11
Cze

Umowa zlecenie a umowa o dzieło. Co należy wiedzieć zatrudniając pracownika na podstawie umowy cywilnoprawnej?

4profitcompl 0 comment
Umowa zlecenie a umowa o dzieło. Co należy wiedzieć zatrudniając pracownika na podstawie umowy cywilnoprawnej?

Zatrudnianie pracowników w ramach umowy o dziełu lub umowy zlecenia jest popularną formą współpracy. Zwłaszcza w okresie letnim, kiedy to wzrasta wśród przedsiębiorców zapotrzebowanie na dodatkowe etaty.

Umowa zlecenie – podstawowe informacje

Według statystyk jest to najpopularniejsza forma zatrudniania w Polsce. Żeby móc mówić o umowie zlecenia muszą zaistnieć poniższe okoliczności:

 • jest zawarta na określony czas
 • jej przedmiotem jest konkretna usługa
 • pod uwagę bierze się staranne wykonanie całego zlecenia
 • brak ściśle określonego czasu pracy, często zlecający nie wyznacza godzin rozpoczęcia i zakończenia
 • obowiązuje zachowanie minimalna stawka godzinowa

Nie ma jednoznacznych wytycznych określających jak powinna zostać sporządzona umowa zlecenia. Uważa się, że powinna zostać zawarta w formie pisemnej, z uwzględnieniem poniższych elementów:

 • daty graniczne obowiązywania umowy
 • strony pomiędzy którymi zostaje zawarta
 • dokładnie określony przedmiot zlecenia
 • wynagrodzenie (może być podane w formie stawki godzinowej)
 • podpisy obu zainteresowanych stron

Faktem jest, że ten rodzaj umowy jest korzystny przede wszystkim dla zlecającego. Jednym z głównych powodów jest brak ustawowego prawa do urlopu, jak to mam miejsce w przypadku umowy o pracę. Nie ma tu zastosowania także okres wypowiedzenia, a w momencie zatrudnienia osoby o statusie studenta do 26 życia, nie ma również obowiązku odprowadzania składek ZUS.

Umowa o dzieło – podstawowe informacje

Ta umowa również posiada dwie zainteresowane strony – zlecającego i przyjmującego zlecenie. Umowa o działo zawierać może w sobie niemal takie same elementy jak umowa zlecenia, z różnicą, że w jej przypadku najważniejszy jest efekt a nie cały przebieg zlecenia. Zlecający zobowiązuje się do zapłacenia ustalonej kwoty wynagrodzenia za uzyskane dzieło. Przedmiot umowy o działo musi być namacalny, łatwy do zdefiniowania i ocenienia. Przykłady przedmiotów, które mogą zostać objęte umową o dzieło:

 • projekt strony internetowej, platformy czy materiałów reklamowych
 • wykonanie mebli
 • przeprowadzenie kursu, szkolenia
 • uszycie garnituru, sukienki
 • stworzenie ogrodu
 • tłumaczenie tekstu
 • sporządzenie dokumentacji

Umowa o dzieło nie musi dotyczyć tylko rozpoczęcia czy stworzenia nowego dzieła, może obejmować również poprawki czy renowacje już istniejącego.

Różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło

Wedle przepisów Kodeksu cywilnego, który reguluje te dwa typy umów, umowa o dzieło dotyczy jednorazowego wykonania. Jego celem ma być konkretny rezultat, nie tak jak w przypadku zlecenia – cały jego proces. Praca w ramach umowy o dzieło nie jest pracą wykonywaną pod nadzorem zlecającego i w miejscu przez niego wyznaczonym. W trakcie umowy zlecenia zleceniodawca często na bieżąco kontroluje przebieg pracy.

Jeśli osiągnięcie założonego efektu wymaga od wykonawcy dzieła poniesienia kosztów, zazwyczaj dostaje na ich poczet zaliczkę lub są one dostarczane przez zlecającego. Przy umowie zlecenia, najczęściej nie występuje konieczność dokonywania jakichkolwiek zakupów przez przyjmującego zlecenie.

4profitcomplCreative art