30
Sie

Procedura nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – postępowanie

4profitcompl 0 comment
Procedura nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) - postępowanie

Podstawową zasadą jest złożenie zgłoszenia identyfikacyjnego w odpowiednim terminie. Zgłoszenia takiego dokonuje się jednorazowo, bez względu ilość i rodzaj opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania jakiej podlega czy rodzaj/rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej czy tez przedsiębiorstw.

Procedura zgłoszenia z uwzględnieniem rodzaju prawnego podmiotu.

Zgłoszenie identyfikacyjne dla osób fizycznych:

 • nazwisko
 • imiona
 • imiona rodziców
 • data i miejsce urodzenia
 • płeć
 • nazwisko rodowe
 • obywatelstwo lub obywatelstwa
 • adres miejsca zamieszkania
 • adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy
 • rodzaj i numer dowodu tożsamości
 • numer PESEL

Zgłoszenie identyfikacyjne dla podatników niebędących osobami fizycznymi:

 • -pełna oraz skrócona nazwę firmy/przedsiębiorstwa
 • forma organizacyjno-prawna
 • adres siedziby
 • numer REGON
 • organ rejestrowy lub ewidencyjny
 • numer nadany przez ten organ
 • wykaz rachunków bankowych
 • adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej
 • przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych

Jeśli zgłoszenie takie ma zostać dokonane przez pełnomocnika musi zostać dołączone do niego urzędowo poświadczone pełnomocnictwo lub postanowienie sądowe.

Terminy składania wniosków.

 • Podatnicy VAT lub podatku akcyzowego – zgłoszenie musi nastąpić przed pierwszą czynnością podlegającą opodatkowaniu.
 • Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych – nie później niż w terminie złożenia pierwszej deklaracji podatkowej, która dotyczy zaliczki odprowadzanej na poczet tego konkretnego podatku. Tyczy się to również podatników, którzy zwolnieni są z obowiązku składania deklaracji na podatek dochodowy od osób prawnych.
 • Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych – nie później niż w terminie pierwszej deklaracji PIT (jeśli zatrudniają pracowników). W ciągu miesiąca od dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (jeśli nie zatrudniają pracowników.
 • Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy samodzielnie opłacają go w formach zryczałtowanych – nie później niż w terminie  dokonania pierwszej wpłaty zryczałtowanego podatku.
 • Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (inni niż ww.) – nie później niż wraz ze złożeniem pierwszego zeznania rocznego. Jeśli zostaje złożone w terminie do tego przewidzianym.
 • Płatnicy podatków, niepodlegający obowiązkowi ewidencyjnemu jako podatnicy – nie później niż w terminie przekazania do odpowiedniego organu podatkowego pierwszej deklaracji podatkowej, do której składania są zobowiązani.
 • Płatnicy składek ubezpieczeniowych, którzy nie podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu jako podatnicy ani jako płatnicy podatków – nie później niż w terminach przewidzianych w odrębnych przepisach dotyczących terminów zgłaszania do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego.
Share
0 comment
4profitcomplCreative art