16
Sty

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – najważniejsze informacje

4profitcompl 0 comment
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

W ciągu ostatnich kilku lat Polska stała się popularnym celem podróży nie tylko turystycznych, ale i zarobkowych. Nasz kraj zaliczył wysoki wzrost gospodarczy, warunki życia uległy poprawie, a koszty utrzymania i zamieszkania w Polsce są stosunkowo niskie w porównaniu do innych krajów europejskich. Obecnie Polska zajmuje pierwsze miejsce pod względem ilości wydawanych wiz długoterminowych i pozwoleń na pracę dla cudzoziemców.

Jak rozpocząć proces zatrudniania cudzoziemcy w Polsce?

Bez względu na to, ile osób chcemy zatrudnić, na jakie stanowisko i na jak długo, to ważne jest, abyśmy od początku zrobili to zgodnie z przepisami. Ochrona pracowników (nie tylko zagranicznych) w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie; odpowiednie do tego instytucje mogą udzielić nam pomocy i wsparcia w dokonaniu formalności oraz zadbać o to, abyśmy zrobili to zgodnie z obowiązującym prawem.

Dokumenty, które będzie musiał złożyć pracodawca, chcący zatrudnić osobę spoza granic Polski, to:

 • zezwolenie na pracę cudzoziemca,
 • zezwolenie na pracę sezonową,
 • wpis do ewidencji oświadczeń o powierzaniu pracy cudzoziemcowi.

Pozwolenie na pracę dla obcokrajowców to obecnie najpopularniejsza forma ich zatrudnienia. Jednak warunkiem koniecznym do wydania go jest posiadanie przez zatrudnionego tytułu pobytowego.

Powyższe pozwolenie nie zostanie wydane, jeśli podmiot zatrudniający:

 • nie spełnia wymogów dotyczących udzielenia go,
 • był karany za określone przestępstwa lub wykroczenia,

lub kiedy cudzoziemiec:

 • był karany za określone przestępstwa,
 • jego dane osobowe zostały umieszczone w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terenie Rzeczypospolitej jest wskazany jako niepożądany.

Decyzję odmowną uzyskamy również, gdy:

 • organ wydający stwierdzi, że naszym celem nie jest powierzenie pracy,
 • celem pracownika z zagranicy nie jest podjęcie pracy na terytorium RP,
 • nie wypełniamy należycie obowiązków wynikających z prowadzenia działalności, nie odprowadzamy składek na czas lub nie posiadamy odpowiedniego zaplecza finansowego.

Jak rozpocząć proces zatrudniania cudzoziemcy w Polsce

W przypadku decyzji odmownej pracodawca ma prawo do odwołania do organu drugiej instancji, tj. ministra do spraw pracy.

Jeśli więc nasz pracownik posiada takie pozwolenie, a my złożyliśmy stosowne dokumenty, to kolejnym krokiem jest podpisanie z nim umowy, która została przetłumaczona na jego język ojczysty.

Następnie pracodawca powinien:

 • skopiować dokument pobytowy cudzoziemca,
 • powierzyć pracę na warunkach spisanych w zezwoleniu lub oświadczeniu,
 • zgłosić cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego (w przypadku odpowiedniej formy zatrudnienia),
 • przekazać informację o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu pracy (w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wskazanej w oświadczeniu) przez cudzoziemca.

Ważne ustawy i regulacje

Głównym dokumentem mówiącym o warunkach zatrudniania i wykonywania pracy przez obcokrajowców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Ustawa o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy, która w 2019 roku została znowelizowana o kwestie regulujące warunki zatrudniania pracowników sezonowych.

Czy każdy pracodawca może zatrudniać cudzoziemców na terenie Polski?

Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia cudzoziemców mogą zatrudniać:

Warunkiem koniecznym jest, aby ww. podmioty miały siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Kolejne wymagania będą uzależnione od tego, z jakiego kraju pochodzi pracownik, jakie stanowisko ma podjąć, a także od jego sytuacji prawnej i rodzinnej.

Ustawa o promocji zatrudnienia za pracownika uznaje każdą osobę  zatrudnioną na podstawie jednej z poniższych form:

 • umowa o pracę na okres próbny (w tym również umowa na zastępstwo),
 • umowa o pracę na czas określony,
 • umowa o pracę na czas nieokreślony,
 • umowa zlecenie,
 • umowa o dzieło,
 • umowa o pracę nakładczą,
 • umowa o pomocy przy zbiorach.

Należy mieć na uwadze, że warunki tej ustawy mówią o zatrudnianiu osób, które ukończyły 18 lat. Jeśli planujemy zatrudnić pracownika w wieku 15-18 lat, to musimy dokonać tego zgodnie z przepisami o zatrudnieniu osób młodocianych.

Warunki, które musi spełnić potencjalny pracownik z zagranicy

Tu również obowiązującym dokumentem jest Ustawa o promocji zatrudnienia, według której cudzoziemiec musi:

 • posiadać nadany w Rzeczypospolitej status uchodźcy,
 • mieć udzieloną ochronę uzupełniającą,
 • posiadać pozwolenie na pobyt stały,
 • posiadać pozwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • posiadać zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
 • posiadać zgodę na pobyt tolerowany,
 • korzystać z ochrony czasowej.

W zależności od formy zatrudnienia i wykonywanej pracy, pozwolenia posiadają oznaczenia literowe A, B, C, D, E oraz niedawno dodane S.

W celu zatrudnienia cudzoziemca na podstawie jednego z pięciu pierwszych pozwoleń pracodawca zgłasza się do właściwego wojewody, zaś by uzyskać pozwolenie S (dot. pracy sezonowej) zgłasza się do starosty.

Zezwolenie na pracę (grupy A-E) wydawane jest zawsze dla konkretnego pracodawcy, konkretnego pracownika i szczegółowo określa miejsce i rodzaj pracy, formę zatrudnienia oraz nazwę stanowiska. Każda późniejsza zmiana wymaga zgłoszenia.

Rynek Polski oferuje coraz większą liczbę miejsc pracy na cudzoziemców. Chętnie zatrudniamy nie tylko pracowników fizycznych czy sezonowych, ale również wykwalifikowanych specjalistów, pracowników umysłowych i kadrę menadżerską.

4profitcomplCreative art