Ulga na zakup kasy fiskalnej

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Każdy przedsiębiorca sprzedając towary bądź usługi na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej jest zobligowany do rejestrowania transakcji za pomocą kasy fiskalnej. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dany przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia od tego obowiązku.

Aby taką inwestycję ułatwić, możliwa jest ulga w postaci zwrotu części poniesionych kosztów. Ma to zastosowanie zarówno w przypadku podatników VAT, jak i tych zwolnionych z VAT’u.

O czym powinna pamiętać osoba, która zakupiła/zakupi kasę fiskalną:

 • Przedsiębiorca winien jest ponieść koszt samego zakupu kasy lub kas rejestrujących. Jeśli posiada więcej niż jeden punkt handlowy – dla każdego z nich powinna zostać zakupiona osoba kasa.
 • Nawet jeśli proces zakupowy już się rozpoczął i podatnik czeka na zamówioną kasę, musi pamiętać o prowadzeniu rejestru online. Poprawne wdrożenie tego procesu zagwarantuje późniejsze, bezproblemowe przeniesienie danych pomiędzy kasą on-line a Centralnym Repozytorium Kas.
 • W przypadku kas on-line numer ewidencyjny nadawany jest w momencie fiskalizacji.
 • W kasach wirtualnych, w których możliwy jest zapis kopii – należy zwrócić się do serwisanta, który pomoże dokonać fiskalizacji. Istotnym jest fakt, że taki dokument należy złożyć u odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie 7 dni od jej wystąpienia.

Na czym polega ulga?

Przepisy podatkowe zakładają ulgę dla podatników, którzy rozpoczynają działania w zakresie ewidencjonowanie swojej sprzedaży z pomocą kas fiskalnych. Ulga ta obejmuje częściowy zwrot kosztów zakupu urządzenia, w przypadku:

 1. „Podatników u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących”
 2. „Podatników u których nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1, do prowadzenia ewidencji sprzedaży.”
 3. „Podatników mających prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.”

Wszystkie te przypadki opisane są w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

Odliczenie ulgi na zakup kasy fiskalnej może być dokonane w pliku JPK_V7 lub w deklaracji VAT, w rozliczeniu za okres (miesiąc lub kwartał, w zależności od zastosowanego okresu rozliczenia), w którym rozpoczęto ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej.

Umowa zlecenie a umowa o dzieło. Co należy wiedzieć zatrudniając pracownika na podstawie umowy cywilnoprawnej?

Umowa zlecenie a umowa o dzieło. Co należy wiedzieć zatrudniając pracownika na podstawie umowy cywilnoprawnej?

Zatrudnianie pracowników w ramach umowy o dziełu lub umowy zlecenia jest popularną formą współpracy. Zwłaszcza w okresie letnim, kiedy to wzrasta wśród przedsiębiorców zapotrzebowanie na dodatkowe etaty.

Umowa zlecenie – podstawowe informacje

Według statystyk jest to najpopularniejsza forma zatrudniania w Polsce. Żeby móc mówić o umowie zlecenia muszą zaistnieć poniższe okoliczności:

 • jest zawarta na określony czas
 • jej przedmiotem jest konkretna usługa
 • pod uwagę bierze się staranne wykonanie całego zlecenia
 • brak ściśle określonego czasu pracy, często zlecający nie wyznacza godzin rozpoczęcia i zakończenia
 • obowiązuje zachowanie minimalna stawka godzinowa

Nie ma jednoznacznych wytycznych określających jak powinna zostać sporządzona umowa zlecenia. Uważa się, że powinna zostać zawarta w formie pisemnej, z uwzględnieniem poniższych elementów:

 • daty graniczne obowiązywania umowy
 • strony pomiędzy którymi zostaje zawarta
 • dokładnie określony przedmiot zlecenia
 • wynagrodzenie (może być podane w formie stawki godzinowej)
 • podpisy obu zainteresowanych stron

Faktem jest, że ten rodzaj umowy jest korzystny przede wszystkim dla zlecającego. Jednym z głównych powodów jest brak ustawowego prawa do urlopu, jak to mam miejsce w przypadku umowy o pracę. Nie ma tu zastosowania także okres wypowiedzenia, a w momencie zatrudnienia osoby o statusie studenta do 26 życia, nie ma również obowiązku odprowadzania składek ZUS.

Umowa o dzieło – podstawowe informacje

Ta umowa również posiada dwie zainteresowane strony – zlecającego i przyjmującego zlecenie. Umowa o działo zawierać może w sobie niemal takie same elementy jak umowa zlecenia, z różnicą, że w jej przypadku najważniejszy jest efekt a nie cały przebieg zlecenia. Zlecający zobowiązuje się do zapłacenia ustalonej kwoty wynagrodzenia za uzyskane dzieło. Przedmiot umowy o działo musi być namacalny, łatwy do zdefiniowania i ocenienia. Przykłady przedmiotów, które mogą zostać objęte umową o dzieło:

 • projekt strony internetowej, platformy czy materiałów reklamowych
 • wykonanie mebli
 • przeprowadzenie kursu, szkolenia
 • uszycie garnituru, sukienki
 • stworzenie ogrodu
 • tłumaczenie tekstu
 • sporządzenie dokumentacji

Umowa o dzieło nie musi dotyczyć tylko rozpoczęcia czy stworzenia nowego dzieła, może obejmować również poprawki czy renowacje już istniejącego.

Różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło

Wedle przepisów Kodeksu cywilnego, który reguluje te dwa typy umów, umowa o dzieło dotyczy jednorazowego wykonania. Jego celem ma być konkretny rezultat, nie tak jak w przypadku zlecenia – cały jego proces. Praca w ramach umowy o dzieło nie jest pracą wykonywaną pod nadzorem zlecającego i w miejscu przez niego wyznaczonym. W trakcie umowy zlecenia zleceniodawca często na bieżąco kontroluje przebieg pracy.

Jeśli osiągnięcie założonego efektu wymaga od wykonawcy dzieła poniesienia kosztów, zazwyczaj dostaje na ich poczet zaliczkę lub są one dostarczane przez zlecającego. Przy umowie zlecenia, najczęściej nie występuje konieczność dokonywania jakichkolwiek zakupów przez przyjmującego zlecenie.

faktura elektroniczna e faktura - jednolity plik kontrolny

Elektroniczne faktury – efaktura a jednolity plik kontrolny

Od 2018 r. na podatników nałożony jest obowiązek elektronicznego prowadzenia ewidencji VAT, który związany jest z przesyłaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego. Byłoby to jednak praktycznie nierealne bez możliwości wystawiania elektronicznych faktur.

Faktura jest fundamentalnym dokumentem systemu podatku VAT. W momencie dokonywania sprzedaży każdy podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury, który by ją potwierdzała. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jedynie przy sprzedaży towarów lub usług osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie muszą być wystawiane faktury.

Ażeby taki dokument był prawidłowy, musi zawierać niezbędne elementy, które określone są w ustawie o VAT. Należą do nich m.in. data wystawienia faktury, imiona i nazwiska podatnika oraz nabywcy towarów lub usług, nazwa towaru lub usługi, czy też stawka podatku.

Faktury wystawiane ręcznie, w wersji papierowej odchodzą w zapomnienie. Teraz coraz częściej wykorzystuje się faktury elektroniczne. Można je utworzyć za pomocą finansowo-księgowych programów komputerowych oraz aplikacji fakturowych. Zalety faktur elektronicznych? Jest ich naprawdę wiele. Do głównych należą:

 • Oszczędność czasu – W ekspresowym tempie docierają one do nabywcy. Poza tym, w przypadku pomyłek, istnieje możliwość szybkiej naprawy błędów.
 • Oszczędność pieniędzy – Dzięki fakturom elektronicznym nie trzeba ponosić kosztów druku.
 • Wygoda – Nie trzeba przechowywać papierowych faktur. Ponadto, w razie potrzeby łatwiej odnaleźć fakturę elektroniczną, niż tę w wersji papierowej.

Podejmując temat faktur elektronicznych warto wspomnieć o tym, że konta bankowości elektronicznej niektórych banków są w stanie zaoferować małym firmom np. wystawienie faktur i wysyłanie ich do kontrahentów drogą elektroniczną.

Na koniec warto wspomnieć o sposobie przechowywania faktur elektronicznych. Należy trzymać się trzech zasad i dbać o to, aby faktury te:

 • Były autentyczne ( pewność, co do tożsamości osoby, która wystawiała fakturę)
 • Cechowała integralność ich treści ( treść oryginalna, bez zmiany zawartych w niej informacji)
 • Były czytelne

Jak można zauważyć, faktury elektroniczne mają wiele zalet. Odpowiednie przechowywanie tych dokumentów może przyczynić się do sprawniejszego funkcjonowania firm, a także oszczędności czasu i pieniędzy przedsiębiorców.

prawo do błędu przedsiębiorcy

Prawo do błędu. Kiedy warto z niego korzystać?

Każdy młody przedsiębiorca, który decyduje się na otwarcie własnej działalności staje przed nowym, często zupełnie nieznanym, zadaniem. W takim momencie ryzyko popełnienia błędy wynikającego z niewiedzy, znacząco wzrasta. A to wzmaga obawy i często prowadzi do zaniechania otwarcia własnej działalności. W odpowiedzi na ten problem powstała regulacja zwana „prawem do błędu” , która obejmuje wszystkie osoby wchodzące we własny biznes, rocznym okresem ochronnym.

Już ustawa z 31 lipca 2019 roku przewidywała możliwość ograniczenia następstw wynikających z błędów popełnionych w początkowym etapie prowadzenia własnej firmy. Jednak przepis ten wszedł w życie dopiero 1 stycznia 2020 roku. A do tego momentu był tematem sejmowych sporów i dyskusji. Wszystko za sprawą wątpliwości czy dany system nie stworzy możliwości unikania obowiązku podatkowego. Jednak pomimo tych wątpliwości resort finansów zgodził się na wprowadzenie w życie nowego prawa, które dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Zmiany dotyczą 69 aktów prawnych, a najważniejsze z nich obejmują ustawę z 6 marca 2018 roku, czyli o ustawę Prawie przedsiębiorców. To właśnie tam można zapoznać się z definicją i dokładnym brzmieniem prawa do błędu.

Kogo obejmują nowe regulacje?

Dokładnie w artykule 21 a przeczytać można, że przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który w jakikolwiek sposób naruszy przepisy związane z obowiązkami wynikającymi z prowadzenia owej działalności, może ubiegać się o to aby organ właściwy nie podejmował postępowania w stosunku do niego. Mowa o naruszeniach, które miały miejsce w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej lub po upływie 36 miesięcy od dnia zawieszenie bądź zakończenia takowej działalności. Najprościej mówiąc oznacza to, że osoba taka może uniknąć kary. A odpowiedni urząd, po wykryciu nieprawidłowości, w pierwszej kolejności wzywa założyciela do usunięcia zauważonych uchybień oraz ich skutków, w wyznaczonym przez siebie czasie.

Nie ma tu znaczenia czy osoba odpowiedzialna naprawi swój błąd jeszcze przed wszczęciem postępowania czy już trakcie postępowania mandatowego. W jednym i drugim przypadku prawo to zachowuje swoją moc. Warto jednak podkreślić, że w tym drugim przypadku, młody przedsiębiorca będzie musiał pisemnie zobowiązać się również do usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów. Jeśli nie złoży wymaganego oświadczenia będzie mogło się to wiązać z nałożeniem na niego kary.

Kogo prawo błędu nie dotyczy?

Oczywiście występują również wyjątki, w ich przypadku prawo do błędu nie będzie miało zastosowania. Dokładnie tę kwestię reguluje art.21a ust.8, z którego można dowiedzieć się, że nie ma ono racji bytu w przypadku gdy:

 • Osoba skontrolowana naruszyła już przepisy w przeszłości.
 • Przewinienie jest rażące.
 • Nie ma możliwości, aby osoba w stosunku do której toczy się postępowanie, usunęła naruszenia oraz ich skutki.
 • Złamane zostały przepisy wynikające z umów międzynarodowych oraz przepisów prawa Unii Europejskiej.
 • Prowadzący firmę nie miał odpowiednich uprawnień lub koncesji wymaganej do uruchomienia danej działalności.
 • Przepisy odrębne stanowią o nałożeniu kary administracyjnej za niewykonanie zaleceń pokontrolnych.
Profil Zaufany - jak go założyć

Profil Zaufany- jak go założyć?

Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy mają obowiązek wysłania do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny. Muszą to zrobić najpóźniej do 26 lutego.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Pod nazwą JPK kryją się księgi i dokumenty księgowe, które są prowadzone przy użyciu programów komputerowych i przekazywane na żądanie organu podatkowego. Są to informacje dotyczące dokonywanych przez przedsiębiorcę operacji gospodarczych.

Ze względu na to, że Plik można wysłać jedynie elektronicznie, niezbędne jest posiadanie certyfikatu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego.

Pierwszy z nich jest płatnym, komercyjnym sposobem autoryzacji danych. Drugi natomiast, zupełnie darmowy. Dlatego też, aby bezproblemowo, szybko i bezpiecznie wysłać niezbędne dokumenty do systemu skarbowego, już dzisiaj załóż Profil Zaufany. Jest to bezpłatna metoda, za pomocą której można potwierdzić tożsamość w systemach administracji elektronicznej.

Sposoby zakładania Profilu Zaufanego

Profil Zaufany można założyć na dwa sposoby. Pierwszy z nich to założenie go przez Internet, za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Dzięki temu, że dane w banku są wiarygodne, nie trzeba potwierdzać ich osobiście w urzędzie. Metoda ta umożliwia przejście całego procesu wyłącznie online. Warunkiem, który należy spełnić, jest posiadanie konta w jednym z następujących serwisów bankowych: PKO BP, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Inteligo, Bank Pekao, mBank, BZWBK oraz Envelo. Jedyne, co trzeba zrobić to wypełnić formularz i potwierdzić go bankowym kodem autoryzacyjnym.

Istnieje również możliwość wypełnienia odpowiedniego wniosku na stronie internetowej i potwierdzenie go w najbliższym Punkcie Potwierdzającym, którym może być m.in. bank, czy też urząd skarbowy. Można to zrobić w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. Wybierając się do takiego Punktu, należy pamiętać o wzięciu ze sobą dowodu osobistego.

Korzyści z posiadania Profilu Zaufanego

Wybierając Profil Zaufany, decydujesz się na:

 • Wygodę – masz możliwość wyboru czasu, w którym chcesz wypełnić wniosek,
 • Oszczędność czasu – nie musisz osobiście odwiedzać urzędu,
 • Możliwość załatwienia innych spraw tj. np. Karta Dużej Rodziny, uzyskanie odpisu aktu cywilnego.

Jak widać, Profil Zaufany można założyć w bardzo prosty sposób. Zajmie to niewiele czasu, a pozwoli na załatwienie wielu spraw bez stania w urzędowych kolejkach.

POŻYCZKA OBROTOWA z AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU

POŻYCZKA OBROTOWA z AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU

 • Jesteś firmą z obszaru Małych i Średnich Przedsiębiorstw prowadzącą pełną księgowość?
 • Prowadzisz działalność przez 12 miesięcy?
 • Twoje przychody za ostatni okres obrachunkowy są na poziomie min. 4 mln zł?
 • Ostatni rok zakończyłeś dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)
  oraz dodatnim wynikiem finansowym netto?
 • Potrzebujesz wsparcia dla swojego biznesu?
 • Szukasz możliwości pozyskania dodatkowych środków na finansowanie deficytu
  w kapitale obrotowym lub możliwości refinansowania aktualnie leasingowanych środków
  transportu, uzyskania karencji w spłacie i wydłużenia okresu finansowania w czasie trwania
  stanu epidemii COVID-19 oraz do momentu ustania jej negatywnych skutków ekonomicznych?

Na pomoc mogą liczyć przedsiębiorstwa o obrotach powyżej 4 mln zł, które wykazały dodatnie wyniki za 2019 rok, zarówno na poziomie wyniku netto jak i EBITDA. Dodatkowym warunkiem jest prowadzenie przez taki podmiot pełnej księgowości.

Jak podaje ARP, pożyczka będzie oprocentowana zgodnie z obowiązującą stawką WIBOR, do tego doliczony zostanie koszt prowizji przygotowawczej na poziomie 0,2 proc. Przedsiębiorca nie będzie natomiast musiał płacić ani za przedterminowy zwrot środków, ani za rozpatrzenie wniosku. Nie będzie też prowizji od niewykorzystanej kwoty pożyczki.

Poza wnioskiem o wsparcie przedsiębiorcy starający się o pomoc będą musieli dostarczyć sprawozdania finansowe za lata 2018 i 2019, a także informację o zobowiązaniach finansowych, liczbie pracowników oraz o ewentualnych planowanych zmianach jeśli chodzi o zatrudnienie.

Podmiot taki będzie też musiał przedstawić plan wpływów i wydatków na najbliższe dwanaście miesięcy uwzględniający ograniczenia związane z pandemią koronawirusa.

Wnioski będzie można składać za pośrednictwem strony internetowej ARP.

 • pożyczka przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym
 • dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość
 • kwota pożyczki: 0,8 mln zł – 5 mln zł
 • okres finansowania do 6 lat
 • wydłużony okres karencji w spłacie kapitału do 15 miesięcy
 • oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż stosowaną w Parametryzatorze pożyczkowym
 • prowizja przygotowawcza 0,2%, brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki
 • pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach
 • zabezpieczenie pożyczki: hipoteka na nieruchomości i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP S.A. (minimum 120% wg wartości rynkowej), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP oraz zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy

W celui uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu 33 330 50 08

 

Instytucja indywidualnej interpretacji podatkowej

Instytucja indywidualnej interpretacji podatkowej

W prawie podatkowym bardzo często zachodzą zmiany. W związku z tym, istnieje ryzyko odmiennych interpretacji tychże przepisów.

W tym momencie, z pomocą przychodzi do przedsiębiorców Instytucja indywidualnej interpretacji podatkowej, która ma na celu zapewnienie im bezpieczeństwa. W jaki sposób jest w stanie to zrobić? Otóż ma być pomocna wówczas, gdy przedsiębiorca zastosuje się do interpretacji, natomiast organ nie uwzględni jej treści w rozstrzygnięciu sprawy. Posiadanie indywidualnej interpretacji podatkowej ma za zadanie chronić przedsiębiorców przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi.

Dzięki reformie Krajowej Administracji Skarbowej, każdy podmiot stosunków prawnych może wystąpić z wnioskiem o wydanie takiej interpretacji.

Co ważne, musi w nim zaprezentować swój punkt widzenia, czyli dokładnie opisać, w jaki sposób on interpretuje konkretne przepisy. Sporządzanie wniosku jest bardzo istotną kwestią. Od tego, jak zostanie on sformułowany zależy rozstrzygnięcie organu interpretacyjnego. Dlatego też, każdy powinien bardzo dokładnie określić w nim swoje wątpliwości i problem, z którym się zmaga.

Ażeby uzyskać taką interpretację, należy spełnić pewne wymogi. Po pierwsze, trzeba uregulować opłatę w wysokości 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Po drugie, wniosek musi spełniać wymogi formalne, wśród których znajdują się:

 • Podpis przedsiębiorcy
 • Złożenie oświadczenia dotyczącego odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
 • Dołączenie pełnomocnictw
 • Udowodnienie, że okoliczności opisane we wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania

W sytuacji, gdy występują jakiekolwiek braki w opłatach bądź we wniosku, organ wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. Jeżeli jednak wszystkie wymogi zostały spełnione, interpretacja indywidualna zostaje wydana w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

W swoim rozstrzygnięciu, organ zgadza się z interpretacją wnioskodawcy albo stwierdza, że jest ona nieprawidłowa, podając własną wraz z uzasadnieniem.

garaż blaszany - blaszak

Garaż blaszany – jaka cena i gdzie kupić?

Blaszak – dobra cena i trwałość w pakiecie

Decydując się na postawienie garażu najczęściej bierzemy pod uwagę trzy podstawowe czynniki: funkcjonalność, estetykę wykonania i cenę. Wielu z nas na hasło blaszak przychodzi do głowy wyłącznie szara, metaliczna budka. Należy porzucić to wyobrażenie, ponieważ aktualnie blaszane garaże zachwycają swoim wyglądem i stanowią rewelacyjną alternatywę murowanych konstrukcji, coraz częściej wybieraną przez Klientów.

Wygląd garaży blaszanych

Zacznijmy od powierzchownego kryterium, jakim jest wygląd. To naturalne, że chcemy, aby garaż wpisywał się w styl, w jakim wykonany jest dom i nie był dodatkiem, który oszpeca całą aranżację ogrodu. Dziś mamy do wyboru szeroki wachlarz propozycji – od garaży drewnopodobnych, po akrylowe, aż do tynkowanych. Blacha emaliowana akrylem, który imituje drewno jest jedną z najchętniej wybieranych opcji. Dzięki takim pokryciom garaże mogą wyglądać naprawdę estetycznie. Różnorodność wariantów kolorystycznych oraz struktur jest na tyle duża, że każdy z pewnością znajdzie coś odpowiedniego dla siebie.

garaż drewnopodobny blaszakCena i funkcjonalność blaszaków

Jednak wygląd to nie wszystko! W dzisiejszych czasach z każdej strony czekają na nas kolejne wydatki. Nic więc dziwnego, że dla większości Klientów istotnym wyznacznikiem jest cena. W tym miejscu warto zaznaczyć, że postawienie garażu blaszanego jest kilkukrotnie tańszym rozwiązaniem, aniżeli murowanego. Dzieje się tak ze względu na ceny materiałów potrzebnych do wykonania konstrukcji oraz cenę robocizny. Garaż murowany niesie za sobą dodatkowe koszty związane m.in. z zakupem pustaków, zużyciem dużej ilości wody oraz prądu. W przypadku blaszaka należy pokryć przede wszystkim koszty blachy, kątowników i śrub. A co z funkcjonalnością? Blaszak nie musi być wyłącznie schronieniem dla samochodu. Może pełnić także rolę schowka na narzędzia, czy też przestrzeni dla majsterkowicza.

Pozwolenie na budowę blaszaka

Co więcej, wybór blaszaka często determinują także formalności, a raczej ich brak. Garaże blaszane najczęściej nie wymagają pozwolenia na budowę, z kilkoma wyjątkami. Możliwość postawienia konstrukcji praktycznie „od ręki” jest dla wielu ogromną zaletą. Nikt nie chce bowiem tracić czasu na załatwianie kolejnych pism i czekanie w urzędowych kolejkach.

Ocieplenie garażu blaszanego

Jeżeli zdecydujemy się na postawienie blaszaka, stajemy również przed dylematem dotyczącym jego ocieplenia. Czy warto się na nie zdecydować? Nie jest to obowiązkowa opcja, lecz bardzo przydatna! Dni stają się coraz chłodniejsze, a ocieplenie ochroni nas przed wsiadaniem do wychłodzonego auta. W przypadku, gdy garaż służy jako warsztat, popołudniowe majsterkowanie z pewnością będzie przyjemniejsze w ciepłym miejscu. Jak to najczęściej wygląda? Fachowcy mogą zastosować metodę sandwich, która polega na umieszczeniu styropianu między blachami o grubości ok. 3 cm na ściany i 4 cm na dach. To jedynie przykładowe parametry, ponieważ istnieje możliwość użycia innych na zamówienie. Ponadto warto dodać, że konstrukcja garaży ocieplonych wykonywana jest z profili zamkniętych.

Jak widać, za wyborem garaży blaszanych stoi mnóstwo zalet. Są stosunkowo tanie, estetyczne oraz odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne. Ponadto ich wygląd można dopasować do własnego gustu. Oprócz tego, przy odpowiedniej ekipie profesjonalistów montaż jest szybki i trwały.

…………….

Marek Matuszek – blaszaki.com

Tarcza Finansowa dla MIKROFIRM

Tarcza Finansowa dla MIKROFIRM

Dla kogo?

 • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;

 • Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568);

 • Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.

 • Beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki.

 • Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.

 • Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Jakie są warunki finansowania?

Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)

 • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki

 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa

 • zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji.

Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych (np. banków) z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji.

Bazowa kwota subwencji zwrotnej w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy. Takie rozwiązanie ma na celu dopasowanie wielkości wsparcia finansowego do skali potencjalnej utraty dochodu w związku ze spadkiem przychodów na skutek COVID-19.

 

Biorąc pod uwagę średnie zatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw na poziomie około 3 pracowników zakłada się, że średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 72 – 96 tys. zł dla jednej mikrofirmy oraz maksymalnie do 324 tys zł.

Jakie są warunki umorzenia subwencji?

Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokość 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia

 • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem Rozwoju.

Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm

Program „Tarcza Finansowa PFR” dla Małych i Średnich Firm będzie obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków, których lista będzie opublikowana w najbliższych dniach na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

Terminy składania wniosków oraz szczegółowe zasady programu będą podane po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na realizację programu.

Dla kogo?

 • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro

 • Dla przedsiębiorcy, którzy odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568);

 • Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.

 • Beneficjent rzeczywisty korzystający z wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki.

 • Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.

 • Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Jakie są warunki finansowania?

Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)

 • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki

 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa

 • zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji.

Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych (np. banków) z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla MŚP obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19.

Biorąc pod uwagę średnie przychody w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie około 31,3 mln zł szacowana średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 1,9 mln zł dla jednego przedsiębiorstwa oraz maksymalnie do 3,5 mln zł.

Jakie są warunki umorzenia subwencji?

Otrzymana przez przedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności;

 • 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;

 • Dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem Rozwoju.

Tarcza Finansowa PFR dla DUŻYCH FIRM

MOŻNA już złożyć wniosek

Dla kogo?

 • Dla przedsiębiorstw, w których zatrudnienie wynosi co najmniej 250 pracowników, obrót przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa przekracza 43 mln euro.

 • Dla przedsiębiorców, którzy:

  • odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568);

  • utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;

  • nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności;

  • w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami;

  • są uczestnikami Programów Sektorowych.

 • Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.

 • Beneficjent rzeczywisty korzystający z wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki.

 • Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.

 • Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Jakie są warunki finansowania?

Finansowanie Polskiego Funduszu Rozwoju dostępne dla dużych firm może mieć formę:

 • Finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat z opcją przedłużenia o rok o wartości nawet do 1 mld zł.

 • Finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot.

 • Finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa.

Jak ubiegać się o subwencję?

Beneficjent Programu ma prawo przyznania mu wsparcia finansowego z Polskiego Funduszu Rozwoju na warunkach w nim określonych, pod warunkiem złożenia stosownego wniosku o udzielenie finansowania bezpośrednio do Polskiego Funduszu Rozwoju lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego:

Zasiłek opiekuńczy. Kiedy można się o niego ubiegać?

Zasiłek opiekuńczy. Kiedy można się o niego ubiegać?

W świetle prawa zasiłek opiekuńczy to świadczenie pieniężne, o które może wystąpić osoba na której ciąży obowiązek alimentacyjny lub małżonkowie. Należny w sytuacji kiedy opiekun musi zrezygnować z zatrudnienia aby zapewnić opiekę niepełnosprawnemu członkowi rodziny.

Kto może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy?

Niezależnie od tego czy niepełnosprawność jest nabyta czy wrodzona, przysługuje on każdej osobie, która spełnia wymienione powyżej kryteria.

Fakt jego przyznania jest uzależniony od wysokości dochodu rodziny, która sprawuje opiekę oraz rodziny osoby jej potrzebującej.

Łączny dochód tych rodzin nie może przekroczyć 764 zł brutto, na każdego z członków.

Zasiłek przyznawany jest w celu stałej opieki nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności, w którym znajdują się wskazania do stałej/długotrwałej opieki lub pomocy w związku z utrudnioną (lub niemożliwą) samodzielną egzystencją oraz koniecznością stałego współudziału w codziennych czynnościach. Takich jak jedzenie, higiena czy możliwość uczęszczania do placówek edukacyjnych czy opiekuńczych.

Jakie dokumenty należy złożyć aby ubiegać się o świadczenie?

Do wniosku, który znaleźć można na stronie urzędu gminy lub miasta należy dołączyć:

 • Kserokopia dokumentu tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport) oraz udostępnić jego oryginał do wglądu.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki.
 • Zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę. Musi być w nim wymieniona liczba dni w tygodniu, w których osoba niepełnosprawna korzysta z opieki lub oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki.
 • Dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa pomiędzy opiekunem a osobą wymagającą opieki – akt urodzenia/akt ślubu/dowód osobisty.
 • Zaświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym okres zasiłkowy.
 • Zaświadczenie właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania) organu gminy.
 • Zaświadczenie potwierdzające wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Inne oświadczenia i dowody mogące pomóc w ustaleniu zasadności przyznania świadczenia.

Kto nie ma prawa do zasiłku?

Prawo takie nie przysługuje jeśli osoba sprawująca opiekę pobiera emeryturę, rentę, rentę rodzinną z tytułu śmierci małżonka, rentę socjalną, zasiłek stały, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.

Nie zostanie on udzielony również jeśli sprawujący opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna. A także jeśli sam sprawujący opiekę legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Ma to zastosowanie także kiedy osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej (wyjątkiem są rodziny zastępcze spokrewnione), w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę.
A także wtedy gdy na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, jest ustalone na niej prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego lub prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Należy również pamiętać, że nie otrzyma się zasiłku na osobę, która jest uprawniona do świadczeń zapewniających opiekę, poza granicami kraju.

Chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.