowanie mające na celu osiągnięcie korzyści podatkowej w postaci obniżenia zobowiązania podatkowego w VAT polega na zawyżaniu ceny towaru opodatkowanego stawką obniżoną VAT, przy jednoczesnym zaniżaniu ceny towaru opodatkowanego stawką podstawową VAT.

(Komunikat MF z 29 września 2017 r., źródło: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/nieprawidlowe-okreslanie-podstawy-opodatkowania-vat-dla-towarow-sprzedawanych-w-formie-zestawow?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6Wwm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_

Prawidłowe określanie podstawy opodatkowania VAT dla towarów sprzedawanych w formie zestawów

Nieprawidłowe określanie podstawy opodatkowania VAT dla towarów sprzedawanych w formie zestawów – sztuczne zawyżenie ceny towaru objętego niższym VAT

Nieprawidłowe określanie podstawy opodatkowania VAT dla towarów sprzedawanych w formie zestawów – sztuczne zawyżenie ceny towaru objętego niższym VAT

Odliczenie VAT od niezarejestrowanego

Jak jest praktyka? Art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a) ustawy o VAT – brak prawa do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez podmiot nieistniejący. W ocenie organów podatkowych przepis ten obejmuje również podmioty wykreślone z rejestru podatników VAT lub w ogóle nie zarejestrowane.

Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Finansów P. Pawła Cybulskiego z 18.10.2017 r., sygn. DPP8.054.10.2017.WCX, na interpelację poselską posła Marka Kuchcińskiego:

Brak zarejestrowania dostawcy towaru/usługodawcy jako podatnika VAT czynnego w związku z realizacją procesu rejestracji, jako taki nie pozbawia nabywcy towaru/usługi prawa do odliczenia podatku naliczonego”.

Wyrok TSUE z 19.10.2017 r. w sprawie C-101/16 SC Paper Consult SRL przeciwko Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud :

Dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, takiemu jak rozpatrywane w sprawie w postępowaniu głównym, na mocy którego podatnikowi odmawia się prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej z tego względu, że podmiot, który świadczył na jego rzecz usługę i wystawił z tego tytułu fakturę, na której wyraźnie zostały wskazane wydatki i podatek od wartości dodanej, został uznany przez organ podatkowy państwa członkowskiego za nieaktywny, przy czym to uznanie za nieaktywnego zostało opublikowane i jest dostępne na stronie internetowej dla wszystkich podatników w tym państwie, jeżeli owa odmowa prawa do odliczenia jest systematyczna i ostateczna oraz nie pozwala na przedłożenie dowodów na niepopełnienie przestępstwa podatkowego lub na brak utraty wpływów podatkowych”.

Odliczenie VAT od niezarejestrowanego – projekt

Publikowanie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych wykazu podatników VAT czynnych, który będzie aktualizowany na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę.

Wykaz umożliwi także dostęp m.in. do rachunków bankowych, a także identyfikację daty: rejestracji/wykreślenia/przywrócenia do rejestru podatnika VAT czynnego oraz podstawę prawną wykreślenia/przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego.

Brak prawa do rozpoznania kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub w przypadku transakcji z podatnikiem VAT, na rachunek inny niż zawarty w wykazie.

Odpowiedzialność solidarną wobec podatnika, na rzecz którego dokonano dostawy towaru lub wyświadczono usługę wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy lub świadczącym tę usługę za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę lub tę usługę, w przypadku gdy zapłata należności zostanie przekazana na rachunek inny niż zawarty w projektowanym wykazie podatników VAT czynnych.

Źródło: Projekt z 20 września 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw; dostępny na www.rcl.gov.pl

Odliczenie VAT od hotelu / gastronomii

Czy art. 168 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE seria L z 2006 r. Nr 347/1 z późn. zm.) oraz zasady neutralności i proporcjonalności nie sprzeciwiają się regulacji takiej jak zawarta w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.; obecnie Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zgodnie z którą obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób, również w sytuacji, gdy unormowania te zostały wprowadzone do ustawy na podstawie art. 17(6) Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U.UE seria L z 1977 r. Nr 145/1 z późn. zm.)?”

Pytanie prejudycjalne (postanowienie) NSA z dnia 23 października 2017 r. dotyczące podatku VAT (sygn. akt I FSK 2084/15)

Uszczelnianie systemu VAT – co na to UE ?

Dokumenty publikowane przez instytucje UE, w których wyrażono potrzebę pilnej nowelizacji regulacji VAT

1. Komunikat Komisji Europejskiej – Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee: On the follow-up to the Action Plan on VAT Towards a single EU VAT area – Time to act COM(2017)566 final;

2. Projekt zmiany dyrektywy 2006/112/WE – Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC as regards harmonising and simplifying certain rules in the value added tax system and introducing the definitive system for the taxation of trade between Member States COM(2017)569 final wraz z Impact Assessment;

3. Projekt zmiany rozporządzenia wykonawczego nr 282/2011 – Proposal for a Council Implementing Regulation amending Implementing Regulation (EU) No 282/2011 as regards certain exemptions for intra – Community transactions COM(2017)568 final

KOMUNIKAT Z 4.10.17 R. KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO, COM(2017) 566 final

W 2015 r. z powodu oszustw i innych uchybień poniesiono straty w wysokości 151 mld EUR, co stanowi 12,8 % zobowiązań z tytułu podatku VAT3. W tym względzie szacuje się, że 50 mld EUR strat wynika z transgranicznych oszustw związanych z VAT popełnianych w dużej mierze przez organizacje przestępcze; według ostatnich doniesień prasowych dochody z tych oszustw są również wykorzystywane do finansowania terroryzmu.”

Prokuratura Europejska będzie w szczególności odpowiedzialna za prowadzenie dochodzeń i ściganie oszustw związanych z VAT, popełnianych na terytorium przynajmniej dwóch państw członkowskich i skutkujących szkodą, której całkowita wartość wynosi co najmniej 10 000 000 EUR”.

Polityczna zgoda na obniżenie VAT na e-booki na szczeblu UE.

Niekorzystne wyroki TSUE (wyroki TS: z 5.03.2015 r., C-502/13, Komisja Europejska przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga; z 5.03.2015 r., C-479/13, Komisja Europejska przeciwko Republice Francji; 7.03.2017 r., C-390/15, Rzecznik Praw Obywatelskich przeciwko Polsce)

Druk sejmowy 1430: wprowadzenie 5-procentowej stawki VAT na e-booki oraz 8-procentowej na e-publikacje, które opodatkowane są 23-procentową stawką VAT.

DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej oraz wprowadzenia docelowego systemu opodatkowania handlu między państwami członkowskimi, COM(2017) 569 final

Wniosek o przyznanie statusu podatnika certyfikowanego.

Wejście w życie 1 stycznia 2019 r.

Kryteria: brak poważnego naruszenia lub powtarzających się naruszeń przepisów podatkowych i przepisów prawa celnego, jak również brak skazania za poważne przestępstwo związane z działalnością gospodarczą wnioskodawcy (1); wykazanie wysokiego poziomu kontroli (wiarygodna ścieżka audytu wewnętrznego, system zarządzania ewidencją handlową i transportową) (2); dowód wypłacalności finansowej (3).

Jeżeli wnioskodawca jest podatnikiem, któremu przyznano status upoważnionego przedsiębiorcy na potrzeby celne, kryteria uznaje się za spełnione.

Nie będą mieli tego statusu: rolnicy ryczałtowi; mali przedsiębiorcy; nie mający prawa do odliczenia; dokonujący okazjonalnie dostaw nowych środków transportu.

DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej oraz wprowadzenia docelowego systemu opodatkowania handlu między państwami członkowskimi, COM(2017) 569 final

Magazyn konsygnacyjny – uproszczenia.

Przemieszczenia przez podatnika certyfikowanego towarów stanowiących część majątku jego przedsiębiorstwa do innego państwa członkowskiego w ramach korzystania z magazynu konsygnacyjnego nie uznaje się za dostawę towarów.

Warunki:

a) towary są wysyłane lub transportowane przez podatnika certyfikowanego lub przez osobę trzecią w imieniu tego podatnika certyfikowanego do innego państwa członkowskiego w celu dostarczenia tych towarów w tym państwie na późniejszym etapie i po ich przybyciu innemu podatnikowi certyfikowanemu;

b) podatnik certyfikowany wysyłający lub transportujący towary nie ma siedziby w państwie członkowskim, do którego towary są wysyłane lub transportowane;

c) Identyfikacja nabywcy w kraju odbioru;

d) Rejestracja wysyłki w ewidencji.

Magazyn konsygnacyjny typu „call-off” – przemieszczenie do Polski jako WNT

Przemieszczenie towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o VAT (nietransakcyjne WNT), przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, do magazynu konsygnacyjnego w celu ich dostawy prowadzącemu magazyn konsygnacyjny, oraz dostawę tych towarów, uważa się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 ust. 1, u prowadzącego magazyn konsygnacyjny, pod warunkiem że:

1. podatnik podatku od wartości dodanej nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony;

2. przechowywane w magazynie konsygnacyjnym towary są przeznaczone do działalności produkcyjnej lub usługowej, z wyłączeniem działalności handlowej, przez prowadzącego magazyn konsygnacyjny;

3. prowadzący magazyn konsygnacyjny, przed pierwszym wprowadzeniem przez podatnika podatku od wartości dodanej towarów do tego magazynu, złożył w formie pisemnej naczelnikowi urzędu skarbowego zawiadomienie o zamiarze prowadzenia magazynu konsygnacyjnego zawierające:

dane podatnika podatku od wartości dodanej dokonującego przemieszczenia towarów do magazynu konsygnacyjnego oraz prowadzącego magazyn konsygnacyjny, dotyczące ich nazw lub imion i nazwisk, numerów identyfikacyjnych stosowanych na potrzeby odpowiednio podatku od wartości dodanej i podatku, adresu siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresu, pod którym znajduje się magazyn konsygnacyjny,

oświadczenie podatnika podatku od wartości dodanej, że zamierza dokonywać przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, do magazynu konsygnacyjnego; w oświadczeniu wskazuje się prowadzącego magazyn konsygnacyjny;

4. prowadzący magazyn konsygnacyjny prowadzi ewidencję towarów wprowadzanych do tego magazynu, zawierającą datę ich wprowadzenia, datę pobrania towarów z magazynu, dane pozwalające na identyfikację towarów, a w przypadku, o którym mowa w art. 20b ust. 3 – także dane dotyczące powrotnego przemieszczenia towarów; przepis art. 109 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Magazyn konsygnacyjny typu „call-off” – przemieszczenie do Polski jako WNT

W przypadku gdy towary przechowywane w magazynie konsygnacyjnym nie zostały pobrane przez okres 24 miesięcy od dnia ich wprowadzenia do tego magazynu, uznaje się, że ich pobranie ma miejsce następnego dnia po upływie tego okresu. (art. 12a ust. 4 ustawy o VAT).

W przypadku stwierdzenia braku przechowywanych w magazynie konsygnacyjnym towarów albo całkowitego ich zniszczenia uznaje się, że pobranie towarów miało miejsce w dniu, w którym towary opuściły magazyn (i) albo zostały zniszczone (ii), a jeżeli nie można ustalić tego dnia – w dniu, w którym stwierdzono ich brak (iii) albo ich zniszczenie (iv) (art. 12a ust. 5 ustawy o VAT).

W przypadku użycia lub wykorzystania towarów przechowywanych w magazynie konsygnacyjnym przed ich pobraniem z magazynu konsygnacyjnego uznaje się, że pobranie ma miejsce w dniu użycia lub wykorzystania tych towarów (art. 12a ust. 6 ustawy o VAT).

Magazyn konsygnacyjny typu „call-off” – obowiązek podatkowy przy WDT

W przypadku przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 13 ust. 3, do miejsca odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu w celu ich późniejszej dostawy podatnikowi podatku od wartości dodanej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dostawy towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej tę dostawę podatnikowi podatku od wartości dodanej, pod warunkiem że podatnik podatku od wartości dodanej jest obowiązany wykazać dokonane przemieszczenie towarów w państwie członkowskim zakończenia transportu lub wysyłki oraz dostawę towarów jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w miesiącu, w którym u podatnika powstał obowiązek podatkowy z tytułu tej dostawy.

(art. 20a ust. 1 ustawy o VAT).

Magazyn konsygnacyjny typu „call-off” – obowiązek podatkowy przy WNT

W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, o którym mowa w art. 12a ust. 1, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą pobrania towarów z magazynu konsygnacyjnego, nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury (art. 20b ust. 1 ustawy o VAT).

 Z chwilą, gdy warunki określone w art. 12a ust. 1 przestają być spełnione, u podatnika, który przemieścił towary do magazynu konsygnacyjnego, powstaje obowiązek podatkowy w odniesieniu do towarów pozostałych w tym magazynie (art. 20b ust. 2 ustawy o VAT).

W przypadku gdy w okresie 24 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu konsygnacyjnego nastąpi powrotne przemieszczenie przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz towarów, które zostały przez niego wprowadzone do magazynu konsygnacyjnego i nie zostały pobrane, nie powstaje obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów i w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów w odniesieniu do tych towarów (art. 20b ust. 3 ustawy o VAT).

Definicja transakcji łańcuchowych

Są one rodzajem transakcji zawieranych pomiędzy kilkoma kontrahentami w ten sposób, że towar jest wysyłany od pierwszego z podmiotów w łańcuchu do ostatniego, lecz każdy z podmiotów biorących udział w transakcji rozpoznaje dostawę towarów na rzecz kolejnego. Cechą szczególną tych transakcji jest to, że dochodzi tylko do jednego fizycznego wydania towaru i do kilku dostaw w rozumieniu prawnym.

Art. 7 ust. 8 ustawy o VATW przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.

Definicja transakcji łańcuchowych

Miejsce dostawy w transakcji łańcuchowej

W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany, to wysyłka lub transport tego towaru są przyporządkowane tylko jednej dostawie; jeżeli towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę, który dokonuje również jego dostawy, przyjmuje się, że wysyłka lub transport są przyporządkowane dostawie dokonanej dla tego nabywcy, chyba że z warunków dostawy wynika, że wysyłkę lub transport towaru należy przyporządkować jego dostawie.

(art. 22 ust. 2 ustawy o VAT)

Miejsce dostawy w transakcji łańcuchowej cz. 2

W przypadku, o którym mowa w ust. 2, dostawę towarów, która:

1. poprzedza wysyłkę lub transport towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów;

2. następuje po wysyłce lub transporcie towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu zakończenia wysyłki lub transportu towarów.

(art. 22 ust. 3 ustawy o VAT).

Wyrok TSUE w sprawie C-245/04 (EMAG) z 6.04.2006 r. EMAG Handel Eder OHG przeciwko Finanzlandesdirektion für Kärnten.

DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej oraz wprowadzenia docelowego systemu opodatkowania handlu między państwami członkowskimi, COM(2017) 569 final

Nowa przesłanka uznania transakcji za WDT: rejestracja nabywcy jako podatnik VAT w innym państwie niż kraj rozpoczęcia wysyłki/transportu.

Uproszczenie i ujednolicenie podejścia do transakcji łańcuchowych:

transport przypisuje się dostawie dokonanej przez dostawcę na rzecz podmiotu pośredniczącego, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a) podmiot pośredniczący przekazuje dostawcy nazwę państwa członkowskiego przybycia towarów;

b) podmiot pośredniczący jest zidentyfikowany do celów VAT w państwie członkowskim innym niż państwo rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów.

Jeżeli którykolwiek z ww. warunków nie jest spełniony, w sytuacji transakcji łańcuchowej wewnątrzwspólnotowy transport przypisuje się dostawie dokonanej przez podmiot pośredniczący na rzecz nabywcy.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi, COM(2017) 568 final

Wprowadzenie katalogu dokumentów potwierdzających dostawę w ramach WDT – katalog obowiązujący w całej UE. Ma obowiązywać od 1.1.2019 r.

Domniemanie dostarczenia towaru w ramach WDT:

sprzedawca jest podatnikiem certyfikowanym i znajduje się w posiadaniu co najmniej dwóch, niebędących ze sobą w sprzeczności dowodów, wymienionych w rozporządzeniu, tj.:

dokument podpisany przez nabywcę lub przez osobę upoważnioną w jego imieniu, potwierdzający odbiór towarów w państwie członkowskim przeznaczenia (1); dokumenty odnoszące się do transportu lub wysyłki towarów, takie jak podpisany dokument lub list przewozowy CMR, konosament, faktura za towarowy przewóz lotniczy, faktura od przewoźnika towarów, polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do transportu lub wysyłki towarów lub dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę za transport lub wysyłkę towarów (2); dokumenty urzędowe wydane przez organ publiczny, na przykład notariusza, potwierdzające przybycie towarów do państwa członkowskiego przeznaczenia (3);

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi, COM(2017) 568 final

Wprowadzenie katalogu dokumentów potwierdzających dostawę w ramach WDT – katalog obowiązujący w całej UE.

Domniemanie dostarczenia towaru w ramach WDT:

sprzedawca jest podatnikiem certyfikowanym i znajduje się w posiadaniu co najmniej dwóch, niebędących ze sobą w sprzeczności dowodów, wymienionych w rozporządzeniu, tj.:

poświadczenie odbioru wystawione w państwie członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów w tym państwie członkowskim (4); zaświadczenie wydane w państwie członkowskim przeznaczenia przez organizację zawodową w tym państwie członkowskim, taką jak izba handlowa lub przemysłowa, potwierdzające miejsca przeznaczenia towarów (5); umowa między sprzedawcą a nabywcą towarów lub zamówienie ze wskazaniem miejsca przeznaczenia towarów (6); korespondencja między stronami transakcji ze wskazaniem miejsca przeznaczenia towarów (7); deklaracja VAT nabywcy towarów potwierdzająca wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (8).

Zmiany w ustawie VAT 2017/2018 przynosi również dodatkowe wytyczne.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi, COM(2017) 568 final

Wprowadzenie katalogu dokumentów potwierdzających dostawę w ramach WDT – katalog obowiązujący w całej UE.

Domniemanie dostarczenia towaru w ramach WDT:

Nabywca jest podatnikiem certyfikowanym a sprzedawca dysponuje następującymi dokumentami:

(i) pisemnym oświadczeniem nabywcy towarów potwierdzającym, że towary zostały wysłane lub przetransportowane przez niego lub przez osobę trzecią w jego imieniu, i odnoszącym się do państwa członkowskiego przeznaczenia towarów; (ii) dwóch z niebędących ze sobą w sprzeczności dowodów wymienionych w pkt 1)-8) z poprzedniego slajdu, potwierdzających transport lub wysyłkę.

Nabywca towarów musi przedstawić sprzedawcy pisemne oświadczenie, o którym mowa w ppkt (i) powyżej, nie później niż dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa.

PRAWO UCHWALONE

Ustawa z 13.05.2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 846 ze zm.)

Pliki JPK_VAT muszą być przekazywane tylko i wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W praktyce oznacza to konieczność wysyłki albo za pomocą:

udostępnionej przez Ministerstwo Finansów aplikacji klienckiej do wysyłania plików JPK; aplikacja jest darmowa i umożliwia tworzenie, walidację, szyfrowanie, podpisywanie i przesyłanie JPK do systemu MF; aplikacja wraz z instrukcją obsługi jest udostępniona na stronie MF: http://www.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/klient-jpk, albo

przy użyciu dostępnych na rynku programów przeznaczonych do tworzenia i przesyłania plików XML o strukturze logicznej zgodnej ze schematami JPK; producenci oprogramowania księgowego dostosowali systemy do nowych obowiązków w zakresie sprawozdawczości JPK i w zasadzie większość programów księgowych umożliwia wygenerowanie i elektroniczną wysyłkę pliku JPK_VAT; przedsiębiorcy powinni jedynie zadbać o to, by posiadali aktualne wersje programów.

Pokreślenia wymaga to, że przekazanie plików JPK_VAT np. za pomocą e-maila czy na informatycznym nośniku danych (CD, DVD, pendrive) nie jest możliwe.

Art. 6 ust. 2 ww. ustawy:

Do przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej, w brzmieniu nadanym tą ustawą:

1. za miesiące, które przypadają od dnia 1.07.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., nie są obowiązani mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;

2. za miesiące, które przypadają od dnia 1.07.2016 r. do dnia 31.12.2017 r., nie są obowiązani mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 1.

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024)

Zmiana dotycząca jednostek samorządu terytorialnego obowiązująca od 1.1.2018 r.

Dodany art. 90 ust. 10a-b ustawy o VAT:

10a. W przypadku jednostki samorządu terytorialnego proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego. Przepisy ust. 3-6 i 8-10 stosuje się odpowiednio.

10b. Przez jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 10a, rozumie się:

1. utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego samorządową jednostkę budżetową lub samorządowy zakład budżetowy;

  1. urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski.

PRAWO PROCEDOWANE- ELEKTRONICZNE KASY REJESTRUJĄCE

Projekt z 18 września 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach; źródło: www.rcl.gov.pl

Funkcjonalność, która umożliwi zautomatyzowany i bezpośredni przesył informacji z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas.

Po 31 grudnia 2017 r. planuje się dopuścić stosowanie do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego kasy rejestrujące dotychczas używane przez podatników tj.: kasy z kopią papierową oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii (będą stopniowo wycofywane z rynku).

Podatnicy będą mogli stosować do prowadzenia ewidencji nie tylko kasy rejestrujące zakupione (jak dotychczas), ale także używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umów o podobnym charakterze, które na dzień fiskalizacji są objęte potwierdzeniem Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Dodawany art. 106b ust. 4 ustawy o VAT

W przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę wystawia się na rzecz nabywcy towarów i usług będącego podatnikiem, wyłącznie jeżeli paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej.

Zob. medialny problem oszustw związanych z wystawianiem zbiorczych faktur przez stacje benzynowe.

Ulga na zakup kasy 1000 zł (a nie jak dotychczas nie więcej niż 700 zł).

Wydłużenie okresu z 3 do 4 lat, do zwrotu przez podatników odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, gdy w tym okresie nie spełnią warunków związanych z użytkowaniem kas.

Zwrot ulgi w przypadku zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej lub nie poddania kas rejestrujących w obowiązujących terminach obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis.

W przypadku zapełnienia się pamięci fiskalnej kas, które nie są kasami z elektronicznym zapisem kopii (chodzi o kasy papierowe, tzw. dwurolkowe), pamięć ta nie będzie podlegała wymianie. Regulacja ta pozwali na sukcesywną eliminację kas, które nie posiadają funkcji przesyłu informacji z kas do Centralnego Repozytorium Kas, ani nie posiadają elektronicznego zapisu kopii.

Szef KAS prowadzi Centralne Repozytorium Kas; będzie administratorem danych przekazywanych do CRK.

Proponuje się objąć ww. obowiązkiem:

podatników świadczących usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych – od 1 stycznia 2019 r.;

świadczących usługi gastronomiczne i budowlane – od 1 lipca 2019 r.;

Świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness – od 1 stycznia 2020 r.

Ponadto proponuje się, aby podatnicy wskazani powyżej mogli skorzystać z odliczenia od podatku należnego kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 1000 zł. Nie będą musieli również zwracać ulgi w związku z wymianą starych kas na nowe.

Dodawany art. 106b ust. 4 ustawy o VAT

W przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę wystawia się na rzecz nabywcy towarów i usług będącego podatnikiem, wyłącznie jeżeli paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej.

Zob. medialny problem oszustw związanych z wystawianiem zbiorczych faktur przez stacje benzynowe.

PRAWO PROCEDOWANE- SPLIT PAYMENT

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw; Sejm VIII Kadencji, druk sejmowy 1864 źródło: www.sejm.gov.pl

Dotyczy relacji B2B.

Nabywca decyduje na jaki rachunek przelać środki (wprowadza specjalny komunikat przelewu).

Zwrot na rachunek VAT w 25 dni.

Odpowiedzialność solidarna za podatek podmiotu otrzymującego środki, który nie jest dostawcą/usługodawcą.

Brak sankcji VAT.

Brak odpowiedzialności solidarnej za VAT od towarów wrażliwych.

Płacenie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie jedną z mocniejszych przesłanek dla wykazania, że nabywca dochował należytej staranności.

Rezygnacja ze stosowania art. 56b Ordynacji podatkowej (który ustanawia podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług) do zaległości powstałej w wyniku złożonej deklaracji podatkowej, w której podatnik wykazał kwotę podatku naliczonego, której co najmniej 95% wynika z faktur, które zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Nie dotyczy zaległości w podatku przekraczającej dwukrotność kwoty podatku naliczonego wykazanej w złożonej deklaracji podatkowej.

Preferencji nie stosuje się do podatnika, który wiedział, że faktura zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:

została wystawiona przez podmiot nieistniejący;

stwierdza czynności, które nie zostały dokonane;

podaje kwoty niezgodne z rzeczywistością;

potwierdza czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego.

Wcześniejsza zapłata podatku na rachunek VAT będzie oprocentowana.

Brak dodatkowych opłat za prowadzenie rachunku VAT.

Rachunek VAT przypisany do rachunku bieżącego przedsiębiorcy w PLN.

Wejście w życie 1 kwietnia 2018 r.

Dodany art. 62b Prawa bankowego:

1. Rachunek VAT może być uznany wyłącznie środkami pieniężnymi pochodzącymi z tytułu:

a. zapłaty kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku od towarów i usług, przy użyciu komunikatu przelewu, o którym mowa w art. 108a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i …), zwanego dalej „komunikatem przelewu”;

b. wpłaty kwot podatku od towarów i usług przez podatników, o których mowa w art. 103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz płatników, o których mowa w art. 17a tej ustawy, przy użyciu komunikatu przelewu, z uwzględnieniem art. 103a tej ustawy;

c. przekazania środków z innego rachunku VAT posiadacza rachunku VAT prowadzonego w tym samym banku;

d. zwrotu:

kwoty stanowiącej równowartość kwoty podatku od towarów i usług w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1-3 i ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wynikającego z wystawionej przez podatnika faktury korygującej,

różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przez urząd skarbowy

– przy użyciu komunikatu przelewu.

2. Rachunek VAT może być obciążony wyłącznie w celu:

a. dokonania:

płatności kwoty odpowiadającej całości lub części kwoty podatku od towarów i usług z tytułu nabycia towarów lub usług na rachunek VAT,

zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty podatku od towarów i usług, w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1-3 i ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wynikającej z wystawionej przez podatnika faktury korygującej, na rachunek VAT nabywcy towarów lub usług

– przy użyciu komunikatu przelewu;

b. wpłaty podatku od towarów i usług, dodatkowego zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 112b i art. 112c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, lub odsetek za zwłokę w podatku od towarów i usług, lub odsetek za zwłokę od ustalonego dodatkowego zobowiązania podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego;

c. wpłaty podatku od towarów i usług przez podatników, o których mowa w art. 103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz płatników, o których mowa w art. 17a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przy użyciu komunikatu przelewu, z uwzględnieniem art. 103a tej ustawy;

d. przekazania przy użyciu komunikatu przelewu kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy przez podatnika, który:

otrzymał płatność przy użyciu komunikatu przelewu oraz

nie jest dostawcą towarów lub usługodawcą wskazanym na fakturze, za którą jest dokonywana płatność;

e. zwrotu przy użyciu komunikatu przelewu nienależnie otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od którego otrzymano tę płatność przy użyciu komunikatu przelewu;

f. przekazania środków na rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w tym samym banku przy użyciu komunikatu przelewu, w którym posiadacz w miejsce informacji, o których mowa w art. 108a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług:

pkt 1 i 2 – wskazuje kwotę przekazywanych środków,

pkt 3 – wpisuje wyrazy: „przekazanie własne”,

pkt 4 – wskazuje numer, za pomocą którego posiadacz jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;

przekazania środków na rachunek wskazany przez naczelnika urzędu skarbowego w postanowieniu, o którym mowa w art. 108b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

g. przekazania środków na rachunek wskazany przez naczelnika urzędu skarbowego w postanowieniu, o którym mowa w art. 108b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

h. przekazania środków na rachunek rozliczeniowy państwowej jednostki budżetowej, w przypadku gdy rachunek VAT prowadzony jest dla rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 196 ust. 1 pkt 2 albo pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm. ));

i. realizacji zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego, dotyczącego egzekucji należności z tytułu podatku od towarów i usług.

Dodany art. 62c Prawa bankowego:

3. W przypadku posiadania środków na rachunku VAT w wysokości niewystarczającej na dokonanie zapłaty kwoty równej kwocie podatku od towarów i usług wskazanej w komunikacie przelewu, w celu realizacji przelewu, bank obciąża rachunek VAT do wysokości salda na tym rachunku i uznaje tą kwotą rachunek rozliczeniowy nabywcy towarów i usług, na podstawie komunikatu przelewu.

4. W przypadku posiadania środków na rachunku rozliczeniowym w wysokości niewystarczającej na zapłatę kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży brutto wskazanej w komunikacie przelewu, bank nie realizuje przelewu.

5. Po otrzymaniu środków pieniężnych z tytułu kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług wskazanej w komunikacie przelewu, bank, który prowadzi rachunek rozliczeniowy podatnika, obciąża ten rachunek rozliczeniowy kwotą równą kwocie podatku od towarów i usług i uznaje tą kwotą rachunek VAT podatnika.

8. W przypadku posiadania środków na rachunku VAT w wysokości niewystarczającej na dokonanie zapłaty podatku od towarów i usług na rachunek bankowy urzędu skarbowego, bank obciąża rachunek VAT do wysokości salda na tym rachunku i uznaje tą kwotą rachunek rozliczeniowy podatnika na podstawie polecenia przelewu z tytułu zapłaty podatku od towarów i usług.

OGRANICZENIA W DYSPONOWANIU ŚRODKAMI

Dodany art. 108b-c Prawa bankowego:

Wniosek o przekazanie środków na rachunek biężący.

Zgoda w formie postanowienia w terminie 60 dni.

Odmowa zgody w formie decyzji.

Odmowa przekazania środków w określonych przypadkach, tj.:

1. w wysokości odpowiadającej posiadanej przez podatnika zaległości podatkowej w podatku wraz z odsetkami za zwłokę, istniejącej na dzień wydania decyzji;

2. w przypadku gdy zachodzi uzasadniona obawa, że:

a. zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku nie zostanie wykonane, w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań z tytułu tego podatku lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję, lub

b. wystąpi zaległość podatkowa w podatku lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

PRAWO PROCEDOWANE- ULGA NA ZŁE DŁUGI

Rządowy projekt z 27 września 2017 r. ustawy o niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym; źródło: www.rcl.gov.pl

Wprowadzenie w podatkach dochodowych możliwości pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 120 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze (tzw. złe długi); natomiast po stronie dłużnika wprowadzony zostanie obowiązek podwyższenia podstawy opodatkowania.

Skrócenie ulgi na złe długi w VAT z 150 do 120 dni.

Podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika” z 1,2 mln euro do 2 mln euro.

Wprowadzenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka podatnika, współpracującego z tym małżonkiem – przedsiębiorcą.

Wprowadzenie możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł.

Obowiązek wydania przez MF interpretacji ogólnej w przypadku, gdy zostanie wydana interpretacja indywidualna uwzględniająca wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego i zawierająca stanowisko rozbieżne z dotychczas wydawanymi interpretacjami indywidualnymi.

PRAWO PROCEDOWANE- STIR

Rządowy projekt z dnia 20 września 2017 r. ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych ; źródło: www.rcl.gov.pl

STIR – system teleinformatyczny izby rozliczeniowej.

Szef KAS może wydać postanowienie o blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka o której mowa w art. 119 zn § 1 Ordynacji podatkowej wskazują, że podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność banków lub SKOK do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku jest konieczna, aby temu przeciwdziałać.

Wyłudzenia skarbowe są definiowane w projekcie ustawy jako określone przestępstwa skarbowe lub karne, w tym art. 62 § 1 – 2a kodeksu karnego skarbowego, penalizującego wystawianie wadliwych i nierzetelnych faktur lub posługiwanie się takimi fakturami. Posługiwanie się fakturami nierzetelnymi oznacza np. ujęcie takich faktur w rejestrach dla celów VAT. Oznacza to, że podatnik przyjmując faktury od oszusta potencjalnie naraża się na ryzyko zastosowania wobec niego blokady rachunku, o której mowa w art. 119 zv § 1 Ordynacji podatkowej.

Pojęcie „wykorzystywanie do celów mających związek z wyłudzeniami” nie wyklucza możliwości zastosowania blokady rachunku kwalifikowanego, jeżeli wyłudzenie skarbowe lub czynności zmierzające do wyłudzenia skarbowego są dokonywane przez podmiot, z którym rzetelny podatnik nie ma żadnych bezpośrednich relacji, lecz występuje na wcześniejszym lub późniejszym etapie obrotu. Uczciwy podatnik może więc nie mieć żadnej wiedzy o istnieniu takiego podmiotu w łańcuchu dostaw.

Postanowienie Szefa KAS o blokadzie rachunku bankowego do 72 h może nie zawierać uzasadnienia. Utrudnienie w formułowaniu środka zaskarżenia (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy albo skarga do WSA).

Sąd ma rozpatrywać skargi w terminie 30 dni od wpływu. Krótszy termin na przekazanie akt przez organ.

Przedłużenie blokady rachunku do 3 miesięcy przez Szefa KAS.

obowiązek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru podatników VAT czynnych jeżeli „posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań z zamiarem wykorzystania działalności banków (…) lub SKOK do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi.

przywrócenie rejestracji podatnika jako VAT czynnego jeżeli udowodni on, że prowadzone przez niego działania nie są realizowane z zamiarem, o którym mowa w art. 96 ust. 9 pkt. 5 albo wyjdą na jaw inne okoliczności lub dowody, z których wynikał brak tego zamiaru.

PRAWO PROCEDOWANE- PRZEDSIĘBIORSTWO W SPADKU

Rządowy projekt z dnia 19 lipca 2017 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej ; źródło: www.rcl.gov.pl

W przypadku śmierci podatnika będącego osobą fizyczną zgłoszenia o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej dokonują jego następcy prawni (spadkobiercy).

Wraz ze śmiercią osoby fizycznej – podatnika VAT – ustaje jego byt podatkowo-prawny.

Trwają prace nad zmianą prawa zainicjowane przez MRiF.

Przedsiębiorstwo w spadku uzyska podmiotowość prawnopodatkową, jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej. Status zbliżony do spółki cywilnej.

Z chwilą ustanowienia zarządu sukcesyjnego, przedsiębiorstwo w spadku stanie się podatnikiem VAT kontynuującym działalność po zmarłym przedsiębiorcy.

Przedsiębiorstwo w spadku istnieje od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, a jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony – do dnia wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego.

Zarząd sukcesyjny to tymczasowy zarząd przedsiębiorstwem w spadku.

PRACE NAD „DOBRĄ ZMIANĄ”WYKAZ/LISTA PRZESŁANEK NALEŻYTEJ STARANNOŚCI

Zapowiedź MF; Źródło: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/rozpoczely-sie-konsultacje-podatkowe-ws-nalezytej-starannosci-w-vat

Cel: opracowanie możliwie kompletnej i precyzyjnej listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych.

Ich spełnienie w momencie zawierania transakcji skutkowałoby brakiem podstaw do kwestionowania u podatników prawa do odliczenia podatku VAT, w następstwie uznania że podatnicy nie wiedzieli i nie mogli wiedzieć, że w ramach danej transakcji ich dostawca dopuścił się przestępstwa.

Celem opracowania takiej listy jest to, aby uczciwi podatnicy wiedzieli, jakie czynności powinni podjąć, aby nie być narażonym na ryzyko zakwestionowania u nich przez organy podatkowe prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Na stronie MF dostępne opinie ekspertów biorących udział w konsultacjach z MF.

Źródło;

Opracowanie Krzysztof Kieczka na podstawie szkolenia w Kancelarii Prawno-Podatkowej Ożóg Tomczykowski Sp. z O.O. w Warszawie przeprowadzonego przez Prawnika i Doradcę Podatkowego Pana Jacka Matarewicza lidera praktyk Vat, akcyzy i ceł.

adminCreative art