26
Maj

Prawo do błędu. Kiedy warto z niego korzystać?

4profitcompl 0 comment
prawo do błędu przedsiębiorcy

Każdy młody przedsiębiorca, który decyduje się na otwarcie własnej działalności staje przed nowym, często zupełnie nieznanym, zadaniem. W takim momencie ryzyko popełnienia błędy wynikającego z niewiedzy, znacząco wzrasta. A to wzmaga obawy i często prowadzi do zaniechania otwarcia własnej działalności. W odpowiedzi na ten problem powstała regulacja zwana „prawem do błędu” , która obejmuje wszystkie osoby wchodzące we własny biznes, rocznym okresem ochronnym.

Już ustawa z 31 lipca 2019 roku przewidywała możliwość ograniczenia następstw wynikających z błędów popełnionych w początkowym etapie prowadzenia własnej firmy. Jednak przepis ten wszedł w życie dopiero 1 stycznia 2020 roku. A do tego momentu był tematem sejmowych sporów i dyskusji. Wszystko za sprawą wątpliwości czy dany system nie stworzy możliwości unikania obowiązku podatkowego. Jednak pomimo tych wątpliwości resort finansów zgodził się na wprowadzenie w życie nowego prawa, które dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Zmiany dotyczą 69 aktów prawnych, a najważniejsze z nich obejmują ustawę z 6 marca 2018 roku, czyli o ustawę Prawie przedsiębiorców. To właśnie tam można zapoznać się z definicją i dokładnym brzmieniem prawa do błędu.

Kogo obejmują nowe regulacje?

Dokładnie w artykule 21 a przeczytać można, że przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który w jakikolwiek sposób naruszy przepisy związane z obowiązkami wynikającymi z prowadzenia owej działalności, może ubiegać się o to aby organ właściwy nie podejmował postępowania w stosunku do niego. Mowa o naruszeniach, które miały miejsce w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej lub po upływie 36 miesięcy od dnia zawieszenie bądź zakończenia takowej działalności. Najprościej mówiąc oznacza to, że osoba taka może uniknąć kary. A odpowiedni urząd, po wykryciu nieprawidłowości, w pierwszej kolejności wzywa założyciela do usunięcia zauważonych uchybień oraz ich skutków, w wyznaczonym przez siebie czasie.

Nie ma tu znaczenia czy osoba odpowiedzialna naprawi swój błąd jeszcze przed wszczęciem postępowania czy już trakcie postępowania mandatowego. W jednym i drugim przypadku prawo to zachowuje swoją moc. Warto jednak podkreślić, że w tym drugim przypadku, młody przedsiębiorca będzie musiał pisemnie zobowiązać się również do usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów. Jeśli nie złoży wymaganego oświadczenia będzie mogło się to wiązać z nałożeniem na niego kary.

Kogo prawo błędu nie dotyczy?

Oczywiście występują również wyjątki, w ich przypadku prawo do błędu nie będzie miało zastosowania. Dokładnie tę kwestię reguluje art.21a ust.8, z którego można dowiedzieć się, że nie ma ono racji bytu w przypadku gdy:

  • Osoba skontrolowana naruszyła już przepisy w przeszłości.
  • Przewinienie jest rażące.
  • Nie ma możliwości, aby osoba w stosunku do której toczy się postępowanie, usunęła naruszenia oraz ich skutki.
  • Złamane zostały przepisy wynikające z umów międzynarodowych oraz przepisów prawa Unii Europejskiej.
  • Prowadzący firmę nie miał odpowiednich uprawnień lub koncesji wymaganej do uruchomienia danej działalności.
  • Przepisy odrębne stanowią o nałożeniu kary administracyjnej za niewykonanie zaleceń pokontrolnych.
4profitcomplCreative art